МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРМАНЕНТНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • В.С. Білозубенко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine
  • Г.О. Горіна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine
  • О.В. Абрашка Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Узагальнити теоретико-методологічні засади модернізації соціально-економіч­них систем як інструмента їх перманентного розвитку.

Методика. Дослідження базується на аналізі фундаментальних праць з теорії модернізації соціально-економічних систем. Використано комплекс загальнонаукових методів дослідження (наукової дедукції, індукції, аналогії, аналізу і синтезу). Для досягнення поставленої мети застосовано спеціальні методи аналізу, зокрема абстрактно-логічного, інституційно-компаративного та історичного. Методологічні засади модернізації соціально-економічних систем отримані на основі узагальнення світового досвіду, а також застосування положень емпіризму, глобалістики та дескриптивного підходу.

Результати. Уточнено поняття «соціально-економічна система» як спосіб існування об’єктивної реальності та елемент суспільного укладу. Визначено сутнісні характеристики процесу розвитку соціально-економічних систем. Узагальнено теоретико-методологічні засади модернізації як інструменту забезпечення перманентного розвитку таких систем. Обґрунтовано альтернативність і багатоваріантність модернізації. Виокремлено ознаки та критерії модернізації соціально-економічних систем та імперативи державної економічної політики в цій сфері.

Наукова новизна. На підставі теоретичного аналізу модернізацію інтерпретовано як інструмент перманентного розвитку соціально-економічних систем. Уточнено методологічні засади проведення модернізаційних перетворень на рівні національної економіки. Визначено ознаки та критерії модернізації соціально-економічних систем.

Практична значущість. Узагальнені теоретико-методологічні засади дозволяють
розробляти стратегічні програми модернізації соціально-економічних систем. Це буде спри­яти підвищенню ефективності державної економічної політики, дозволить більш якісно реалізовувати інституційні реформи та розробляти заходи щодо державного регулювання економіки.

Ключові слова: соціально-економічна система, модернізація, економічна політика, глобалізація.

Біографії авторів

В.С. Білозубенко, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор

Г.О. Горіна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

О.В. Абрашка, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н.

Посилання

Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін / Н.І. Гражевська. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

Hrazhevska, N.I. (2008), Ekonomichni systemy epokhy hlobalnykh zmin [The economic system of the era of global change], Znannya, Kiev, Ukraine.

Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України / В. Онищенко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 4-14.

Onyshchenko, V. (2011), “The modernization imperative of Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, no. 7, pp. 4-14.

Ковтун О.А. Державна промислова політика як складова процесу модернізації реального секторy економіки / О.А. Ковтун // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 6. – С. 87-92.

Kovtun, O.A. (2010), “State industrial policy as part of the modernization of the real economy”, Investitsii: praktyka ta dosvid, no. 6, pp. 87-92.

Мартынов А. Модернизация как трансформация / А. Мартынов // Общество и экономика. – 2010. – № 6. – С. 3-30.

Martynov, A. (2010), “Modernisation as transformation”, Obshchestvo i ekonomika, no. 6, pp. 3-30.

Диденко Д.В. Теория модернизации и стратегии трансформации национальной интеллектуалоемкой экономики / Д.В. Диденко // Международная экономика. – 2010. – № 11. – С. 43-47.

Didenko, D.V. (2010), “The theory of modernization and transformation strategies of the national intellectually capacious economy”, Mezhdunarodnaya ekonomika, no.11, p. 43-47.

Федотова В.Г. Плюсы и минусы модели «догоняющей модернизации» / В.Г. Федотова. – М.: Общество, 1998. – 382 с.

Fedotova, V.G. (1998), Pliusy i minusy “doganiaiushchey modernizatsii” [Pros and cons of the model of “catch-up modernization”], Obshchestvo, Moscow, Russia.

Хейфец Б.А. Мировой опыт успешных модернизаций / Б.А. Хейфец // Международная экономика. – 2011. – № 6. – С. 21-28.

Kheifets, B.A. (2011), “World experience of successful modernization”, Mezhdunarodnaia ekonomika, no. 6, pp. 21-28.

Полтерович В. Стратегии модернизации, институты и коалиции / В. Полтерович // Вопросы экономики. – 2008. – № 4. – С. 4-24.

Polterovich, V. (2008), “Modernization strategy, institutions and coalitions”, Voprosy ekonomiki, no. 4, pp. 4-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-26

Номер

Розділ

Теоретичні проблеми перехідної економіки