СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ

Автор(и)

  • В.В. Ратинський Тернопільський національний технічний універси-тет ім. І. Пулюя, Україна

Анотація

Мета. Дослідити особливості сегментування кінцевих покупців на ринку світлих нафтопродуктів.

Методика. Проаналізовано ряд спеціалізованих публікацій на тематику сегментування ринку світлих нафтопродуктів, розглянуто основні фактори впливу на сам процес проведення досліджень. Досліджено статистичні показники формування вітчизняного ринку нафтопродуктів. Відокремлено групу вагомих факторів, які впливають на кінцевий вибір споживачів. Виділено економічну складову як один з найголовніших факторів, що має вплив на вибір пального споживачами.

Результати. Розглянуто особливості сегментування кінцевих покупців на ринку світлих нафтопродуктів, проаналізовано ряд факторів впливу на розподіл ринку за основними ознаками споживачів світлих нафтопродуктів в умовах конкуренції, визначено основні фактори вибору продукту в умовах наявності альтернативних варіантів. Виокремлено сильні та слабкі сторони при виборі рівня ціни пального, яке пропонується потенційним покупцям, проаналізовано перспективи її зміни на основі сегментування ринку. Визначено основні переваги та недоліки використання методик сегментування ринку світлих нафтопродуктів на основі використання дисперсійних та ентропійних коефіцієнтів конкордації, вказано на прихований потенціал використання певних видів аналізу під час проведення маркетингових досліджень.

Наукова новизна. Визначено основні споживчі параметри світлих нафтопродуктів, проведено градацію споживачів нафтопродуктів на роздрібному ринку України, сформовано для кожного сегменту найоптимальніше поєднання споживчих параметрів.

Практична значущість. Сформовані принципи сегментування ринку світлих нафто­продуктів дозволять проводити ефективну цінову політику на вітчизняному роздрібному ринку світлих нафтопродуктів

Ключові слова: сегментування, ранжування, ціна, пальне, покупець, світлі нафтопродукти, якість пального

Посилання

Основні показники соціально-економічного розвитку України за січень-травень 2013 р. – К.: Державна служба статистики України, 2013.

“Leading indexes social-economic development of the Ukraine for January-May 2013”, Derzh sluzhba statustyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Грабовецький Б.Є. Теоретичні і методологічні основи економічного прогнозування: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Б.Є. Грабовецький // Основи економічного прогнозування. – Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – Режим доступу: <http://pulib.if.ua/part/9816>.

Hrabovetskyi, B.Ye. (2000), Teoretychni i metodologychni osnovy ekonomichnoho prohnazuvanya [Theoretical and methdological bases of the economic forecasting], VF TANH, Vinnytsya, available at: <http://pulib.if.ua/part/9816>.

Донець Л.І. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навч. посіб. / Л.І. Донець [та ін.]. − К.: Центр навч. л-ри, 2012. − 472 с.

Donets, L.I., Shepelenko, O.V., Barantseva, S.M., Serheeva, O.V. and Veremichik, O.F. (2012), Obhruntuvannia hospodarskykh rishen i otsinuvannia ryzykiv [Motivation of the economic decisions and estimation risk], Tsentr navch. literatury, Kyiv, Ukraine.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2007. – 656 с.

Kotler, F. (2007), Osnovy marketinga. Kratkiy kurs [The Bases of marketing. Short course], Vilyams, Moscow, Russia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Економіка торгівлі та послуг