ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О.М. Старенька Одеський національний економічний універ¬ситет, Україна

Анотація

Мета. Обґрунтувати доцільність створення на промислових підприємствах єдиного інформаційного центру, що володіє інформацією про підприємство в цілому.

Методика. Проаналізовано підходи різних авторів щодо проблеми інформаційного забезпечення системи управління промислового підприємства. Досліджено принципи, яких необхідно дотримуватися, щоб існувала системна організація інформаційного забезпечення. Роз­глянуто основні етапи вдосконалення інформаційних потоків системи управління. Визначено найбільш доцільний щодо системи оперативного управління. Запропоновано створення окремої служби, яка буде єдиним інформаційним центром, що забезпечить підвищення якості й обґрун­тованості підготовки та прийняття управлінських рішень.

Результати. Інформаційне забезпечення на рівні оперативного управління підприємством дозволить прискорити одержання поточної інформації керівництвом підприємства, оперативно забезпечити всі економічні підрозділи необхідною інформацією у визначені моменти часу, мінімізувати ризик втрати інформації, запобігти дублюванню функцій окремих робітників і підрозділів, спростити процес формування та обробки інформації відповідно до змін законодавчого характеру.

Наукова новизна. Конкретизовано значення інформації в процесі управління підприємством, оперативність і вірогідність якої є основою забезпечення ефективності управлінських рішень. Обґрунтовано необхідність існування на підприємствах єдиного інформаційного центру, через який повинна проходити вся інформація, що відображає процеси, дозволяє виконувати роль єдиного центру аналізу, оцінки зовнішньої та внутрішньої інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень.

Практична значущість. Доведено, що важливим чинником стабільної роботи промислових підприємств є наявність єдиного інформаційного центру, що вирішить проблему оперативного одержання, своєчасного опрацювання та ефективного використання інформації.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, інформаційний центр, служба оперативного управління.

Посилання

Ананькина Е.А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина [и др.]; под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 279 с.

Anankina, Ye.A., Danilochkin, S.V. and Danilochkina, N.G. (2003), Kontrolling kak instrument upravleniia predpriiatiyem [The controlling as a tool of management enterprise], YUNITI-DANA, Moscow, Russia.

Лоханова Н.О. Інформаційне забезпечення системи управління економічною стійкістю підприємств / Н.О. Лоханова // Наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Сер.: Економічні науки. – 2005. – Вип. 7, ч. II. – С. 163-170.

Lokhanova, N.O. (2005), “Information management system of economic stability”, Naukovi pratsi Kirovogradskoho natsionalnoho tekhnichnoho un-tu, Issue 7, P. II, pp. 163-170.

Нападовська Л.В. Управлінський облік: монографія / Л.В. Нападовська. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 450 с.

Napadovska, L.V. (2000), Upravlinskyy oblik [The management shell], Nauka i osvita, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Загородній А.Г. Управлінський облік як система інформаційного забезпечення управлінських рішень / А.Г. Загородній, Г.О. Партин // Вісник Львів. комерц. акад. Сер.: Економічна. – 2004. – Вип. 16. – С. 45-49.

Zahorodniy, A.H. and Partyn, H.O. (2004), “Management accounting as a system of information support management decisions”, Visnyk Lvivskoi komertsiynoi akademii, Issue 16, pp. 45-49.

Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем: монографія / С.М. Петренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 290 с.

Petrenko, S.M. (2007), Informatsiine zabezpechennia vnutrishnogo kontroliu hospodarskykh system [Information management of internal control of economic systems], DonNUET, Donetsk, Ukraine.

Преображенский Б.Г. Оперативное управление в производственных системах: проблемы и ресурсы интенсификации / Б.Г. Преображенский. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. – 199 с.

Preobrazhenskiy, B.G. (1988), Operativnoye upravleniye v proizvodstvennykh sistemakh: problemy i resursy intensifikatsii [Operational Management in industrial systems: the problems and resources of intensification], Izd-vo Voronezhskogo un-ta, Voronezh, Russia.

Шляга О.В. Інформаційне забезпечення управління машинобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. – Маріуполь, 2007. – 22 с.

Shliaga, O.V. (2007), “Information providing of management of engineering companies”, Abstract of the dissertation candidate of economic sciences, Pryazovskyy derzhavnyy tekhnichnyy universytet, Mariupol, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-26

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг