УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • О.Ю. Гусєва Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Удосконалити науково-методичний підхід до прийняття рішень у процесі управління стратегічними змінами на підприємствах, що функціонують у динамічному бізнес-середовищі.

Методика. Запропоновано методику обґрунтування стратегічних рішень на основі урахування часової динаміки досліджуваної системи в умовах мінливого бізнес-середовища. Для наукового обґрунтування рішень, котрі приймаються, використано принципи і методи теорії ігор. Під час розв’язання задач щодо вибору стратегічних рішень на основі принципів динамічного програмування методи теорії ігор дозволяють приймати обґрунтовані рішення стосовно стратегічних змін на підприємстві в умовах неповної інформації про стани зовнішнього ділового середовища.

Результати. Розроблено інструментарій оптимізації рішень щодо вибору базової стратегії змін у процесі проактивного управління підприємством на основі використання методів динамічного програмування та теорії ігор. Запропоновано структурований перелік стратегічних змін, рекомендованих ПАТ «АПК-Інвест» для підтримки стратегічної стійкості в умовах динамічного бізнес-середовища.

Наукова новизна. Удосконалено науково-методичний підхід до прийняття рішень стосовно вибору генеральної стратегії розвитку та відповідної стратегії змін підприємства в умовах змінюваності бізнес-середовища.

Ключові слова: змінюваність бізнес-середовища; стратегічні зміни, прийняття рішень, управління стратегічними змінами.

Біографія автора

О.Ю. Гусєва, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Гусєва О.Ю. Методологічний апекс визначення базової стратегії змін на підприємстві / О.Ю. Гусєва // Науковий вісник Одеського національного ун-ту. – 2013. – № 5. – С. 20-31.

Guseva, O. (2013), “Methodology apex of definition the strategy changes in the company”, Naukovij visnyk Odeskogo natsionalnogo universytetu, ONEY, No. 5, Odessa, Ukraine.

Петросян Л.А. Теория игр / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.А. Семина. – М.: Высш. шк., 1998. – С. 34-39.

Petrosyan, L.A., Zenkivich, N.A. and Semina, E.A. (1998), Teoria igr [Game theory], Vishaya shkola, Moscow, Russia.

Колпаков В.П. Методы управления / В.П. Колпаков. – К.: МАУП, 2003. – С. 190-192.

Kolpakov, V.P. (2003), Metody upravlenia [Methods of management], MAUP, Kiev, Ukraine.

Симонов К.В. Политический анализ / К.В. Симонов. – М.: Логос, 2002. – С. 56-59.

Simonov, K.V. (2002), Politicheskij analiz [Political analysis], Logos, Moscow, Russia.

Зенкевич Н.А. Динамические игры и их приложение в менеджменте / Н.А. Зенкевич, Л.А. Петросян, Д.В. Янг. – СПб.: Высш. шк. Менеджмента, 2009. – С. 123-126.

Zenkivich, N.A., Petrosyan, L.A. and Yang, Д.V. (2008), Dinamicheskie igry i ih prilojenia v menedjmente [Dynamic games and their appendix in a management], Vischaya skola menedjmenta, Sankt-Petersburg, Russia.

Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров / И.В. Ивашковская. – М.: Инфра, 2012. – C. 64.

Ivashkovskaya, I.V. (2012), Modelirovanie stoimosti kompanii. Strategicheskaya otvetstvennost soveta directorov [Design of cost of company. Strategic responsibility of board of directors], Olimp-Biznes, Moscow, Russia.

Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Т. Коупленд. – М.: Олимп Бизнес, 2005. – C. 67-71.

Kouplend, T. (2005), Stoimost kompanii: otsenka i upravlenie [Cost of company: estimation and management], Olimp Biznes, Moscow, Russia.

Михайлицька Н.Я. Застосування показника доданої економічної вартості як критерію приросту ринкової вартості підприємства / Н.Я. Михайлицька // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – С. 204-210.

Michailicka, N.Y. (2008), “Application rate of economic value added as a criterion gain enterprise”, Zbirnik naukovo-technichnich prats Natsionalnogo lisotechnichnogo universytetu, No. 7, Lviv, Ukraine.

Тарасенко В. 64 стратегеми / В. Тарасенко. − К.: КНЕУ, 2005. – C. 56-61.

Tarasenko, V. (2005), 64 strategemi [64 strategems], KNEU, Kiev, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг