ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІЙ НАУКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ

Автор(и)

  • Н.Є. Федорова Український державний хіміко-технологічний університет, Україна

Анотація

Мета. У статті аналізуються закономірності функціонування та функції науки в період формування та розвитку індустріального способу виробництва. Визначаються головні сфери, закономірності та напрямки прояву економічних функцій науки в зазначений період.

Методика. Досліджено органічний зв’язок головних сфер використання наукового знання – культурної, економічної, політичної, соціальної, зовнішньоекономічної тощо. Визначено зовнішній прояв істотних властивостей науки в наявній системі економічних відносин, вплив її елементів на процес суспільно-економічного розвитку.

Результати. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого аналізу функцій науки та визначення її суспільної ролі в період формування постіндустріальної цивілізації.

Наукова новизна. За наявності різноманіття теоретичних і практичних досліджень, присвячених аналізу місця й ролі науки в сучасній економічній системі,простежується недостатньо глибокий комплексний підхід у процесі виявлення особливостей прояву функцій науки на різних етапах суспільного прогресу, визначення її ролі в процесі формування суспільства сталого розвитку.

Практична значущість. Викладені в статті положення, висновки, результати роз­кривають особливість взаємозв'язку наукової, економічної, соціальної, політичної, культурної сфери суспільно-економічного розвитку, що дозволяє дослідити перспективи, методи та механізми використання науки та її результатів у напрямку формування нової сталої моделі національної економіки – суспільства знань..

Ключові слова: наука, економічна функція науки, наукова революція, інноваційна діяльність, економічне зростання, соціально-економічний прогрес.

Посилання

Бернал Дж.Д. Наука в истории общества / Дж.Д. Бернал; пер. с англ. – М., 1956.

Bernal, Dzh.D. (1956), Nauka v istorii obshchestva [Science in histories society], Translated from engl., Moscow, Russia.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 401 с.

Shumpeter, Y. (1982), Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [Theory of the economic development], Progress, Moscow, Russia.

Кун Т.А. Структура научных революций / Т.А. Кун. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с.

Kun, T.A. (1977), Struktura nauchnykh revoliutsii [Structure scientific revolution], Progress, Moscow, Russia.

Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної теорії / А. Чухно // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 10-13.

Chukhno, A. (2008), “ Scientifically-technological development as object of the study evolution theory”, Ekonomika Ukrainy, no. 1, pp. 10-13.

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В.Л. Иноземцев. – М.: Academia-Наука, 1998. – 614 с.

Inozemtsev, V.L. (1998), Za predelami ekonomicheskogo obshchestva. Postindustrialnyye teorii i postekonomicheskiye tendentsii v sovremennom mire [Outside the economic society. Post industrial theories and post economic to trends in modern world], Akademia-Nauka, Moscow, Russia.

Нефедов С.А. История науки и техники. Курс лекций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hist1.narod.ru>.

Nefedov, S.A., “The History of the science and technology. Course lecture”, available at: http://hist1.narod.ru.

Куценко В. Наука в інноваційній економіці / В. Куценко // Науковий світ. – 2009. – № 8. – С. 18-19.

Kutsenko, V. (2009), “ Science in innovation economy ”, Naukovyi svit, no. 8, pp. 18-19.

Афонцев С. Экономическая политика и модели экономического развития / С. Афонцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 4.

Afontsev, S. (2002), “Economic policy and models of the economic development”, Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, no. 4.

Новицкий В. Императивы инновационного развития / В. Новицкий // Экономика Украины. – 2007. – № 2. – С. 45-52.

Novitskiy, V. (2007), “Imperativy innovation developments”, Ekonomika Ukrainy, no. 2, pp. 45-52.

Економічна історія України і світу: підр. / За ред. Б.Д. Лановика. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Вікар, 2004. – 486 с.

Lanovyk, B.D. (2004), Ekonomichna istoriia Ukrainy i svitu [Economic history of the Ukraine and world], Vikar, Kiev, Ukraine.

Федорова Н.Є. Тенденції розвитку науки в індустріальну епоху / Н.Є. Федорова // Тенденції забезпечення сталого розвитку економічної системи України: зб. тез наук. інтернет-конф., 2012 р., 17 квіт., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2012. – С. 30-33.

Fedorova, N.Ye. (2012), “Trends of the development of the science in industrial epoch”, Trends of the ensuring the firm development of the economic system of the Ukraine, Proceedings of scientific Internet-Conf., Ternopil, April 17, pp. 30-33.

Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org>.

“Vikipediya – a free encyclopedia”, available at: http://ru.wikipedia.org.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Теоретичні проблеми перехідної економіки