ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В.М. Білявський Національний авіаційний університет, Київ, Ukraine

Анотація

Мета. Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад управ­ління операційною системою підприємства та визначенні шляхів її удосконалення.

Методика. У процесі дослідження використано методи теоретичного узагальнення та порівняння, аналізу та синтезу (для обґрунтування сутності теоретичних аспектів побу­дови та функціонування операційної системи підприємства, для визначення основних складових операційної системи та їхнього впливу на її діяльність), структурно-функціональний метод (для структуризації операційної системи підприємства).

Результати. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано теоретико-методологічні засади управління операційною системою підприємства, що дозволяє підвищити ефективність операційної діяльності. Від управління операційною системою значною мірою зале­жить рівномірний і ритмічний випуск готової продукції, її якість, як результат – задово­лення потреб споживачів, збільшення рівня прибутку та рентабельності.

Наукова новизна. Обґрунтовано сутність теоретичних аспектів побудови та функці­­­онування операційної системи підприємства, застосування якої дозволить отримати більш достовірну та систематизовану інформацію про досліджуваний об’єкт.

Практична значущість. Отримані результати спрямовано на оптимізацію управління операційною системою підприємства.

Ключові слова: операційна система, операційний менеджмент, операційний процес.

Біографія автора

В.М. Білявський, Національний авіаційний університет, Київ

к.е.н., доцент

Посилання

Hanna M.D. Integrated operations management. Adding value for customers / M.D. Hanna, W.R. Newman. – 1st ed. – New Jersey: Prentice Hall, 2001. – 753 p.

Hanna, M.D. and Newman, W.R. (2001), Integrated operations management. Adding value for customers, 1st ed., Prentice Hall, New Jersey, USA.

Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент: учеб. пособие / А.Н. Стерлигова, А.В. Фель. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 187 с.

Sterligova, A.N. and Fel, A.V. (2009), Operatsionnyy (proizvodstvennyy) menedzhment [Operation (Production) Management], tutorial, INFRA-M, Moscow, Russia.

Чейз Р. Производственный и операционный менеджмент / Р. Чейз. – М.: Вильямс, 2007. – 1184 с.

Chase, R. (2007), Proizvodstvennyy i operatsionnyy menedzhment [Production and Operations management], Williams, Moscow, Russia.

Stevenson W.S. Operations management / W.S. Stevenson. – New York : McGraw-Hill/Irwin, 2008. – 944 p.

Stevenson, W.S. (2008), Operations management, McGraw-Hill/Irwin, New York, USA.

Heizer J.R. Operations management / J.R. Heizer, B.A. Render. – New Jersey: Prentice Hall, 2010. – 720 p.

Heizer, J.R. and Render, B.A. (2010), Operations management, Prentice Hall, New Jersey, USA.

Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке [Електронний ресурс] / П.Ф. Друкер. – Режим доступу: .

Drucker, P. “Management Tasks in the XXI century”, available at : www.books.efaculty. kiev.ua.

Стерлигова А.Н. Операционный менеджмент: учеб.-методич. пособие для слушателей программы МВА, обучающихся по спец. «Общий и стратегический менеджмент» / А.Н. Стерлигова. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. – 256 с.

Sterligova, A.N. (2008), Operatsionnyy menedzhment [Operations management], tutorial, GU VShE, Moscow, Russia.

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учеб. / В.Р. Веснин. – М.: Триада ЛТД, 2006. – 384 с.

Vesnin, V.R. (2006), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management], Triada LTD, Moscow, Russia.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; под ред. Л.И. Евенко. – М.: Вильямс, 2006. – 672 с.

Maskon, M., Albert, M. and Khedouri, F. (2006), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management], Ed. by Yevenko, L.I., Williams, Moscow, Russia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг