ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Ю.І. Ільєнко Донецький національний університет економі-ки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine
  • Г.В. Шершньова Донецький національний університет економі-ки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Мета статті полягає у визначенні особливостей прогнозування економічних показників на підприємствах туристичного бізнесу.

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення та порівняння для розробки методичного підходу до аналізу й оцінки фінансово-економічних показників діяльності підприємства сфери туризму, методи статистичного аналізу для прог­нозування фінансово-економічних показників діяльності підприємства, що мають сезонний характер.

Результати. На підставі проведеного дослідження в роботі запропоновано методичний підхід на основі адитивного механізму та лінійного тренда, що дозволяє планувати обсяги реалізації продукції сезонного характеру й таким чином підвищити точність і оперативність планування.

Наукова новизна. Дістав подальшого розвитку методичний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічних показників діяльності підприємства сфери туризму, в якому, на відміну від інших, ураховується характер динамічних змін показників, їх збалансованість і рівень діяль­ності підприємства.

Практична значущість. Практична значущість результатів дослідження полягає в тому, що отримані результати прогнозування динаміки показників діяльності туристичного підприємства, що мають сезонний характер, дозволяють розробити науково обґрунтовані стратегії розвитку підприємства, заходи щодо зменшення витрат, виявити резерви вдосконалення управління діяльністю туристичного підприємства.

Ключові слова: прогнозування, туристичне підприємство, економічні показники, статистична вибірка, сезон.

Біографії авторів

Ю.І. Ільєнко, Донецький національний університет економі-ки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Г.В. Шершньова, Донецький національний університет економі-ки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление: бизнес-стратегии для успешного менеджмента / Д.А. Аакер; под ред. Ю.Н. Каптуревского; пер. с англ. С. Жильцова. – 6-е междунар.изд. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

Aaker, D.A. (2002), Strategicheskoye rynochnoye upravleniye: biznes-strategii dlia uspeshnogo menedzhmenta [Strategic market management: Business strategies for the successful management], Piter, St.-Petersburg, Russia.

Kress G.J. Forecasting and Market Analysis Techniques: A Practical Approach / G.J. Kress, J. Shyder. – Hardcover, 1994.

Kress, G.J. and Shyder, J. (1994), Forecasting and Market Analysis Techniques: A Practical Approach, Hardcover.

Момот В.Н. Решение задачи прогнозирования товара с сезонным характером продаж / В.Н. Момот, Г.Г. Тевзадзе // Економіка та управління підприємствами машинобудівельної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 3(3). – С. 118-124.

Momot, V.N. and Tevzadze, G.G. (2008), “Solution of the task the goods with the seasonal nature of sales forecasting”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivelnoi galuzi, no. 3(3), pp. 118-124.

Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія / С.В. Мельниченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 494 с.

Melnichenko, S.V. (2008), Informatsiini tekhnologii v turyzmi: teoriya, metodologiya, praktyka [Information technologies in tourism: theory, methodology, practice], KNTEU, Kiev, Ukraine.

Литвинчук С.Ю. Информационные технологии в экономике. Анализ и прогнозирование временных рядов с помощью Excel: учеб. пособие / С.Ю. Литвинчук. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2010. – 78 c.

Litvinchuk, S.Yu. (2010), Informatsionnyye tekhnologii v ekonomike. Analiz i prognozirovaniye vremennykh riadov s pomoshchiu Excel [Informational technologies in economics. Analysis and forecasting of the time series using Excel], NNGASU, Nizhny Novgorod.

Кошечкин С.А. Алгоритм прогнозирования объёма продаж в MS Excel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cfin.ru/finanalysis/sales_forecast.shtml>.

Koshechkin, S.A. (2001), “Prediction algorithm of sales in MS Excel”, available at: www.cfin.ru/finanalysis/sales_forecast.shtml.

Бондаренко А.В. Доработка алгоритма прогнозирования объёма продаж в MS Excel [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.management.com.ua/finance/ fin069.html>.

Bondarenko, A.V. (2004), “Further development of the algorithm to predict sales in MS Excel”, available at: www.management.com.ua/finance/ fin069.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Економіка торгівлі та послуг