Regulation of intergovernmental relations in the socio-economic development of regions of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.60630

Keywords:

social and economic development of regions, inter-budget relations, regulatory support, tax reforming, budget reforming

Abstract

The features of the regulatory support of the budget regulation of the social and economic development of regions of Ukraine have been considered in the article. The necessity of such justification has been caused by current changes in tax and budget legislation of Ukraine in the context of European integration. It was determined that the features of the tax and budget legislation of Ukraine which have been caused by the necessity of problem solution of the organization of inter-budget relations from a perspective of financial support of regions are the legislation improvement within the frame of decentralization, the significant extension of community power, the extension of filling sources of resource base of the local budget. The main strategic directions of social and economic development of Ukraine, among which the implementation of effective tools of budget regulation of such development is important, have been determined. Attained results allow to define the main principles of inter-budget relations regulation as a security of social and economic development of regions of Ukraine from a perspective of the contribution of their financial support.

Author Biography

Надія Володимирівна Булеца, Uzhgorod National University, Universitetskaya, 14, Uzhgorod, Ukraine, 88000

Postgraduate

Department of Finance and Banking

References

 1. Tiebout, C. M. (1956, October). A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy, Vol. 64, № 5, 416–424. doi:10.1086/257839
 2. Tiebout, C. M. (1961). An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Public Finances: Sources, and Utilization. New Jersey: Princeton, 79–96.
 3. Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance. McGraw-Hill Book Company, Inc., 628.
 4. Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 256.
 5. Wright, D. S. (1974, January 1). Intergovernmental Relations: an Analytical Overview. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 416, № 1, 1–16. doi:10.1177/000271627441600102
 6. Volokhova, I. S. (2010). Mizhbiudzhetni vidnosyny v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Odesa: Atlant, 233.
 7. Lunina, I. O. (2010). Formuvannia mistsevykh biudzhetiv na osnovi pryntsypu ekvivalentnosti: shliakh do efektyvnoi biudzhetnoi systemy. Finansy Ukrainy, 9, 3–12.
 8. Mazur, Yu. O. (2015). Podatkove stymuliuvannia innovatsii v Ukraini v umovakh implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu z YeS. Materialy Kruhloho stolu «Problemy rozvytku nauky hospodarskoho prava i vdoskonalennia hospodarskoho zakonodavstva», m. Kyiv, 4 hrudnia 2015 r. Kyiv: Lira-K, 132–136.
 9. Tyshchenko, O. M., Holiakova, K. V. (2012). Teoretyko-metodychnyi analiz aspektiv rehuliuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn. Problemy ekonomiky, 1, 24–29.
 10. Vasylyk, O. D., Pavliuk, K. V. (2004). Derzhavni finansy Ukrainy. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 608.
 11. In: Miklovda, V. P., Slava-Prodan, S. S., Sember, S. V., Hoblyk, V. V. (2009). Zhyttiezdatnyi ekonomichnyi rozvytok rehionu. Uzhhorod: Lira, 432.
 12. Verkhovna Rada of Ukraine. Budget Code of Ukraine from 08.07.2010 № 2456-VI. Available: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page
 13. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Law of Ukraine from 21.05.1997 № 280/97-ВР. Available: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр/page
 14. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2015 rotsi». (2015). Kyiv: NISD, 684.
 15. Local budgets. Ministry of Finance of Ukraine. Available: http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/local-budg?page=1
 16. Medynska, T. V. (2014). Yedynyi podatok u formuvanni dokhodiv mistsevykh biudzhetiv ta podatkovyi kontrol za yoho splatoiu. Stalyi rozvytok ekonomiky, 2 (24), 218–224.
 17. Budget of Ukraine. The Price of the State. Available: http://cost.ua/en/budget/
 18. Roberts, S. R., Fisun, O. (2014, September 03). Local Governance and Decentralization Assessment: Implications of Proposed Reforms in Ukraine. International Development or the United States Government. Available: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/LOCAL%20GOVERNANCE%20ASSESSMENT%20FINAL.pdf
 19. Detsentralizatsiia. Zdobutky reformy mizhbiudzhetnykh vidnosyn. Available: http://auc.org.ua/sites/default/files/present_zdobutki.pdf

Published

2016-01-21

How to Cite

Булеца, Н. В. (2016). Regulation of intergovernmental relations in the socio-economic development of regions of Ukraine. Technology Audit and Production Reserves, 1(3(27), 24–29. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.60630