ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Марина Євгенівна Горожанкіна ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського,

Анотація

Мета. Постановка наукової гіпотези про роль інституціональної кризи як передумови соціальної трансформації суспільства і його економічної системи.

Методика. У процесі дослідження використано: метод поєднання історичного й логічного підходів, методи теоретичного узагальнення й рівняння соціально-економічних систем, метод логіко-структурного аналізу соціальних трансформацій в українському суспільстві протягом останніх десятиліть, інституціональні методи дослідження.

Результати. На підставі проведеного дослідження визначено: типологію соціально-економічних систем, що трансформуються, напрямки соціальних трансформацій в умовах транзитивного суспільства, соціальні інститути, що створюють архітектоніку інституціонального середовища нового суспільства, теоретико-методологічні передумови і сутність інституціональної кризи.

Наукова новизна. Наведено та обґрунтовано наукову гіпотезу про передумови виникнення, ознаки та сутність інституціональної кризи в транзитивному суспільстві України.

Практична значущість. Практична значущість полягає у використанні концептуального підходу до визначення ролі інституціональної кризи в процесі соціально-економічного реформування українського суспільства.

Ключові слова: соціальний інститут, інституціональна криза, інституціональна архітектоніка, соціальні трансформації, коеволюція соціально-економічної системи.

Біографія автора

Марина Євгенівна Горожанкіна, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор, зав.кафедри економічної теорії

Посилання

Конституція України: чинне законодавство станом на 10 лютого 2011 р.: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 96 с.

Konstytutsiya Ukrainy [Constitution of Ukraine: a current legislation by the state on February, 10, 2011] (2011), Alerta; TSUL, Kiev, Ukraine.

Экономическая теория / под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена; пер. с англ.; науч. ред. В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 931 с.

Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory] (2004), Ed. by J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman, INFRA-M, Moscow, Russia.

Роль держави в довгостроковому економічному зростанні / за ред. Б.Є. Кваснюка. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Х.: Форт, 2003. – С. 150-202.

Rol derzhavy v dovhostrokovomu ekonomichnomu zrostanni [A rol of the state in long-term economy growing] (2003), Ed. by B.Ye. Kvasniuk, In-t ekon. prohnozuv., Kiev; Fort, Kharkiv, Ukraine.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 1008 с.

Ekonomika Ukrainy: stratehiya i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Economy of Ukraine: strategy and politics of long-term development] (2003), Ed. by V.M. Heyets, In-t ekon. prohnozuv.; Feniks, Kiev, Ukraine.

Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учебник / под общ. ред. А.А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 416 с.

Institutsionalnaya ekonomika: novaya institutsionalnaya ekonomicheskaya teoriya [Institutional economy: new institutional economic theory] (2005), textbook, Ed. by A.A. Auzan, INFRA-M, Moscow, Russia.

Дементьев В.В. Экономика как система власти / В.В. Дементьев. – Донецк: Каштан, 2003. – 404 с.

Dementyev, V.V. (2003), Ekonomika kak sistema vlasti [Economy as a system of power], Kashtan, Donetsk, Ukraine.

Норт Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт; пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

Nort, D. (2000), Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutes, institutional change and functioning of economy] Translated from engl. by I. Dziub, Osnovy, Kiev, Ukraine.

Ходжсон Джеффри. Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной экономической теории / Джеффри Ходжсон; пер. с англ. М. Каждана. – М.: Дело, 2003. – 464 с.

Hodgson, Geoffrey M. (2003), Ekonomicheskaya teoriya i instituty: manifest sovremennoy institutsionalnoy ekonomicheskoy teorii [Economics and Institutions: A Manifesto for a Modern Institutional Economics] Delo, Moscow, Russia.

Чухно А.А. Економічна теорія: у 2-х т. / А.А. Чухно. – К.: ДННУ АФУ, 2010. – Т. 2. – 628 с.

Chukhno, A.A. (2010), Ekonomichna teoriia [Economic theory] Vol. 2, DNNU AFU, Kiev, Ukraine.

Яременко О.Л. Переходные процессы в экономике Украины: институциональный аспект / О.Л. Яременко. – Х.: Основа, 1997. – 182 с.

Yaremenko, O.L. (1997), Perekhodnyye protsessy v ekonomike Ukrainy: institutsionalnyy aspect [Transitional processes in the economy of Ukraine: institutional aspect] Osnova, Kharkiv, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-26

Номер

Розділ

Теоретичні проблеми перехідної економіки