Analysis of innovative activity and development of innovative work

Authors

 • Ганна Степанівна Черноіванова Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 61166, Kharkiv, Ukraine, Lenin avenue, 9av, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7671-4219

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.70347

Keywords:

innovative activity, development of innovative work, stages of analysis, methodological approach

Abstract

A comprehensive analysis of the current state of innovative work and development of innovative work is conducted. The basic trends and characteristics of innovative activity and innovative work are revealed. Current approaches to the interpretation of the concepts of "innovative activity" and "innovative work" are overviewed. Proportion of the number of enterprises that created and used advanced technology in the total number of enterprises is compared. Amount of innovative active enterprises in the industry in areas of innovation is analyzed. Methodological approach to the analysis of the innovative activity and development of innovative work is improved. Object and subject of analysis, methods and stages are defined as well as tools that will holistically and comprehensively to analyze and improve it. It is comprehensively and reasonably evaluated dynamics of innovation and development of innovative work that will enable to increase its effectiveness. Conceptual provisions of proposed methodological approach to the analysis of the innovative activity and development of innovative work are formulated.

Author Biography

Ганна Степанівна Черноіванова, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 61166, Kharkiv, Ukraine, Lenin avenue, 9av

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Doctoral Candidate

Department of Accounting 

References

 1. Savitskaia, G. V. (2001). Analis hosiaistvennoi deiatel'nosti predpriiatiia. Ed. 6. Minsk: Novoe snanie, 704.
 2. Balabanova, L. V., Sardak, O. V. (2008). Orhanizatsiia pratsi menedzhera. Donetsk: DonNUET, 480.
 3. Bekleshchov, V. K., Savlin, P. N. (1989). Normirovanie v nauchno-tehnicheskih organisatsiiah. Moscow: Ekonomika, 240.
 4. Vasylenko, V. O., Shmatko, V. H.; In: Vasylenko, V. O. (2003). Innovatsiinyi menedzhment. Kyiv: TsUL, Feniks, 440.
 5. Voronkov, D. K., Pohorelov, Yu. S. (2009). Rozvytok pidpryiemstva: upravlinnia zminamy ta innovatsii. Kharkiv: AdvAtm, 436.
 6. In: Zhuk, I. M.; State Statistics Service of Ukraine. (2015). Statistical publication «Regions of Ukraine». Part I. Kyiv: TOV Vydavnytstvo «Konsultant», 310.
 7. In: Zhuk, I. M.; State Statistics Service of Ukraine. (2015). Statistical publication «Regions of Ukraine». Part ІI. Kyiv: TOV Vydavnytstvo «Konsultant», 685.
 8. Dziuba, S. H., Haidai, I. Yu. (2005). Normuvannia pratsi v vitchyznianii i mizhnarodnii ekonomitsi. Donetsk: TOV «Yuho-Vostok», Ltd, 172.
 9. Drucker, P. F. (2004). Innovation and entrepreneurship. Translation from English. Moscow: Astrel', 284.
 10. Yefremov, O. S. (2012). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva: aspekty metodolohii. Luhansk: ENU n.a. V. Dalia, 504.
 11. Illiashenko, S. M. (2003). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii, metody. Sumy: VTD «Universytetska knyha», 278.
 12. Rumiantseva, S. P. et al; In: Rumiantseva, S. P. (1996). Menedzhment organisatsii. Moscow: INFRA-M., 432.
 13. Normirovanie truda spetsialistov NII i KB: mezhotraslevye metodicheskie rekomendatsii. (1990). Moscow: Ekonomika, 142.
 14. Pro innovatsiinu diialnist. Law of Ukraine from July 4, 2002 № 40-IV with variable and additions. (2002). Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, № 36, Article 266.
 15. Stremousova, E. G. Sushnost' kategorii innovatsionnyi trud. Nauchnyi elektronnyi arhiv. Available: http://econf.rae.ru/article/7994. Last accessed 26.04.2016.
 16. Cherep, A. V., Oleinikova, L. H., Cherep, O. H., Tkachenko, O. V. (2009). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemchstva na osnovi reinzhynirynhu. Zaporozhye: Zaporizhzhya National University, 270.
 17. Goffin, K., Mitchell, R. (2010). Innovation Management. Ed. 2. NY: Palgrave Macmillan, 416.

Published

2016-05-26

How to Cite

Черноіванова, Г. С. (2016). Analysis of innovative activity and development of innovative work. Technology Audit and Production Reserves, 3(4(29), 8–12. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.70347

Issue

Section

Economics and Enterprise Management: Original Research