ВИБІРКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АУДИТУ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Л.О. Сухарева Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
  • А.О. Саєнко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Визначення місця вибіркового дослідження в загальній системі аудиту відповідно до вимог Міжнародних стандартів редакції 2010 р.

Методика. Узагальнення й аналіз змісту Міжнародних стандартів аудиту та Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості та подальший синтез їх основних положень з метою моделювання системи аудиту. Декомпозиція етапів аудиту та узагальнення послідовних дій аудитора на кожному етапі. У результаті аналізу Міжнародних стандартів аудиту та застосування індуктивного методу визначено місце вибіркових досліджень у загальній системі аудиту.

Результати. За результатами аналізу Міжнародних стандартів і Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості визначено їх основні положення, що доводять доцільність використання вибіркових досліджень саме під час аудиту фінансової звіт­нос­ті. Побудовано модель аудиту, яка має такі етапи: підготовчий, дослідний та заключний. Систематизовано дії аудитора на кожному з етапів відповідно до вимог Міжнародних стандартів. Визначено, що вибіркові дослідження доречно тлумачити як методичний підхід до організації аудиту. Доведено, що підхід вибіркових досліджень належить саме до дослідного етапу аудиту фінансової звітності.

Наукова новизна. У статті обґрунтовано місце вибіркових досліджень у загальній сис­темі аудиту. В основу аргументів покладено міцний взаємозв’язок підходу з сутністю дослідного етапу та вимогами відповідних МСА в редакції 2010 р.

Практична значущість. Результати аналізу, синтезу та узагальнення даних Міжнародних стандартів, висвітлені у статті, доречно використовувати для розроблення внутрішньофірмових стандартів аудиту, методики та методичних рекомендацій аудиторам-прак­тикам.

Ключові слова: аудит, вибіркові дослідження, етапи аудиту, МСА, Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості, система.

Біографія автора

Л.О. Сухарева, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., професор

Посилання

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

International standards of control of quality, audit, review, other grant a confidence and concomitant services.

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. International conceptual basis of tasks is from a grant a confidence

Аренс А. Аудит / А. Аренс, Дж. Лоббек; пер. с англ., под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

Arens, A. and Dzh. Lobbek (2001), Audit [Audit], Translated from engl., Finansy i statistika, Moscow, Russia.

Белюскин Е.В. Статистические выборочные исследования в аудите: теоретический и методологический аспекты: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12 / Е.В. Белюскин. – Красноярск, 2006. – 183 с.

Beliuskin, Ye.V. (2006), “Statistical selective researches are in an audit: theoretical and methodological aspects”, Ph.D. dissertation, Krasnoiarsk, Russia.

Бондар В.П. Концепція аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / В.П. Бондар. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с.

Bondar, V.P. (2008), Kontseptsiia audytu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia [Conception of audit is in Ukraine: theory, methodology, organization], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.

Гизатуллина Р.И. Применение выборочных методов в аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12 / Р.И. Гизатуллина. – Казань, 2008. – 152 с.

Gizatullina, R.I. (2008), “Application of selective methods is in the audit of accounting (financial) control”, Ph.D. dissertation, Kazan, Russia.

Дорош Н.І. Методологічні та організаційні аспекти аудиту: дис. … д-ра екон. наук: 08.06.04 / Н.І. Дорош. – К., 2004. – 476 с.

Dorosh, N.I. (2004), “Methodological and organizational aspects of audit”, Ph.D. dissertation, Kiev, Ukraine.

Елисеева И.И. Статистические методы в аудите / И.И. Елисеева, А.А. Терехов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 176 с.

Yeliseyeva, I.I. and Terekhov, A.A. (1998), Statisticheskiye metody v audite [Statistical methods are in an audit], Finansy i statistika, Moscow, Russia.

Шигун М.М. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку: дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / М.М. Шигун. – Ж., 2003. – 310 с.

Shyhun, M.M. (2003), “Development of the adaptive system of audit and revision is in the conditions of market”, Ph.D. dissertation, Zh., Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль