ОЩАДНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • В.В. Литвин Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Дослідження особливостей і нових якостей ощадно-інвестиційних інструментів в умовах становлення інформаційної економіки, визначення перспектив їх трансформування та використання з метою ресурсного забезпечення розвитку української економіки.

Методика. У процесі дослідження використано: методи теоретичного узагальнення і формалізації (для визначення характерних ознак нової економіки, виявлення нових властивостей ощадно-інвестиційних інструментів), методи статистичного аналізу (для порівняльної оцінки дохідності окремих ощадно-інвестиційних інструментів в Україні), методи порівняння та аналогії (для визначення та аналізу вітчизняних і світових тенденцій розвитку ощадно-інвестиційних інструментів), метод логічних узагальнень (для обґрунтування пріоритетних напрямів і вдосконалення інструментарію державної ощадно-інвестиційної політики).

Результати. Визначено основні ознаки нової економіки як соціально-економічного феномену. Виявлено та охарактеризовано особливості та тенденції трансформування ощадно-інвестиційних інструментів в умовах інформаційної економіки. Проаналізовано специфіку використання основних ощадно-інвестиційних інструментів в Україні на підставі вивчення законодавчої бази та фактологічного матеріалу. Надано оцінку дохідності вкладень коштів у різні види активів. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення ощадно-інвестиційної політики уряду.

Наукова новизна. На підставі систематизації характерних ознак нової економіки, визначено нові властивості ощадно-інвестиційних інструментів і закономірності їх розвитку на цьому етапі. Досліджено специфіку їх використання фінансовими установами України з оцінкою потенційних загроз накопичення фіктивного капіталу. З метою формування ресурсної бази довгострокового інвестування економіки України розроблено напрями державного стимулювання розвитку фінансового посередництва та ощадно-інвестиційних інструментів з урахуванням необхідності обмеження спекулятивної складової фінансового капіталу.

Практична значущість. Отримані результати спрямовані на вирішення проблеми ресурсного забезпечення економічного зростання та розвитку української економіки на основі створення сприятливих умов для поширення надійних і ефективних ощадно-інвестиційних інструментів.

Ключові слова: ощадний процес, ощадно-інвестиційні інструменти, фінансові установи, ощадно-інвестиційна політика, фіктивний капітал.

Біографія автора

В.В. Литвин, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України, зі змін. від 19 верес. 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

“About financial services and government control of markets of financial services”: The Law of Ukraine, with changes from September 19, 2013, available at: zakon2.rada.gov.ua.

Долгин А. Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка / А. Долгин. – М.: АСТ, 2010. – 224 с.

Dolgin, A. (2010), Manifest novoy ekonomiki. Vtoraya nevidimaya ruka rynka [The manifest of new economy. Second invisible hand of the market], Ast, Moscow, Russia.

Бурденко І.М. Похідні фінансові інструменти як форма фіктивного капіталу / І.М. Бурденко, І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11(113). – С. 181.

Burdenko, I.M. and Makarenko, I.O. (2010), “Derivative financial instruments as form of fictitious capital”, Aktualni problemy ekonomiky, no. 11, p. 181.

Mаркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Ч. 2. Процесс капиталистического производства, взятый в целом / К. Mаркс; под ред. Ф. Энгельса. – М.: Изд-во полит. л-ры, 1986. – 1080 с.

Marks, K. (1986), Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. Tom 3. Kn. 3. Ch. 2. Protsess kapitalisticheskogo proizvodstva, vziatyy v tselom [Capital. Criticism of political economy. Process of capitalist production, taken on the whole], Izd-vo polit l-ry, Moscow, Russia.

Бузгалин А.В. Пределы капитала: методология и онтология. Реактуализация классической философии и политической экономии (избранные тексты) / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. – М.: Культурная революция, 2009. – 680 с.

Buzgalin, A.V. and Kolganov, A.I. (2009), Predely kapitala: metodologiya i ontologiya. Reaktualizatsiya klassicheskoy ekonomii (izbrannyye teksty) [Limits of capital: methodology and ontology. Reaktualization of classic philosophy and political economy (select texts)], Kulturnaya revoliutsiya, Moscow, Russia.

Гальчинський А. Гетерогенізація системи грошових відносин: парадигма перспективи / А. Гальчинський // Вісник НБУ. – 2012. – Липень. – С. 4-10.

Halchynskyi, A. (2012), “Heterogenization of the system of money relations: paradigm of prospect”, Visnyk NBU, Julay, pp. 4-10.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

Official web-site of the National bank of Ukraine, available at: www.bank.gov.ua.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Аналітичний огляд ринку управління активами в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.uaib.com.ua>.

“Ukrainian association of investment business. Analytical review of market of management of assets in Ukraine”, available at: www.uaib.com.ua.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

“The results of development of the system of the non-state pension system for 2012”, available at: www.dfp.gov.ua.

Ліга страхових організацій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .

“League of insurance organizations of Ukraine”, available at: www.ufin.com.ua.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лют. 2012 р. № 4452-VI, зі змін. від 9 черв. 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – С. 564.

“About the system of guaranteeing of holding of physical persons” (2012), Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukainy, no. 50, р. 564.

Кравченко І. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна // Вісник НБУ. – 2012. – Січень. – С. 7-10.

Kravchenko, I., Bahratian, H. and Mazina, Ye. (2012), “Banking system and problems of strategic development”, Visnyk NBU, January, pp. 7-10.

Костюкевич О.І. Іпотечні цінні папери як головний інструмент рефінансування іпотечних кредитів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ubuv.gov.ua>.

Kostiukevych, O.I. (2010), “Mortgage securities as main instrument of refunding of mortgage loans”, available at: www.ubuv.gov.ua.

Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України № 2299-ІІІ від 15 берез. 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua>.

“About the institutes of the general investing (ration and corporate investment funds)”: The Law of Ukraine, no. 2299-ІІІ from March 15, 2001, available at: www.zakon.rada.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.minfin/gov.ua>.

The official web-site of Ministry of finance of Ukraine, available at: www.minfin/gov.ua.

Дубихвіст О. Якісне оновлення державних фондових інструментів – передумова подолання проблеми ліквідності ринку облігацій / О. Дубихвіст, В. Лановий // Вісник НБУ. – 2012. – Січень. – С. 3-6.

Dubykhvist, O. and Lanovyi, V. (2012), “The quality updating of state fund instruments is pre-condition of overcoming of problem of liquidity of market of bonds”, Visnyk NBU, January, pp. 3-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Теоретичні проблеми перехідної економіки