ОБЛІК ВИТРАТ ТА РОЗРАХУНКІВ В ІНТЕРАКТИВНІЙ ТОРГІВЛІ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

Автор(и)

  • Ю.О. Оліфірова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine
  • К.А. Ягмур Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Розробити методику обліку витрат на стадії створення та функціонування інтернет-магазину та удосконалити методику обліку розрахунків електронними грошима під час інтерактивної торгівлі.

Методика. Проаналізовано вітчизняне і зарубіжне нормативно-правове забезпечення та існуючі методичні підходи до обліку витрат на стадіях створення і функціонування інтернет-магазину, а також розрахунків електронними грошима під час інтерактивної торгівлі. Визначе­но класифікацію витрат в інтерактивній торгівлі залежно від часу виникнення та джерел їхнього покриття. Досліджено класифікацію електронних грошей в розрізі типів елект­­ронних но­сіїв інформації, ступеня анонімності та джерела формування. Окреслено суб’єкти правовідно­син, пов'язаних із створенням та функціонуванням web-сайтів та з використанням електронних грошей. Запропоновано методики обліку витрат на створення та забезпечення функціонування iнтернет-магазину, а також розрахунків електронними грошима під час інтер­активної торгівлі.

Результати. Розроблено та обґрунтовано на підставі вітчизняного законодавства структуру витрат на стадії створення та функціонування інтернет-магазину та методику їхнього обліку. Досліджено з позиції правового поля та міжнародного досвіду економічну сутність і класифікацію електронних грошей та створено удосконалену методику розрахунків під час інтерактивної торгівлі.

Наукова новизна полягає в теоретичному обґрунтуванні й розроблених практичних рекомендаціях щодо вдосконалення організації та методики обліку витрат та розрахунків в інтерактивній торгівлі.

Практична значущість. Впровадження викладених пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики обліку витрат та розрахунків під час інтерактивної торгівлі дозволить значно підвищити достовірність, оперативність, аналітичність та спів­ставність облікових даних, сприятиме одержанню повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Ключові слова: інтерактивна торгівля, інтернет-магазин, електронні гроші, електрон­ні розрахунки, електронні платіжні системи, web-сайт, домен, коллокейшн, хостинг.

Біографії авторів

Ю.О. Оліфірова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н.

К.А. Ягмур, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 № 318 [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – [Затверджене від 1999-31-12]. – [Остання редакція від 2011-09-12]. – Режим доступу: <http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx>.

Ministry of Finance of Ukraine (2011), Provisions (standard) of business accounting 16 no. 318, Expenses, available at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx.

Кавторева Я. Інтернет-магазин: організація, оподаткування, облік: підруч. / Я. Кавторева. – Х.: Фактор, 2009. – 119 с.

Kavtoreva, Ya. (2009), Internet-magazyn: orhanizatsiia, opodatkuvannia, oblik [E-shop: organization, taxation, accounting], Faktor, Kharkiv, Ukraine.

Кравчук В. Електронні гроші в Україні: аналітичний звіт [Електронний ресурс] / В. Кравчук, Д. Науменко, А. Глибовець. – K.: Альфа-ПІК, 2012. – 64 c. – Режим доступу: <http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/2012/3_Electronic_Money/E-money_report_APPROVED_2012-10-02_RED2.pdf>.

Kravchuk, V., Naumenko, D. and Glybovets, A. (2012), Elektronni hroshi v Ukraini: analitychnyi zvit [Electronic money in Ukraine], Alfa-PIK, Kiev, Ukraine, available at: www.ier.com.ua/files/publications/Books/2012/3_Electronic_Money/E-money_report_APPROVED_2012-10-02_RED2.pdf

Податковий кодекс України: Закон України № 2755-17 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [Затверджений від 2010-02-12]. – [Остання редакція від 2012-27-05]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17>.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine no. 2755-17, The Tax Code of Ukraine, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17.

Положення про електронні гроші в Україні: Постанова № 481 [Електронний ресурс] / Національний банк України. – [Затверджена від 2010-04-11]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72246>.

The National Bank of Ukraine (2010), The Decree no. 481, Provisions of electronic money in Ukraine, available at: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=72246.

Про авторське право і суміжні права: Закон України № 3792-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [Затверджений від 1993-23-12]. – [Остання редакція від 2011-13-01]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3792-12>.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine no 3792-XII, On copyright and allied rights, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Про діяльність у сфері електронних грошей і пруденціальний нагляд над інститутами, що займаються цією діяльністю: Директива Європейського Союзу № 46 [Електронний ресурс] / Європейський парламент і рада Європейського Союзу. – [Затверджений від 2000-20-03]. – Режим доступу: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:126:0001:0059:EN:PDF>.

European Parlament and Council of the European Union (2000), The Decree of the European Union no. 46, On activity in the sphere of electronic money and prudential supervision over institutes engaging in this activity, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:126:0001:0059:EN:PDF.

Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ № 732 [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – [Затверджений від 2004-22-11]]. – Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=50432&cat_id=50097>.

Ministry of Finance of Ukraine (2004), The Order no. 732, On ratification of standard forms of primary accounting of the objects of intellectual property within intangible assets, available at: www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=50432&cat_id=50097.

Про телекомунікації: Закон України № 1280-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – [Затверджений від 2003-18-11]. – [Остання редакція від 2012-13-03]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/page>.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine no. 1280-IV, On telecommunications, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/page.

Сиротинська А.П. Сучасні проблеми розвитку електронних грошей та особливості їх обліку в Україні [Електронний ресурс] / А.П. Сиротинська, О.П Лесик // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. – К.: СЕУ, Рівне: НУВГП, 2011. – № 1. – C. 142-150. – Режим доступу: <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_1/2_9.pdf>.

Syrotynska, A.P. and Lesyk, O.P. (2011), “Present-day problems of electronic money development and peculiarities of its accounting in Ukraine”, Problemy ratsionalnoho vykorystannia sotsialno-ekonomichnoho ta pryrodno-resursnoho potentsialu regionu: finansova polityka ta investytsii, Collection of scientific papers, no. 1, pp. 142-150, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2011_1/2_9.pdf.

Туржанський В.А. Облік витрат на створення інтернет-магазину та здійснення торговельних операцій [Електронний ресурс] / В.А. Туржанський // Сталий розвиток економіки: всеукр. наук.-виробн. журн. – 2011. – № 1. – С. 202-207. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_1/202.pdf>.

Turzhanskyi, V.A. (2011), “Accounting of expenses for e-shop establishment and trading transactions execution”, Stalyi rozvytok ekonomiky, available at: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_1/202.pdf.

Ягмур К.А. Облік витрат на створення та функціонування iнтернет-магазину: проблеми теорії та практики / К.А. Ягмур // Торгівля і ринок України. – 2012. – Вип. 34. – С. 590-596.

Yahmur, K.A. (2012), “Accounting of expenses for e-shop establishment and functioning: problems of the theory and practice”, Shubin, O.O. (Ed.), Torhivlia i rynok Ukrainy, Issue 34, pp. 590-596.

Опубліковано

2014-01-27

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль