РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ

Автор(и)

  • О.С. Кравченко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Розробити методичний підхід до діагностики ризикостійкості підприємства в контексті обґрунтування ефективних напрямків розвитку підприємства.

Методика. Визначено індикатори оцінки ризикостійкості та здійснено їхню класифікацію за наступними групами ризику: зовнішні (ризики макросередовища та зовнішнього мікросередовища) та внутрішні (пов’язані із формуванням компонентів бізнес-моделі). Запропоновано методику діагностики ризикостійкості, яка ґрунтується на основі апарату теорії нечітких множин. Визначені критерії оцінки ризикостійкості служать платформою для формування механізму управління розвитком підприємства у швидкозмінюваних і нестабільних умовах зовнішнього середовища.

Результати. Невід’ємним чинником ефективного розвитку вітчизняних підприємств в умовах підвищеної нестабільності зовнішнього бізнес-середовища стає забезпечення високого рівня їхньої ризикостійкості. Для вирішення практичних завдань діагностики ризикостійкості підприємства запропоновано індикатори її оцінки. Реалізація запропонованого методичного підходу дозволяє визначити зону ризикостійкості підприємства і створити інформаційну базу для розробки управлінських рішень відносно подальших траєкторій розвитку.

Наукова новизна. Розроблено аналітичний інструментарій, який дозволяє визначити індикатори ризику, оцінити їхній негативний вплив і на основі визначеного типу ризикостій­кості підприємства обґрунтувати заходи та розробити управлінські рішення для нейтралізації ризику.

Ключові слова: управління розвитком, ризик, ризикостійкість, нечіткі логічні рівняння.

Біографія автора

О.С. Кравченко, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Афанасьев Н.В. Управление развитием предприятия: монография / Н.В. Афанасьев, В.Д. Рогожин, В.И. Рудыка. – Х.: ИНЖЭК, 2003. – 184 с.

Afanasyev, N., Rogozhin, V. and Rudyka, V. (2003), Upravleniye razvitiyem predpriyatiya [Management of development the enterprise], monograph, INZhEK, Kharkіv, Ukraine.

Друкер П. Управление, нацеленное на результаты / П. Друкер. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 228 с.

Drucker, P. (1994), Upravleniye, natselennoye na rezultaty [Managing for results], Tekhnologicheskaya shkola biznesa, Moscow, Russia.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Університетська книга, 2010. – 281 с.

Illiashenko, S. and Bilovodska, O. (2010), Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovykh pidpryyemstv [Management of innovation development industry], monograph, Universytetska knyha, Sumy, Ukraine.

Карпунцов М.В. Ризикостійкість підприємства / М.В. Карпунцов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 71-76.

Karpuntsov, M. (2008), “Risk tolerance of the enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, no. 3, рр. 71-76.

Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1994. – 680 с.

Meskon, M., Albert, M. and Khedouri, F. (1994), Osnovy menedzhmenta [Management bases], Delo, Мoscow, Russia.

Орлов А.И. Теория принятия решений: учеб. пособие / А.И. Орлов. – М.: Март, 2004. – 656 с.

Orlov, A.I. (2004), Teoriya priniatiya resheniy [Theory of Adoption decisions], tutorial, Mart, Мoscow, Russia.

Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія / В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 328 с.

Ponomarenko, V.S., Trydid, O.M. and Kyzym, M.O. (2003), Stratehiia rozvytku pidpryiemstva v umovakh kryzy [Development strategy in the crisis], monograph, INZhEK, Kharkiv, Ukraine.

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О.В. Раєвнєва. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 496 с.

Raievnieva, O. (2006), Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Management of development the enterprise: methodology and mechanisms, models], monograph, INZhEK, Kharkiv, Ukraine.

Ротштейн А.П. Влияние методов дефазификации на скорость настройки нечеткой модели / А.П. Ротштейн, С.Д. Штовба // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – № 1.

Rotshtein, A.P. and Shtovba, S.D. (2002), Vliyaniye metodov deffazifikatsii na skorost nastroyki nechetkoi modeli [Effect deffazyfykatsyy methods for velocity setting of fuzzy model], Kibernetika i sistemnyy analiz, no. 1

Cogger K.O. Eigenweight vector and leastdistance approximation / K.O. Cogger, P.L. Yu // Optimiz.Theory and Appl. – 1985. – V. 46, no. 4. – pp. 483-491.

Kogger, K.O. and Yu, P.L. (1985), “Eigenweight vector and leastdistance approximation”, Optimiz.Theory and Appl, V. 46, no. 4, pp. 483-491.

Riid A. Transparent Fuzzy Systems: Modeling and Control [Electronic resourse]: Ph.D. Thesis / A. Riid. – Tallinn, 2002. – 227 p. – Available at: <http://www.dcc.ttu.ee/andri/teosed/tfs-mac.pdf>.

Riid, A. (2002), “Transparent Fuzzy Systems: Modeling and Control”, Ph.D. Thesis, Tallinn Technical University, Tallinn, Estonia, available at: www.dcc.ttu.ee/andri/teosed/tfsmac.pdf.

Thurstone L.L. The measurement of valnes / L.L. Thurstone. – Chicago: The University of Chicago Press, 1959. – 322 p.

Thurstone, L.L. (1959), The measurement of valnes, The University of Chicago Press, Chicago, USA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг