МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БІЗНЕСУ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Автор(и)

  • К.А. Скомаровська Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Визначення та розкриття особливостей ідентифікації бізнесу позичальника в оцінці кредитоспроможності.

Методика. Проаналізовано основні етапи механізму ідентифікації бізнесу позичальника. Визначено групи факторів, які впливають на бізнес позичальника. Згруповано та систематизовано завдання, які ставить перед собою бізнес-аналітик під час проведення першої зустрічі з потенційним позичальником.

Результати. У результаті дослідження визначено місце ідентифікації бізнесу в оцінці кредитоспроможності позичальника. Ідентифікація бізнесу є першим етапом проведення бізнес-аналізу. Запропоновані дії бізнес-аналітика під час виїзду до потенційного позичальника з метою перевірки отриманої інформації та її відповідності реальному стану бізнесу. Бізнес-аналітик має дуже ретельно перевіряти інформацію, яку отримує від потенційного позичальника. Визначено коефіцієнти, які доцільно використовувати під час проведення експрес-аналізу фінансового стану бізнесу позичальника. На підставі створеного механізму ідентифікації визначено основні об’єкти бізнесу, яким треба приділяти особливу увагу. Визначається важлива роль візуального огляду місця ведення бізнесу й оцінка психологічних факторів. Для української банківської системи важливим завданням є вдосконалення підходів до механізму ідентифікації бізнесу з метою ефективного визначення кредитоспроможності позичальника. Механізм ідентифікації бізнесу дозволить аналітику ефективно провести перший етап бізнес-аналізу, а саме оцінити якісні і кількісні характеристики бізнесу.

Наукова новизна. Створено механізм ідентифікації бізнесу позичальника та визначено основні методологічні аспекти кожного етапу ідентифікації.

Практична значущість. Упровадження й використання запропонованого механізму ідентифікації бізнесу позичальника дозволить мінімізувати кредитні ризики та підвищити якість кредитного портфеля комерційних банків.

Ключові слова. бізнес, ідентифікація, фінансовий аналіз, позичальник, інформація, кредитоспроможність, об’єкт.

Посилання

Бутинець Ф.Ф. Основи бізнесу: навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець; за ред. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчука. – 2-е вид., доп і перероб. – Ж.: Рута, 2004. – 364 с.

Butynets, F.F. and Romanchuk, K.V. (2004), Osnovy bisnesu [Fundamentals of business], 2ed, Ruta, Zhitomir, Ukraine.

Courtney H. Strategy under uncertainty / H. Courtney, J. Kirkland, P. Viguerie // Harvard Business Review. – 1997.

Courtney, H., Kirkland, J. and Viguerie, P. (1997) Strategy under uncertainty, Harvard Business Review

Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку / В.В. Бордюг // Проблеми розвитку банківської системи в сучасних умовах: Вісник університету банківської справи НБУ. – 2008. – № 3. – С. 112-115.

Bordiug, V.V. (2008), Teoretychni osnovi otsinky kredytospromozhnosti pozychalnyka banku [Theoretical bases of assessment of creditworthiness of the Bank], Problems of development of the banking system in modern conditions: NBU Banking University Bulletin, No. 3, рр. 112-115.

Cadle J. Business Analysis, Second Edition / J. Cadle, D. Paul, D. Yeates // BCS The Chartered Institute for IT. – 2010. – 273 p.

Cadle, J., Paul, D. and Yeates, D. (2010), Business Analysis, 2nd., BCS The Chartered Institute for IT.

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide) Version 2.0. // International Institute of Business Analysis. – Toronto, Ontario, Canada, 2009. – 254 p.

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), Version 2.0. (2009), International Institute of Business Analysis: Toronto, Ontario, Canada.

Сало І.В. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки кредитного ризику банку / І.В. Сало, Н.П. Верхуша // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2011. – № 1(10). – С. 11-17.

Salo, I.V. and Verkhusha, N.P. (2011), Naukovo-metodychni pidkhody do identyficatsii ta otsinky kredytnogo rysyku banku [The Scientifically and methodical methods for identification and estimation credit risk of the bank, Financial kredit activity, No. 1 (10).

Palepu K.G. Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements, Text and Cases / K.G. Palepu, G. Krishna, P. Healy, V.L. Bernard. – South-Western, 2003. – 951 p.

Palepu, K.G., Healy P.І. and Bernard V.L. (2003), Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements, Text and Cases, South-Western.

Кизим М.О. Методика ідентифікації проблем у виробничо-господарській діяльності підприємства на основі системи збалансованих показників / М.О. Кизим // Бізнес Інформ. – 2011. – № 7 (1). – C. 95-98.

Kyzym M.O. and Kyrychenko, D.O. (2011), Metodyka identyfikatsii problem u vyrubnychogospodarskii diyalnosti pidpruemstva na osnovi systemy zbalansovanykh pokaznykiv [Technique of identification of problems in industrial and economic activity of the enterprise on the basis of balanced scorecard], Business Inform, No. 7 (1), рр. 95-98.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Фінанси та інвестиції