ОЦІНКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ НА ОСНОВІ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • К.С. Гавриш Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Обґрунтувати методичний підхід щодо проведення оцінки готельного господарства України та на його засадах провести оцінку в регіональному розрізі.

Методика. Запропоновано методичний підхід до оцінки розвитку готельного господарства України в регіональному розрізі. Проаналізовано інтегральний коефіцієнт за наведеною шкалою оцінювання. Досліджено положення готельної галузі в системі народного господарства країни в регіональному розрізі.

Результати. Отримані значення інтегральних коефіцієнтів регіонального розвитку готельного господарства за проведеною комплексною порівняльною оцінкою по розробленій шкалі вказують на необхідність практично у всіх регіонах державного регулювання діяльності, а також розробку і впровадження організаційно економічних механізмів управління розвитком готелів.

Наукова новизна. Запропоновано методичний підхід до оцінки розвитку готельного гос­подарства в регіональному розрізі.

Практична значущість. Проведення рейтингової оцінки готельного господарства України на основі запропонованого методичного підходу та використання шкали для оцінювання кінцевих інтегральних коефіцієнтів дозволить своєчасно реагувати та змінювати за­гальну стратегію розвитку галузі.

Ключові слова: готель, готельне господарство, розвиток, регіон, шкала оцінювання, рейтингова оцінка.

Посилання

Атаева Е.А. Проблемы экономического стимулирования эффективности использования трудового потенциала Донецкого региона / Е.А. Атаева, В.Н. Ковалев // Економіка промисловості. – Донецьк. – 2008. – № 1 (40). – С. 126-129.

Ataeva, E. and Kovaliov, V.N. (2008), “Problems of economic stimulation efficiency of the labor potential of Donetsk Region”, Ekonomіka promyslovostі, no.1 (40), pp. 126-129.

Апенько С.Н. Методология, теория и практика оценки персонала в современных условиях: монография / С.Н. Апенько. – М.: Информ-Знание, 2005. – 564 с.

Apenko, S. (2005), Metodologiya, teoriya i praktika otsenki personala v sovremennykh usloviyakh [Methodology, Theory and Practice of staff in modern conditions], Inform-Znaniye, Moscow, Russia.

Машика Ю.В. Особливості територіальної організації зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону: монографія / Ю.В. Машика. – Ужгород: Ліра, 2009. – 216 с.

Mashyka, Y. (2009), Osoblyvosti terytorialnoi orhanizatsii zainiatosti v umovakh strukturnoi perebudovy ekonomiky [Features of the territorial organization of the employment for the restructuring of the regional economy], Lira, Uzhgorod, Ukraine.

Фролова Л.В. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. / Л.В. Фролова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 145 с.

Frolova, L. (2009), Upravlinnia potentsialom pidpryyemstva [Management capabilities of enterprise], DonNUET, Donetsk, Ukraine.

Шаульська Л.В. Трудовий потенціал в системі демографічного розвитку / Л.В. Шаульська // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи в Західному регіоні України. – Львів: ІРД НАН України. – 2005. – Вип. 5. – C. 197-206.

Shaulska, L. (2005), “The employment potential of the system for economic development”, Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Polityka demohrafichnoho rozvytku: suchasnyi stan ta ii perspektyvy v zakhidnomu rehioni Ukrainy, no. 5, pp. 197-206.

Шевчук Л.Г. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз / Л.Г. Шевчук. – Львів, 2003. – 489 с.

Shevchuk, L. (2003), Medyko-sotsialni aspekty vykorystannia trudovoho potentsialu: rehionalnyi analiz i prohnoz [Medical and social aspects of labor potential: regional analysis and forecast], Lviv, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Економіка торгівлі та послуг