ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

Автор(и)

  • В.О. Орлова
  • Д.Л. Кожухов Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Обґрунтування заходів щодо удосконалення методичних підходів до забезпечення підвищення рівня привабливості банківського сектора в умовах дії законодавчо урегульованої системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Методика. Дослідження здійснюється з використанням таких методів, як теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз динаміки основних показників діяльності банків, учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з початку його створення та аналізу вкладів фізичних осіб у банківські установи, які є учасниками ФГВФО, оцінка значущості системи гарантування вкладів щодо відновлення стійкості банківських установ та підвищення рівня довіри населення до банківського сектора, систематизація результатів виплат вкладникам із ФГВФО гарантованих сум відшкодування, порівняльне правознавство.

Результати. Визначено дискусійні аспекти сутності гарантування банківських вкладів фізичних осіб, формування фінансових ресурсів ФГВФО (їх розміру і порядку), необхідних для від­шкодування вкладникам у разі недоступності вкладів. Проаналізовано виплати вкладникам бан­ків гарантованих сум відшкодувань із фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Обґрунтовано рекомендації щодо підвищення довіри населення до банківських установ за допомогою сис­теми гарантування вкладів на основі критичної оцінки вітчизняної практики та світового досвіду.

Наукова новизна. Уточнено методичний підхід до розрахунків обсягу без ризикового банківського вкладу на основі комбінованого підходу. На відміну від існуючого, запропонований підхід дозволяє визначити максимальну суму коштів для розміщення вкладником на вкладному рахунку з гарантією її повернення з нарахованими відсотками навіть у випадку банкрутства банку.

Практична значущість. Отримані результати спрямовані на поширення довіри населення до банківського сектора шляхом залучення до системи гарантування вкладів депозитів юридичних і фізичних осіб, що сприятиме запобіганню ризиків неповної компенсації суми вкладу за рахунок фонду.

Ключові слова: банківський сектор, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, система гарантування вкладів, депозити, страхування депозитів.

Біографія автора

В.О. Орлова

к.е.н., доцент

Посилання

Моташко Т.П. Грошові кошти населення та форми їх зберігання: світовий та вітчизняний аспекти / Т.П. Моташко // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 56-58.

Motashko, T.P. (2011), “The Public’s Funds and the Forms of their Saving: World and National Aspects”, Ekonomika i derzhava, no. 4, pp. 56-58.

Махнарилов Ю.В. Структурні показники довіри вкладників банківської системи / Ю.В. Махнарилов // Формування ринкових відносин в України. – 2011. – № 11. – С. 57-61.

Makhnarylov, Yu.V. (2011), “Structural Figures of Depositors’s Confidence in the Banking System”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 11, pp. 57-61.

Соколова О.Б. Гарантування вкладів та його вплив на фінансову стійкість комерційних банків / О.Б. Соколова // Формування ринкових відносин в України. – 2007. – № 6. – С. 53-56.

Sokolova, O. B. (2007), “The Deposit Guarantee and its Influence on the Financial Stability of Commercial Banks”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 6, pp. 53-56.

Смовженко Т. Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб: застосування передових принципів та методів / Т. Cмовженко, І. Серветник // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 59-75.

Smovzhenko, T. and Servetnyk, I. (2012), “Development of the National Deposit Guarantee System: Use of the Advanced Principles and Methods”, Bankivska sprava, no. 6, pp. 59-75.

Волосович С. Підходи до оцінки системи страхування депозитів / С. Волосович // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 19-23.

Volosovych, S. (2012), “Approaches to the Evaluation of the Deposit Insurance System”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 8, pp. 19-23.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22.

About the Deposit Guarantee System: Law of Ukraine dated 23.02.2012 № 4452-VI, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, no. 22.

Балдич Н. Державне гарантування вкладів та проблеми асиметричності інформації в банківському секторі / Н. Балдич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009 . – № 4 . – С. 55-63.

Baldych, N. (2009), “Government Guarantee of Deposits and the Problems of Information Asymmetry in the Banking Sector”, Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Presydentovi Ukrainy, no. 4, pp. 55-63.

Герасименко В. Ризики вкладників банку: їх запобігання та мінімізація / В. Герасименко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 8-14.

Herasymenko, V. (2012), “Bank Depositors’s Risks: their Prevention and Minimization”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 2, pp. 8-14.

Козьменко С. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку / С. Козьменко, І. Школьник, Т. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 14-21.

Kozmenko, S., Shkolnyk, I. and Savchenko, T. (2012), “Reform of the National Deposit Guarantee System: Key Provisions and Prospects”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 6, pp. 14-21.

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fg.gov.ua>. Official site of the Deposit Guarantee Fund, available at: http://www.fg.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Фінанси та інвестиції