ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Т.В. Шабельник Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • Н.М. Спіцина Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Формування системи інформаційної підтримки використання методів визначення економічної ефективності процесів реалізації товарів на торговельному підприємстві.

Методика. Розглянуто підходи щодо інформаційної підтримки використання методів визначення економічної ефективності процесів реалізації товарів на торговельному підприємстві. Розглянуто механізм їхнього визначення в умовах впливу ринкових факторів на функці­онування торговельного підприємства.

Результати. Методика інформаційної підтримки процесів розрахунку економічної ефективності процесів реалізації на торговельних підприємствах має включати такі складові: підготовка вхідних даних щодо асортиментної матриці та функцій інтенсивності продажу; виконання модельних розрахунків з визначення додаткового умовного доходу; визначення сукупного доходу від реалізації товарів, прибутку, нормативних даних; визначення одноразових витрат на розробку та експлуатацію методів обліку впливу факторів попиту; визначення приросту прибутку, коефіцієнта економічної ефективності та окупності витрат.

Наукова новизна. Удосконалено методику інформаційної підтримки процесів розрахун­ку економічної ефективності процесів реалізації на торговельних підприємствах.

Практична значущість. Впровадження методики інформаційної підтримки процесів розрахунку економічної ефективності процесів реалізації на торговельних підприємствах дозво­лить підвищити якість управлінських рішень та конкурентоспроможність підприємства за рахунок визначення варіанта коригування програми реалізації товарів.

Ключові слова: інформаційна підтримка, інформаційна система, економічна ефективність, інформаційне забезпечення, торговельне підприємство.

Біографії авторів

Т.В. Шабельник, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Н.М. Спіцина, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент

Посилання

Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление. Бизнес-стратегии для успешного менеджмента / Д. Аакер. – 6-е изд., междунар. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

Aaker, D.A. (2002) Strategicheskoe rinochnoe upravlenie. Bisnes strategii dlya uspeshnogo menedzhmenta [Strategic market management. Business strategies for successful management], Piter, St.-Petersburg, Russia.

Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

Vitlinskiy, V.V. (2005), Modeljuvannja ekonomiki [Modeling of Economics], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Іванов Н.Н. Информационно-сервисные системы в управлении сложными экономическими объектами: монография / Н.Н. Іванов. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 252 с.

Ivanov, N.N. (2005), Informatsionno-servisnye sistemy v upravlenii slozhnymi economicheskimi objektami [Information and service systems for the management of complex economic objects], OOO “Yugo-Vostok Ltd”, Donetsk, Ukraine.

Информационные технологии управления: учеб. пособие для вузов / под ред. Г.А. Титаренко. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 439 с.

Informatsionnye tehnologii upravlenija [Information technologies of management] (2003), Ed. by Titarenko G.A., UNITY-DANA, Moscow.

Лепа Р.Н. Ситуационный механизм подготовки и принятия управленческих решений на предприятии: методология, модели и методы / Р.Н. Лепа; НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2006. – 308 с.

Lepa, R.N. (2006), Situatsionnyj mehanizm podgotovki I prinjatiya upravlencheskih resheniy na predpriyatii: metodologiya, modeli I metody [Situational mechanism for the preparation and management decision-making at the enterprise: methodology, models and methods], OOO “Yugo-Vostok Ltd”, Donetsk, Ukraine.

Олифиров А.В. Глобализация торговой деятельности на базе современных информационных технологий // Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству?: матеріали міжнародної конференції [Донецьк], 21-22 берез. 2001 р.; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 89-92.

Olifirov, A.V. (2001), Globalizatsiya torgovoy deyatel’nosti na baze sovremennih informatsionnih tehnologiy. Materialy mizhnarodnoyi konferentsii “Globalization of economic: new possibilities or danger for humanity” [Globalization trading activity on the basis of modern information technologies], DonDUET, Donetsk, Ukraine.

Управление крупным промышленным комплексом в транзитивной экономике: монография / Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко, Н.Г. Гузя. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2003. − 670 с.

Upravlenie krupnim promishlennim kompleksom v tranzitivnoy ekonomike [Managing a large industrial complex in transitive economy] (2003), Ed. by Lisenko U.G, Guzya N.G., OOO “Yugo-Vostok Ltd”, Donetsk, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Економіка торгівлі та послуг