МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • О.О. Фоміна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Баранов¬сько¬го, Ukraine

Анотація

Мета. Сформувати механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності.

Методика. Розглянуто трактування економічного механізму провідними науковцями, що надало змогу, використовуючи системний підхід, сформувати механізм регулювання соці­ально-трудових відносин. Для удосконалення практики регулювання соціально-трудових відносин у розроблений механізм регулювання запропоновано включити компоненту відповідальності.

Результати. На основі теоретико-методологічної бази, що передбачає мету, завдання, принципи, інституційні основи і засоби регулювання, представлено механізм регулювання соціально-трудових відносин з урахуванням компоненти відповідальності.

Наукова новизна. Удосконалено механізм регулювання соціально-трудових відносин щодо визначення його впливу на відтворення робочої сили, якість життя населення і розвиток особистості, що дозволяє покращити політику регулювання соціально-трудових відносин.

Практична значущість. Запропонований механізм регулювання соціально-трудових від­носин дозволяє визначити особливості взаємодії основних учасників соціально-трудових відносин через реалізацію їхніх інтересів; інститути, які впливають на реалізацію інтересів; принципи, на основі яких відбувається взаємодія; інструменти регулювання соціально-трудо­вих відносин; систему показників, що характеризують реалізацію інтересів.

Ключові слова: соціально-трудові відносини, суб’єкти соціально-трудових відносин, механізм регулювання, відповідальність.

Біографія автора

О.О. Фоміна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Баранов¬сько¬го

к.е.н.

Посилання

Абалкин Л.И. Избранные труды: в 4 т. / Л.И. Абалкин. – М.: Экономика, 2000. – Т. 2: Политическая экономия. – 2000. – 910 с.

Abalkin, L.I. (2000), Izbrannyie trudy. Tom 2. Politicheskaya ekonomiya [Selected Papers. Vol. 2. The Political Economy], Ekonomika, Moscow, Russia.

Капелюшников Р.И. Где начало конца? [Электронный ресурс] / Р.И. Капелюшников. – Режим доступа: <http://www.libertarium.ru/libertarium/79710>.

Kapeliushnikov, R.I. (2000), “Where the beginning of the end?”, available at: www.libertarium.ru/libertarium/79710.

Колот А. Соціально-трудові аспекти забезпечення стійкого розвитку національної економіки / А. Колот, С. Григорович // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 4. – С. 8-15.

Kolot, A. and Grygorovych, S. (2006), “Social-labour aspects of sustainable development of the national economy”, Ukraina: aspekty pratsi, no. 4, pp. 8-15.

Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України / С.В. Мельник. – К.: Соцінформ, 2009. – C. 768.

Melnyk, S.V. (2009), Mekhanizm reguliuvannia sotsialno-trudovoi sfery Ukrainy [The Mechanism of Social Labour relations regulation in Ukraine], Sotsinform, Kiev, Ukraine.

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці / І. Новак // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – C. 6-12.

Novak, I. (2008), “Social package as a mechanism for improving wages”, Ukraina: aspekty pratsi, no. 2, pp. 6-12.

Райзберг Б. Хозяйственный механизм / Б. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцева // Современный экономический словарь [Электронный ресурс]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – C. 512. – Режим доступа: <http://www.smartcat.ru/ Referat/atyelramnz.shtml>.

Raizberg, B., Lozovskiy, L. and Starodubtseva, Ye. (2010), “Economic mechanism”, Sovremennyi ekonomicheskii slovar, Infra-M, Moscow, available at: www.smartcat.ru/ Referat/atyelramnz.shtml.

Скавитин А.В. Методические подходы к управлению текучестью кадров [Электронный ресурс] / А.В. Скавитин. – Режим доступа: <http://www.aup.ru/articles/personal/2.html>.

Skavitin, A.V. (2000), “Methodological approaches to the management of employee turnover”, available at: www.aup.ru/articles/personal/2.html.

Философский энциклопедический словарь / А.Л. Грекулова [и др.]; редкол.: С.С. Аверинцев [и др.]. – 2-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1989. – 814 с.

Filosofskii entsyklopedicheskii slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary] (1989), Sov. entsykl., Moscow, Russia.

Фоміна О.О. Інститут відповідальності в контексті створення соціально-трудових відносин ринкового типу / О.О. Фоміна // Вісник економічної науки України: науковий журнал. – 2009. – № 1(15). – С. 173-177.

Fomina, O.O. (2009), “An institute of responsibility in the context of creation socially of labour relations of market type”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no. 1(15), pp. 173-177.

Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі / А. Чухно // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 15-35.

Chukhno, A. (2009), “Current problems of economic theory at the present stage”, Ekonomika Ukrainy, no. 5, pp. 15-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-26

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг