БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ У МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТНОМУ КОМПЛЕКСІ – ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • О.М. Крамаренко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

Анотація

Мета. Виконати дослідження сучасного законодавчого та організаційно-методичного забезпечення діяльності банківських консорціумів в Україні у зв’язку з необхідністю обслуговуванням ними підприємств морського транспортного комплексу (далі МТК).

Методика. Загальною методологічною базою дослідження є діалектичний метод пізнання, який базується на системному підході до вирішення поставлених завдань. Задля досягнення поставленої мети використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи: порівняльно-економічний – для аналізу інформації щодо діяльності українських суднобудівних підприємств та формування цін на їхню готову продукцію – судна (що дозволило встановити потребу вказаних підприємств у додаткових кредитних ресурсах); комплексний підхід – для оцінки результатів попередніх досліджень автора (що дозволило підтвердити необхідність створення банківського консорціуму з метою якісного одночасного та повного задоволення потреб підприємств МТК у додаткових тимчасових грошових коштах та запобігання підвищення рівня банківського кредитного ризику); класифікаційно-аналітичний – для систематизації законодавчого та методологічного забезпечення діяльності банківських консорціумів в Україні; наукової абстракції – для обґрунтування необхідності змін методології кредитної діяльності банківських консорціумів в Україні.

Результати. Обґрунтовано необхідність створення банківського консорціуму, який буде у змозі якісно задовольнити потреби суднобудівних підприємств щодо кредитних ресурсів. Висвітлено проблемні питання щодо кредитної діяльності українських банківських установ для за­безпечення виробничої діяльності підприємств МТК (суднобудівних та судноремонтних підпри­ємств, судноплавних компаній тощо) та запропоновано ймовірні напрямки їхнього вирішення.

Наукова новизна. Запропоновано та обґрунтовано делегування функцій щодо обслугову­вання кредитної заборгованості підприємств морського транспортного комплексу, від банків-членів консорціуму до його головного банку, задля зменшення рівня кредитного ризику, витрат часу, грошових ресурсів тощо, як власне банківського консорціуму, так і його позичальників.

Практична значущість. Передача функцій обслуговування кредитної заборгованості від банків-учасників консорціуму до головного банку повинна сприяти підвищенню рівня якості кредитування, поліпшенню ефективності роботи банківського консорціуму, накопиченню досвіду обслуговування підприємств МТК у координаційному центрі – головному банку консорціуму, що може бути корисним для практичної діяльності українських банків.

Ключові слова: банківський консорціум, банківське об’єднання, банківське кредитування, суднобудівні підприємства, судноплавні компанії, морський транспортний комплекс.

Посилання

Крамаренко О.М. Роль банківського кредитування у розвитку суднобудування в Україні: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Крамаренко Оксана Марківна; Одеський національний економічний університет. – О., 2013. – 305 c.

Kramarenko, O.M. (2013), “The role of bank lending in the development of shipbuilding in Ukraine”, Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Nikolaev, Ukraine.

Крамаренко О.М. Можливі підходи банків до вдосконалення кредитування суднобудівних підприємств в Україні / О.М. Крамаренко // Науковий вісник. – 2012. – № 7 (159). – С. 98-109.

Kramarenko, O.M. (2012), “Possible approaches to improving banks' lending shipyards in Ukraine”, Naukovyi visnyk, no. 7 (159), pp. 98-109.

Логачев С.И. Мировое судостроение: современное состояние и перспективы развития / С.И. Логачев, В.В. Чугунов, Е.А. Горин. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: МорВест, 2009. – 544 с.

Logachev S.I., Chugunov V.V., Gorin Ye.A. (2009), Mirovoye sudostroyeniye: sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya [The world shipbuilding: the current state and prospects of development], 2nd ed., revised and supplemented, Mor West, St.-Petersburg, Russia.

Егоров Г.В. О возможности выхода Украины на мировой рынок судостроения [Електронний ресурс] / Г.В. Егоров // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2008. – № 6 (423). – С. 3-14. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/znpnuk/2008_6.pdf>. – 15 лютого 2013 р.

Yegorov, G.V. (2008), “About the possibility of entering Ukraine on the world shipbuilding market”, Zbirnyk naukovykh prats NUK, no. 6 (423), pp. 3-14, available at: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/znpnuk/2008_6.pdf (accessed February 15, 2013).

Захараш Н.В. Місце кредиту у фінансовому забезпеченні суднобудівних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук / Н.В. Захараш; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 20 с.

Zakharash, N.V. (2001), “Place of credit in the financial provision shipyards”, Abstract of Ph.D. dissertation, Finance, monetary circulation and credit, Kyiv National Economic University, Kiev, Ukraine.

Пашко Д.В. Удосконалення управління фінансовими процесами суднобудівництва / Д.В. Пашко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 148. – С. 87-88.

Pashko, D.V. (2008), “Improving the management of financial processes shipbuilding”, Kultura narodov Prichernomorya, no. 148, pp. 87-88.

Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV за станом на 06.11.12 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page>.

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Economic Code of Ukraine, no. 436-IV, avaіlable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 груд. 2000 р. № 2121-III, станом на 23. 02. 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>.

Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On Banks and Banking”, no. 2121-III, avaіlable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України № 481 від 27 груд. 2007 р. Станом на 20. 06. 12 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0048-08/page>.

National Bank of Ukraine (2007), Instructions accounting credit, deposit (deposit) operations and the formation and use of reserves for credit risks in banks in Ukraine, no. 481, avaіlable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0048-08.

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями № 23 [затв. Правлінням Національного банку України від 25 січ. 2012] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12>.

National Bank of Ukraine (2012), Regulations on the formation and use of bank Ukraine reserves for possible losses on active banking operations, no. 23, avaіlable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

Тодосейчук Г.С. Типи консолідованих банківських установ та динаміка їх розвитку / Г.С. Тодосейчук // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ. – 2010. – Т. ХІ. – Серія «Економіка». – Вип. 173. – С. 478-489.

Todoseichuk, H.S. (2010), “Types of consolidated banking institutions and the dynamics of their development”, Rozvytok finansovykh metodiv derzhavnoho upravlinnia natsionalnoyu ekonomikoyu, Vol. ХІ, Issue 173, pp. 478-489.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Фінанси та інвестиції