МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • М.О. Бєлгородцева Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Удосконалення класифікації та методики бухгалтерського обліку доходів у страхових компаніях.

Методика. Проаналізовано підходи до сутності та класифікації доходів у страхових компаніях, зокрема доходів від страхової діяльності, відповідно до Податкового кодексу України та поглядів вчених. Обґрунтовано, що відсутність чіткої регламентації щодо визнання й обліку доходів від страхової діяльності спричиняє застосування касового методу обліку операцій страхування, визнання доходів за операціями перестрахування методом нарахування.

Результати. Зважаючи на прогалини в чинному законодавстві у визначенні складу доходів страховими компаніями, запропоновано розширити та затвердити перелік доходів у роз­різі видів діяльності, що в подальшому забезпечить достовірність їх відображення в обліку та звітності. Визначено розбіжності між страховою премією та страховим внеском, визначено сутність поняття «зароблені страхові платежі». Запропоновано отримані частки від страхових сум і страхових відшкодувань та комісійну винагороду відносити безпосередньо до стра­хової діяльності, оскільки доходи від такої діяльності включають усі надходження, пов’я­зані з проведенням страхування та перестрахування.

Наукова новизна. Рекомендовано здійснювати облік доходів від страхової діяльності методом нарахування, відповідно до якого доходи треба визнавати в момент виникнення зобов’язання страхувальника сплатити страхову премію (внесок) страховику, незалежно від моменту отримання коштів за страхову послугу відповідно до договору страхування життя або за іншими видами страхування, ніж страхування життя. Це дозволить своєчасно й у повному обсязі формувати страхові резерви, забезпечити точність складання фінансової звітнос­ті за МСФЗ.

Практична значущість. Відповідно до визначених доходів від страхової діяльності в розрізі напрямів їх отримання, запропоновано рахунки третього порядку до рахунку 7031 «Дохід від реалізації страхових послуг» і удосконалено порядок їх обліку, що дозволяє відокремлювати облік зароблених страхових премій за договорами страхування, співстрахування і перестрахування та інших доходів від страхової діяльності.

Ключові слова: дохід, класифікація, страхові компанії, методика бухгалтерського обліку.

Біографія автора

М.О. Бєлгородцева, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н.

Посилання

Александрова М.М. Страхування: навч.-метод. посіб. / М.М. Александрова. – К.: ЦУЛ, 2002. – 208 с.

Aleksandrova, M.M. (2002), Strakhuvannia [Insurance], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Бондаренко М.И. Страхование: учеб. пособие / М.И. Бондаренко, В.Е. Духов. – Х.: ХИБМ, 2000. – 104 с.

Bondarenko, M.I. and Dukhov, V.Ye. (2000), Strakhovanie [Insurance], KhIBM, Kharkov, Ukraine.

Вовчак О.Д. Страхові послуги: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.Г. Завійська. – Л.: Компакт-ЛВ, 2005. – 656 с.

Vovchak, O.D. and Zaviyska, O.H. (2005), Strakhovi posluhy [Insurance services], Kompakt-LV, Lviv, Ukraine.

Ермасов С.В. Страхование: учеб. пособие / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 462 с.

Yermasov, S.V. and Yermasova, N.B. (2004), Strakhovanie [Insurance], YuNITI-DANA, Moscow, Russia.

Про страхування: Закон України від 04. жовт. 2001 р., (зі змін. і доп.) // Голос України. – 2001. – 7 листопада.

About insurance, Law of Ukraine from 04. Oct. 2001, (with next amendments and supplements), Holos Ukrainy, 2001, 7 November.

Залетов А.Н. Страхование в Украине / А.Н. Залетов; под ред. О.А. Слюсаренко. – К.: BeeZone, 2002. – 452 с.

Zaletov, A.N. (2002), Strakhovaniye v Ukraine [Insurance in Ukraine], Ed. by O.A. Sliusarenko, BeeZone, Kyiv, Ukraine.

Методичні рекомендації щодо заповнення форми: Наказ МФУ «Звіт про доходи та витрати страховика» від 28. берез. 2002 р. № 210.

Methodical recommendations in relation to filling of form, Order of ministry of finance of Ukraine from 28. Mar. 2002., No 210.

Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб. пособие / Л.Г. Скамай, Т.Ю. Мазурина. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 256 с.

Skamay, L.G. and Mazurina, T.Yu. (2006), Strakhovoye delo [Insurance business], JNFRA-M, Moscow, Russia.

Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса / Ю.Н. Тронин. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 472 с.

Tronin, Yu.N. (2006), Osnovy strakhovogo biznesa [Bases of insurance business], Alfa-Press, Moscow, Russia.

Юлдашев Р.Т. Организационно-экономические основы страхового бизнеса / Р.Т. Юлдашев. – М.: Анкил. 2002. – 248 с.

Yuldashev, R.T. (2002), Organizatsionno-economicheskiye osnovy strakhovogo biznesa [Organizational-economic bases of insurance business], Ankil, Moscow, Russia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-01

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль