ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІК ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Е.С. Гейер Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Обґрунтувати підходи до визнання відстрочених податків за операціями об’єднання підприємств шляхом придбання, розробити методику їх відображення в бухгалтерському обліку.

Методи. Проаналізовано вимоги національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) до визнання відстрочених податків за операціями об’єднання підприємств. Досліджено розбіжності у визначенні поняття «гудвіл», яке пов’язане з об’єднанням підприємств, у нормативних документах з бухгалтерського обліку та Податковому кодексі України. На основі концепції відстрочених податків обґрунтовано виникнення податкових наслідків операцій об’єднання підприємств. Проведено критичний аналіз нормативних документів, що встановлюють методику узагаль­нення інформації на рахунках бухгалтерського обліку.

Результати. На основі аналізу вимог національних П(С)БО та МСФЗ щодо застосування механізму відстрочених податків доведено необхідність і обґрунтовано підходи до обліку податкових наслідків операцій об’єднання підприємств. Встановлено розбіжності між П(С)БО та Податковим кодексом України у визначенні гудвілу, що спричиняє виникнення податкових різниць і, як наслідок, відстрочених податків. Сформульовано напрямки вдосконалення законодавчих і нормативних документів, усунення розбіжностей між ними. Надано рекомендації щодо обліку відстрочених податків за операціями об’єднання підприємств.

Наукова новизна. На основі положень міжнародних стандартів фінансової звітності, що відображають загальноприйняті погляди на відображення в обліку відстрочених податків, доведено необхідність і обґрунтовано підходи до визнання податкових наслідків операцій об’єднання підприємств шляхом придбання.

Практична значущість. Визначені підходи до визнання відстрочених податків за операціями об’єднання підприємств шляхом придбання дозволили розробити методику їх обліку, застосування якої на практиці забезпечить достовірність та повноту інформації, що наводиться у фінансовій звітності.

Ключові слова: об’єднання підприємств, придбання, гудвіл, відстрочені податки.

Біографія автора

Е.С. Гейер, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Податок на прибуток: Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 28 груд. 2000 р. № 353. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

About claim of Statute (to the standard) of record-keeping 17 “There is an income tax”, (2000), order of Ministry of finance of Ukraine, December, 28, № 353, available at: http://zakon.rada.gov.ua.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-ХІV. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

About a record-keeping and financial reporting in Ukraine, (1999), The law of Ukraine, July, 16, № 996-ХІV, available at: http://zakon.rada.gov.ua.

Про внесення змін у Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс] : Закон України від 12 трав. 2011 р. № 3332-VI. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

About making alterations in Law of Ukraine «On a record-keeping and financial reporting in Ukraine» (2011), The law of Ukraine, May, 12, № 3332-VI, available at: http://zakon.rada.gov.ua.

Податки на прибуток: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.

There are income taxes: International standard of record-keeping 12, available at: http://zakon.rada.gov.ua.

Об’єднання підприємств: Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України 07 лип. 1999 р. № 163. – Режим доступу: <http://minfin.gov.ua>.

Uniting enterprises : About claim of Statute (to the standard) of record-keeping 19 (1999), order of Ministry of finance of Ukraine, July, 07 № 163, available at: http://minfin.gov.ua.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Х.: Фактор, 2007. – 976 с.

Golov, S.F. and Kostiuchenko, V.M. (2007), Bukhalterskyi oblik i finansova zvitnist za mizhnarodnymy standartamy [A record-keeping and financial reporting is on international standards], Faktor, Kharkiv, Ukraine.

Уманців Г. Облік гудвілу при придбанні підприємств [Електронний ресурс] / Г. Уманців // Дебет-Кредит. – 2001. – № 14. – Режим доступу: <http://dtkt.com.ua/debet/ukr/ 2001/14/14pr9.html>.

Umantsiv, G. (2001), “An account of goodvil is at acquisition of enterprises”, Debet-Kredyt, no.14, available at: http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/14/14pr9.html.

Податкові різниці: Про затвердження Положення бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 25 січ. 2011 р. № 27. – Режим доступу: <http://minfin.gov.ua>.

Differences of taxes: About claim of Statute of record-keeping (2011), order of Ministry of finance of Ukraine, January, 25 № 27, available at: http://minfin.gov.ua.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 30 листоп.1999 р. № 291. – Режим доступу: <http://minfin.gov.ua>.

Instruction is about application of Card of accounts of record-keeping of assets, capital, obligations and economic operations of enterprises and organizations (1999), order of Ministry of finance of Ukraine, November, 30, № 291, available at: http://minfin.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль