МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • В.Д. Малигіна Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • І.А. Оносова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • О.В. Булгакова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. На підставі аналізу маркетингового середовища підприємств на ринку дитячого харчування виявити основні переваги вітчизняних виробників продуктів дитячого харчування, які дозволять їм зайняти стратегічно важливі сегменти ринку.

Методика. Досліджено статистичні показники, що характеризують соціально-еконо­мічне становище України в сфері демографічних тенденцій. Проведено маркетинговий аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств на ринку дитячого харчування. За допомогою SWOT-аналізу виявлено загрози та можливості розвитку вітчизняних під­приємств. Побудовано товарну картку, за допомогою якої проведено позиціювання основних виробників дитячого харчування в системі співвідношення «ціна/якість». Запропоновано принципи оптимізації асортименту дитячого харчування відповідно до факторів маркетингового середовища.

Результати. Для сталого розвитку ринку дитячого харчування в України, забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників та збільшення присутності продукції вітчизняних виробників на національному ринку необхідно використовувати принципи формування оптимального асортименту відповідно до факторів зовнішнього та внутрішнього маркетингового середовища. Реалізація принципів оптимальності асортименту продуктів дитячого харчування дозволить зміцнити становище вітчизняних підприємств, забезпечить їх сталий розвиток через представленість у вільних сегментах ринку та задоволення попиту споживачів в оптимальній співвідношенні «ціна/якість».

Наукова новизна. На підставі результатів маркетингового аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств виробників дитячого харчування, що відобра­жають загальні проблеми сталого розвитку та можливості його регулювання, а також відповідно до загально національних програм охорони та захисту дитинства запропоновано прин­ципи оптимізації асортименту продуктів дитячого харчування.

Практична значущість. Розглянуті фактори маркетингового середовища підприємств на ринку дитячого харчування дозволять виявити пріоритетні напрями розвитку галузі виробництва продуктів дитячого харчування через виявлення об’єктивних конкурентних переваг віт­чизняних продуктів. Це в подальшому дозволить формувати відповідні програми роз­витку, під­вищити рівень конкурентоспроможності національного виробника та економіки в цілому.

Ключові слова: ринок, дитяче харчування, маркетингове середовище, асортимент, оптимізація.

Біографії авторів

В.Д. Малигіна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор

І.А. Оносова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

О.В. Булгакова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Айсин Ю.А. Вопросы формирования и развития спроса на социально-приоритетные продукты питания / Ю.А. Айсин. – М.: Экономика, 1982. – 157 с.

Aisin, Yu.A. (1982), Voprosy formirovaniia i razvitiia sprosa na sotsialno-prioritetnyie produkty pitaniia [Questions of the shaping and developments demand for social-priority products of the feeding], Ekonomika, Moscow, Russia.

Балабанова Л.В. Управление маркетинговой деятельностью в условиях формирования рыночной экономики / Л.В. Балабанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк: ДонГУЭТ, 1995. – 27 с.

Balabanova, L.V. (1995), Upravlenie marketingovoi deiatelnostiu v usloviiakh formirovaniia rynochnoi ekonomiki [Marketing activity Management in condition of the shaping of market economies], DonGUET, Donetsk, Ukraine.

Малигіна В.Д. Особливості сучасного ринку дитячого харчування / В.Д. Малигіна, О.В. Булгакова // Актуальні проблеми розвитку економіки України: зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – Т. 9. Серія «Економіка», вип. 104. – С. 246-254.

Malyhina, V.D. and Bulhakova, O.V. (2008), “Particularities modern market baby feeding”, Aktualni problemy rozvytku ekonomiky Ukrainy, Vol. 9, Issue 104, pp. 246-254.

Марченко О.І. Асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О.І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 8 (63). – 130 с.

Marchenko, O.I. (2006), “Assortment to product of the enterprise as important increase the profit”, Formuvanna rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 8 (63).

Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова КМУ № 1548 від 25.12.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF>.

About determination authority organ executive authorities and executive organ of the city councils on regulation of the prices (tariff): Resolution KMU no. 1548 from 25.12.1996, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF.

Ряд украинских производителей детского питания подписали резолюцию об отмене регулирования цен и тарифов на продукцию детского питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://trademaster.ua/marketing_i_prodazhi/7047>.

“Row of the ukrainian producers of the baby feeding has signed resolution about cancelling the regulation of the prices and tariff on product of the baby feeding”, available at: http://trademaster.ua/marketing_i_prodazhi/7047.

Мазепа Т.С. Цільові критерії оцінки ефективності асортиментної політики підприємств торгівлі / Т.С. Мазепа // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Х.: ХДУХТ, 2007. – Ч. 2. – С. 219-226.

Mazepa, T.S. (2007), “Target criteria of the estimation to efficiency assortment politicians enterprise to trade”, Ekonomichni stratehii i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, part 2, pp. 219-226.

Краснокутська Н.С. Сучасні підходи до визначення сутності ефективності діяльності підприємства / Н.С. Краснокутська, Н.О. Алтухова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Х.: ХДУХТ, 2006. – Ч. 2. – С. 258-265.

Krasnokutska, T.S. and Altukhova, N.O. (2006), “Modern approaches to determination of essence to efficiency to activity of the enterprise”, Ekonomichni stratehii i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, part 2, pp. 258-265.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг