НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • І.В. Гречина Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Полягає в дослідженні науково-методичних підходів до аналізу потенціалу системи управління та розробки його якісного методичного забезпечення.

Методика. Розглянуто основні підходи до оцінки потенціалу системи управління. Визначено основні пріоритети, на яких акцентують увагу більшість авторських методик. Доведено складність формування якісного методичного інструментарію щодо оцінки потенціалу систем управління завдяки існуванню специфічного фактора – особистих властивостей людини (керівника або робітника) та її суджень. Розглянуто сутність поняття «судження» з метою подальшого урахування в системі потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління. Доведено, що модальність суджень знаходить свій прояв серед великої кількості прийняття рішень відповідного порядку. У контексті потенціалогічного аналізу потенціалу системи управління судження управлінців можна визначити як форму мислення з можливістю ствердження або заперечення зв’язків між предметами або предметами та їхніми ознаками. Сформовано кількісно-якісну методику потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління.

Результати. Для якісного проведення потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління необхідно використовувати як кількісні, так і якісні методи оцінки. Пропонована методика кількісного потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління включає шість показників з методики кількісного потенціалогічного аналізу потенціалу організованості з напрямку «Оцінка компетенцій управлінського персоналу в контексті визначення рівня потенці­алу організованості» та методика якісного потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління – здійснюється на підставі анкет експертної модальної оцінки потенціалу систем управління з урахуванням особистих властивостей управлінців за трьома напрямками: природ­ні здібності; ділові (професійні здібності) і управлінські здібності.

Наукова новизна. На підставі розгляду існуючих науково-методичних підходів до оцінки потенціалу систем управління отримав розвиток новий вид (напрямок) економічного аналізу – потенціалогічний, спрямований на розгляд сукупного потенціалу економічної системи.

Практична значущість. Пропонована методика потенціалогічного аналізу потенціалу систем управління не тільки враховує кількісно-якісні елементи оцінки, але й дає можливість аналізувати судження людини, тобто враховує принцип модальності та надає змогу чітко визначитись з основними потенціями розвитку.

Ключові слова: потенціалогічний аналіз, потенціал, управління, системи, судження, модальність, потенція, методика.

Біографія автора

І.В. Гречина, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Гречина І.В. Теоретичні засади аналізу потенціалу економічних систем / І.В. Гречина // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 35, т. 1. – С. 108-114.

Hrechyna, I.V. (2012), “Theoretical principles of analysis of potential of the economic systems”, Torhivlia i rynok Ukrainy, issue 35, Vol. 1, рр. 108-114.

Коваль Л.В. Проблеми оцінювання якості людського потенціалу підприємства / Л.В. Коваль // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10 (111). – C. 104-109.

Кoval, L.V. (2011), “Problems of evaluation of quality of human potential of enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, no. 10 (111), pp. 104-109.

Ковальчук К.Ф. Оцінка діяльності кадрового управлінського персоналу промислового підприємства як основний чинник підвищення його економічної безпеки / К.Ф. Ковальчук, Є.М. Фріман, І.М. Фріман // Управління розвитком. – 2011. – № 17 (114).

Kovalchuk, K.F., Friman, Ye.M. and Friman, I.M. (2011), “Estimation of activity of skilled managerial staff of industrial enterprise as basic factor of increase of him economic security”, Upravlinnia rozvytkom, no. 17 (114).

Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития предприятия: монография / Н.В. Куркин. – Донецк: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 452 с.

Kurkin, N.V. (2004), Upravleniye ekonomicheskoy deyatelnostyu predpriyatiya [Management of by economic security of development of enterprise], АРТ-PRESS, Donetsk, Ukraine.

Сіменко І.В. Діагностика якості систем управління підприємствами: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04 / І.В. Сіменко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 442 с.

Simenko, І.V. (2010), “Diagnostics of quality of control system by enterprises”, Ph.D. dissertation, DonNUET, Donetsk, Ukraine.

Малафіїк І.В. Дидактика: навч. посіб. / І.В. Малафіїк. – К., 2005. – 310 c.

Malafiik, I.V. (2005), Dydaktyka [Didactics. Social-economic forecasting], Profesional, Kiev, Ukraine.

Золотухіна С. Формування оцінних суджень особистості у процесі навчання / С. Золотухіна, О. Веровська // Вісник Львів. ун-ту. Серія «Педагогіка». – 2009. – Вип. 25,

ч. 2. – С. 11-17.

Zolotukhina, S. and Verovska, O. (2009), “Forming of evaluation judgments of personality in the process of studies”, Visnyk Lviv. un-tu, issue 25, part. 2, pp. 11-17.

Котельников В.Ю. Управление инновациями: стратегический подход. Гибкие корпоративные стратегии выживания и лидерства в новой экономике / В.Ю. Котельников. – М.: Эксмо, 2007. – 96 с.

Kotelnikov, V.Yu. (2007), Upravleniye innovatsiyami: strategicheskiy podkhod. Gibkiye korporativnyye strategii vyzhivaniya i liderstva v novoy ekonomike [Management by innovations: strategic approach. Flexible corporate strategies of survival and leadership are in

the new economy], Eksmo, Moscow, Russia.

Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Г. Ю. Айзенк; пер. с англ. – М.: Педагогика Пресс, 1992. – 176 с.

Ayzenk, G.Yu. (1992), Proverte svoi sposobnosti [Check the capabilities: Trudged. With the eng], Pedagogika Press, Moscow, Russia.

Бочарников В.П. «Fuzzy Тechnology: модальности и принятие решений в маркетинговых коммуникациях» / В.П. Бочарников. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 224 с.

Bocharnikov, V.P. (2002), Fuzzy Тechnology: modalnosti i priniatiye resheniy v marketingovykh kommunikatsiyakh [Fuzzy Тechnology: to modality__ and making decision in marketing communications], Nika-Tsentr, Elga, Кiev, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль