АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ НА НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Т.Д. Косова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine
  • Л.В. Березовенко Академія військово-морських сил імені П.С. Нахімова, м. Севастополь, Ukraine

Анотація

Мета. Дослідити склад і структуру витрат на підготовку офіцера та методику розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсанта у вищому військовому навчальному закладі (далі ВВНЗ), виявити резерви ефективного використання бюджетних коштів і управління ними відповідно до результативних показників оцінки ефективності бюджетної програми підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу.

Методика. Досліджено та проаналізовано склад і структуру витрат на навчання під час підготовки офіцера відповідно до завдань, перспективної структури та чисельності особового складу Збройних сил України.

Результати. Проаналізовано структуру витрат на навчання, досліджено методику розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсанта, виявлено резерви підвищення рівня підготовки офіцера у ВВНЗ за умови підвищення результативних показників оцінки ефективності бюджетної програми підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу. Наголошено на необхідності проведення подальших досліджень у напрямку виявлення резервів зниження витрат щодо підготовки офіцера в межах програми військової підготовки з метою економії, ефективного використання бюджетних коштів.

Наукова новизна. Удосконалено структуру витрат на підготовку офіцера, виявлено резерви їх зменшення, уточнено методику розрахунку витрат, пов'язаних з утриманням кур­санта у ВВНЗ, шляхом урахування непрямих витрат, що дозволить знизити витрати на підготовку офіцера та надати суспільству достовірні дані щодо вартості його навчання.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає у дослідженні зв’язку між методикою розрахунку витрат складом і структурою витрат на навчання офіцера у ВВНЗ за умови ефективного, економного, цільового використання державних коштів з урахуванням вимог керівних документів, які мають особливості щодо інших відомчих міністерств і відомств.

Ключові слова: вища військова освіта, навчальні заклади, структура витрат, прямі, непрямі витрати.

Біографія автора

Т.Д. Косова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор

Посилання

Про затвердження порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами: Спільний наказ Міністерства освіти та науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 лип. 2010 р. № 736/902/758.

Joint Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ministry of Economy of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, dated 23.07.2010 № 736/902/758, On approval of granting paid educational services to state and municipal schools.

Про затвердження Порядку розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах: Спільний наказ Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту і зв’язку України, Адміністрації державної прикордонної служби України, управління Державної охорони України, Служби безпеки України від 16 лип. 2007 р. № 419/831/240/605/537/219/534.

Joint Order of the Ministry of Defense of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry of Transport and Communications of Ukraine, the State Administration of State Border Service of Ukraine, the Security Service of Ukraine, dated 16.07.07 № 479/831/240/605 / 537/219/534, On Approval of the Procedure for calculating the costs associated with keeping students in higher educational institutions.

Про затвердження Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах: Постанова КМУ від 12 лип. 2006 р. № 964.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, dated 12.07.2006 № 964, On approval of the order of compensating cadets and officers the costs of their sustentation in higher educational institutions.

Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у ВВНЗ та ВНП ВНЗ України: Спільний наказ Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України від 13 квіт. 2005 р. № 221/217.

Joint Order of the Ministry of Defense of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, dated 13.04.2005 № 221/217, On approval of the Regulations on the organization of educational activities in HMEI and high schools of Military Educational Establishment of Ukraine.

Про стан справ щодо забезпечення тренажерами ВВНЗ: Звернення директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України від 16 листоп. 2012 р. № 263/3/3624.

Appeal of the Director of the Department of Military Education and Science of the Ministry of Defense of Ukraine, dated 16.11.2012 № 263/3/3624, On the situation with the provision of the HMEI with computerized simulators.

Програма реформування вищої військової освіти на період до 2017 р., затв. Міністром оборони України та Міністром освіти і науки, молоді та спорту України від 23 берез. 2013 р.

Reform Program of Higher Military Education until 2017, approved by the Minister of Defense of Ukraine and the Minister of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, dated 28.02.2013.

Нещадим М.І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика: монографія / М.І. Нещадим. – К.: Київ. ун-т, 2003. – 852 с.

Neshchadym, M.I. (2003), Viiskova osvita v Ukraini: istoriia, teoriia, metodologiia, praktyka [Military education in Ukraine: history, theory, methodology, practice], Kyiv. un-t, Kiev, Ukraine.

Шаталова О.Г. Розвиток системи вищої військової освіти України / О.Г. Шаталова, Ю.Н. Бараш // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 3. – С. 202-207.

Shatalovа, O.G. and Barash, Yu.N. (2008), “Development of higher military education system of Ukraine”, Strategichni priorytety, no. 3, pp. 202-207.

Матвієвський О.М. Проблема підготовки фахівців операторського виду діяльності для ЗСУ / О.М. Матвієвський // Наука і оборона. – 2005. – № 4. – С. 25-30.

Matviievskyi, A.M. (2005), “The problem of training operating specialists for The Ukrainian Armed Forces”, Nauka i oborona, no. 4, pp. 25-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Економіка торгівлі та послуг