ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

  • І.М. Прудникова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ukraine

Анотація

Мета. Мета статті полягає в дослідженні технології діагностики якості організаційних структур управління підприємствами і визначенні її складових модулів та послідовності відповідних етапів.

Методика. У ході дослідження використано: методи теоретичного порівняння і аналізу (для дослідження когнітивного наповнення терміна «технологія»), методи логічного аналізу і синтезу (для виявлення обмежень, що виникають в ході діагностики і визначення факторів зовнішнього середовища, що впливають на ОСУ).

Результати. На підставі проведеного дослідження запропоновано технологію діагнос­тики якості ОСУ, яка складається із шести модулів, кожний з яких являє собою певний алгоритм дій щодо оцінки досліджуваного об’єкта. Виявлено обмеження, які виникають в ході аналізу ОСУ, визначено низку факторів зовнішнього середовища, що впливають на якість ОСУ, і розглянуто механізм реакції ОСУ на їхній вплив.

Наукова новизна. Удосконалено науково-методичний підхід до діагностики якості ОСУ, який полягає в розробці технології оцінки і є основою для грамотної побудови методики аналізу структури управління.

Практична значущість. Отримані результати спрямовані на оптимізацію процесу діагностики якості ОСУ.

Ключові слова: організаційна структура управління, технологія діагностики, фактори зовнішнього середовища, механізм реакції.

Посилання

Кузьмін О.Є. Соціально-економічна діагностика діяльності підприємства в умовах

глобалізації: сутність, види, принципи здійснення / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник,

Н.Я. Петришин // Логістика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. Є.В. Крикавський. – Л.: В-во

«Львівська політехніка», 2010. – № 690. – С. 623-628.

Kuzmin, O., Melnyk, O. and Petrishyn, N. (2010), “Social and economic diagnostics of enterprise

activity in the context of globalization: essence, types, principles of realising”, Logistika,

Lviv, Vydavnitstvo Lvivskoy Politekhniky, Visnyk natsionalnogo universytetu

“Lvivska Politekhnika”, no. 690.

Пилецкая С.Т. Механизм проведения стратегического анализа потенциала предпри-

ятия / С.Т. Пилецкая // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. –

– № ЗЕ (14). – С. 281-290.

Piletskaya, S. (2008), “Mechanism of carrying out a strategic analysis of enterprise potential”,

Visnyk Donbaskoy derzhavnoy mashinobudivnoy akademiy, Kramatorsk, no ЗЕ (14),

рр. 281-290.

Сіменко І.В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація,

практика: монографія / І.В. Сіменко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 394 с.

Simenko, I. (2009), Yakist system upravlinna pidpryiemstvamy: metodolohiia, orhanizatsiia,

praktyka [Quality of system of enterprises management: methodology, organization,

practice], DonNUET, Donetsk.

Шубін О.О. Аналітична оцінка якості організаційних комунікацій / О.О. Шубін,

І.В. Сіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 1(103). – С. 175-184.

Shubin, O. and Simenko, I. (2010), “Analytical quality assessment of organizational communications”,

Aktualni problemy ekonomiky, Kiyv, no. 1(103).

Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – М.:

ИНФРА-М, 2007. – 344 с.

Fatkhutdinov, R. (2007), Upravlencheskie reshenia [Managerial decisions], INFRA-M,

Moscow.

Кузнецов И.Н. Информация: сбор, защита, анализ. Учебник по информационно-ана-

литической работе / И.Н. Кузнецов. – М.: Яуза, 2001. – 318 с.

Kuznetsov, I. (2001), Informatsia: sbor, zashchita, analiz [Information: gathering, protection,

analysis. Textbook on informational and analytical job], OOO “Izdatelstvo Jauza”,

Moscow.

Подоляка О.І. Принципи побудови методик експрес-діагностики систем управління

банківськими установами / О.І. Подоляка // Вісник Української академії банківської

справи. – 2009. – № 2. – С. 109-112.

Podolyaka, O. (2009), “Principles of techniques construction of express diagnostics of

banking establishments management”, Visnyk Ukraynskoy akademiy bankivskoy spravy,

Cumy, No. 2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Підприємництво, менеджмент, маркетинг