ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

  • В.О. Гладка Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Надати власну дефініцію соціально-відповідального маркетингу з позиції гносеологічної оцінки та упорядкувати його основні принципи.

Методика. Зроблено оцінку сучасних концепцій маркетингової діяльності, у тому числі концепції холістичного маркетингу. Досліджено сутність і критично оцінено соціальний, соціально-етичний і соціально-відповідальний маркетинг. Запропоновано авторське визначення соціально-відповідального маркетингу. Оцінка загальноприйнятих і окремих принципів соціальної відповідальності дала змогу подати їх у вигляді ієрархії (піраміди) з виокремленням трьох рівнів – базового, середнього та вищого. Базовий рівень соціальної відповідальності є обо­в’язковим для всіх суб’єктів господарювання; інші рівні є добровільними. Їх досягнення стає можливим за умови практичної реалізації попередньої групи принципів і свідчить про високий рівень соціальної свідомості.

Результат. Гносеологічна оцінка соціально-відповідального маркетингу та критичний аналіз його дефініцій стали основою для формування авторського визначення: соціально-відповідальний маркетинг – це вид управлінської діяльності, під час реалізації якої відбувається свідоме та системне задоволення потреб споживачів з урахуванням соціальних, екологічних і морально-етичних вимог суспільства. Запропоновано ієрархію принципів соціально-відпові­даль­ного маркетингу, яка передбачає три рівні відповідальності (базовий, середній та вищий) залежно від ініціативності застосування та ступеня соціальної свідомості.

Наукова новизна. Удосконалено дефініцію соціально-відповідального маркетингу та систематизацію його принципів за рахунок запропонованої ієрархії.

Практична значущість. Упровадження принципів соціально-відповідального марке­тингу в практичну діяльність суб’єктів господарювання (особливо ініціативне) дасть змогу не лише розвиватися кожному окремому підприємству відповідно до сучасних міжнародних норм і правил, але й позитивно вплине на стан суспільства та держави в цілому.

Ключові слова: соціально-відповідальний маркетинг, принципи соціально-відповідаль­но­го маркетингу.

Посилання

Визначено найпрозоріші компанії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.csr-ukraine.org/rezultati_indeksu_prozorosti.html>.

“The Most Transparent in Ukraine have been Named”, available at: www.csr-ukraine.org/rezultati_indeksu_prozorosti.html.

Братаніч Б.В. Становлення соціально орієнтованого маркетингу як суспільного феномену / Б.В. Братаніч // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2007. – № 45. – С. 14-25.

Bratanich, B.V. (2007), “Genesis of Socially-Responsible Marketing as Social Phenomenon”, Multyversum. Filosofskyi almanakh, no. 45, pp. 14-25.

Герасимяк Н.В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1280>.

Herasymiak, N.V. “Holistic marketing as new paradigm in marketing development”, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1280.

Козлова О.А. Методология взаимодействий концепций маркетинга как основа холистического маркетинга / О.А. Козлова // Экономика и управление. – 2011 – № 4 (77). – С. 130-133.

Kozlova, О.А. (2011), “Methodology of Interaction of Marketing Concepts as the Basis for Holistic Marketing”, Ekonomika i upravleniye, no. 4 (77), pp. 130-133.

Загорна Т.О. Концепція холістичного маркетингу: джерела проблематики та елементи / Т.О. Загорна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 32-38.

Zahorna, Т.О. (2012), “Consept of Holistic Marketing: Sorses of Problems and Elements”, Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 2, pp. 32-38.

Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 816 с.

Kotler, Ph. and Кеllеr, К.L. (2009), Marketing-menedzhment [Marketing-Management], 12-th ed., Piter, St.-Petersburg, Russia.

Унарова Я.Н. Применение современной концепции маркетинга в кооперативных предприятиях / Я.Н. Унарова // Казанская наука. – 2009. – № 1. – С. 293-298.

Unarova, Ya.N. (2009), “Usage of Modern Concept of Marketing in Cooperative Enterprises”, Kazanskaya nauka, no. 1, pp. 293-298.

Шталь Т.В. Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати / Т.В. Шталь, О.О. Тищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 97-104.

Shtal, T.V. and Tyshchenko, О.О. (2012), “Social Marketing and Social Responsibility of Business: Interlinks and Outcomes”, Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 4, pp. 97-104.

Божук С.Г. Развитие инструментария социально-ответственного маркетинга / С.Г. Божук, Т.Д. Маслова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 1(41). – С. 199-213.

Bozhuk, S.G. and Маslova, Т.D. (2012), “Development of the Set of Instrument for Socially-Responsible Marketing”, Problemy sovremennoy ekonomiki, no. 1(41), pp. 199-213.

Responsible Marketing: Interview with Patrick Byers from Outsource Marketing [Еlеctrоnic rеsourse]. – Available at: <http://www.netsquared.org/blog/jedsundwall/responsiblemarketinginterview-patrick-byers-outsource-marketing>.

“Responsible Marketing”, Interview with Patrick Byers from Outsource Marketing, available at: www.netsquared.org/blog/jedsundwall/responsible-marketing-interview-patrickbyers-outsource-marketing.__

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг