ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ АУТСОРСИНГУ ДОПОМІЖНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автор(и)

  • О.В. Крупа Хмельницький національний університет, Ukraine

Анотація

Мета. Розробити концептуальну схему управління машинобудівним підприємством на основі використання механізму організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів.

Методика. Визначено сутність аутсорсингу, проаналізовано підходи до структурування бізнес-процесів, визначено інструменти механізму, розглянуто основні принципи формування ефективного механізму аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів. Досліджено функції аутсорсингу та визначено його місце в забезпеченні сталого розвитку підприємства в сучасних умовах невизначеності, ризиків та посилення конкуренції. Запропоновано механізм організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів підприємств.

Результати. В умовах глобалізації та трансформації економічних процесів і розвитку міжгосподарських відносин сучасна система управління підприємством потребує постійного удосконалення та розвитку, що породжує потребу використання нових методів організації бізнесу, застосування інноваційних видів діяльності та оптимізації процесу виробництва. Впровадження запропонованого механізму організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів сприятиме підвищенню ефективності функціонування підприємства за рахунок розроблення оптимальної моделі виконання бізнес-процесів, виявлення непрофільних напрямків діяльності підприємства та передання їх на аутсорсинг.

Наукова новизна. На підставі законів об’єктивного функціонування підприємств у конкурентному середовищі запропоновано механізм організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів, який ґрунтується на сучасній парадигмі системного управління машинобудівним підприємством, в основу якого покладено визначення профільних та непрофільних процесів під­приємства.

Практична значущість. Впровадження механізму формування аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів в практику господарювання вітчизняних машинобудівних підприємств дозволить сформувати ефективну систему управління підприємством, оскільки дасть змогу мінімізувати витрати та оптимізувати процес організації виробництва шляхом концентрації на тих бізнес-процесах, які є пріоритетними, профільними для підприємства, а непрофільні бізнес-процеси дозволить передати аутсорсеру.

Ключові слова: механізм, аутсорсинг, основні бізнес-процеси, допоміжні бізнес-процеси, підприємство, інструменти механізму.

Посилання

Коток М.В. Аутсорсинг логістичних функцій торговельних підприємств / М.В. Коток // Товари і ринки. – 2011. – № 2. – С. 36-45.

Kotok, M.V. (2011), “Autsorsing of logistic functions of enterprises of auctions”, Tovary i rynky, no. 2, pp. 36-45.

Герчанівська С.В. Стратегічне управління як механізм забезпечення ефективного розвитку вітчизняних підприємств / С.В. Герчанівська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 79-81.

Gerchanivska, S.V. (2012), “Strategic management as mechanism of providing of effective development of domestic enterprises”, Innovatsiina ekonomika, no. 1, pp. 79-81.

Гліненко Л.К. Матричні технології формування стратегій підприємства / Л.К. Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 1. – С. 143-148.

Glinenko, L.K. (2011), “Matrix technologies of forming of strategies of enterprise”, Marketyng i menedzhment innovatsii, no. 3, Vol. 1, pp. 143-148.

Череп А.В. Необхідність формування конкурентної стратегії підприємства машинобудівної галузі / А.В. Череп, Ю.М. Краснокутська // Ефективна економіка [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua>.

Cherep, A.V. and Krasnokutska, Yu.M., “Necessity of forming of competition strategy of enterprise of machine-building industry”, Efektyvna ekonomika, available at: www.economy.nayka.ua.

Командровська В.Є. Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи вдосконалення / В.Є. Командровська, О.Ю. Морозенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>.

Komandrovska, V.Ye. and Morozenko, O.Yu., “Processes of Business of enterprise: essence and methods of perfection”, available at: www.nbuv.gov.ua.

Соколова Н.А. Экономический механизм организации аутсорсинга на промышленных предприятиях: автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» / Н.А. Соколова. – Челябинск, 2012. – 21 с.

Sokolova, N.A. (2012), “Economic mechanism of organization of аutsorsing on industrial enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Cand. Sci. (Eсon.), Chelyabinsk, Russia.

Спірідонова К.О. Механізм запровадження аутсорсингу для оптимізації витрат [Електронний ресурс] / К.О. Спірідонова, Д.А. Климова // Наука в інформаційному просторі: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 вер. 2011 р. – Режим доступу: <http://www.confcontact.com/node/168>.

Spiridonova, K.O. and Klymova, D.A. (2011), “A mechanism of introduction of аutsorsing is for optimization of charges”, Proc. 7th Int. Sci.-Pract. Conf., available at: www.confcontact.com/node/168.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-26

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг