ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор(и)

  • О.А. Наумчук Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Обґрунтування необхідності визнання інтелектуальних активів як нового об’єк­та обліку.

Методика. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме методи критичного аналізу, групування, деталізації, конкретизування, порівняння, синтезу та узагальнення наукового досвіду визнання інтелектуального капіталу.

Результати. У роботі досліджено сутність інтелектуального капіталу та інтелектуальних активів і визначено розбіжності між ними. За результатами дослідження концепції контролювання активів обґрунтовано можливість визнання та вартісної оцінки інтелекту­аль­них активів в обліковій системі підприємства. Визначено види інтелектуальних активів, які відрізняються між собою соціально-економічною сутністю та призначенням. За кожним видом інтелектуальних активів визначено перелік витрат на їх створення.

Наукова новизна. Доведено, що об’єктом управління на рівні підприємства є саме інтелектуальні активи, а не інтелектуальний капітал; обґрунтовано правомірність включення інтелектуальних активів до складу об’єктів обліку.

Практична значущість. Виділені види інтелектуальних активів підприємства дозволяють визначити перелік витрат на їх створення та побудувати інформаційну систему управління ними.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, активи, інтелектуальні активи, людські активи, визнання активів, оцінка.

Біографія автора

О.А. Наумчук, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

к.е.н., доцент, відповідальний секретар редколегії науковго журналу "Вісник ДонНУЕТ"

Посилання

Легенчук С.Ф. Дослідження з обліку і контролю інтелектуального капіталу в Україні: аналіз результатів та напрями розвитку / С.Ф. Легенчук // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2009. – № 2. – С. 101-106.

Legenchuk, S.F. (2009), “Studies on account and checking the intellectual capital in Ukraine: analysis result and directions of the development”, Visnyk Donetskoho universytetu ekonomiky ta prava, no. 2.

Давидюк Т.В. Людський капітал в системі бухгалтерського обліку підприємства: ретроспектива та сучасні підходи / Т.В. Давидюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4. – Т. 3. – С. 111-115.

Davyduk, T.V. (2009), “Human capital in system of the accounting the enterprise: retrospective and modern approaches”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 4, vol. 3, pp. 111-115.

Королюк Н.М. Людський капітал як об’єкт бухгалтерської методології [Електронний ресурс] / Н.М. Королюк. – Режим доступу: <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/APE/2009_7/252-260.pdf>.

Koroluk, N.M. “Human capital as object to accounting methodology”, available at:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/APE/2009_7/252-260.pdf.

Гапоненко А. Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с.

Gaponenko, A.L. and Orlova, T.M. (2008), Upravlenie znaniiami. Kak prevratit znaniia v kapital [Management knowledges. What transform knowledges in capital], Eksmo, Moscow, Russia.

Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы [Электронный ресурс] / И.И. Просвирина. – Режим доступа: <http://www.dis.ru/fm/arhiv/2004/4/9.html>.

Prosvirina, I.I. “Intellectual capital: new look at not material assets”, available at: http://www.dis.ru/fm/arhiv/2004/4/9.html

Стюарт Т. Богатство от ума / Т. Стюарт. – Минск: Парадокс, 1998. – 368 с.

Stuart, T. Bogatstvo ot uma [Wealth from wit], Paradoks, Minsk, Belarus.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг; пер. с англ.; под ред. Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

Bruking, E. Intellektualnyi kapital [Intellectual capital], Piter, St.-Petersburg, Russia.

Стрижак О.О. Формування інтелектуального капіталу підприємства: автореф. … канд. екон. наук: 08.06.01 / О.О. Стрижак. – Харків, 2004. – 23 с.

Stryzhak, O.O. (2004), “Shaping the intellectual capital of the enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kharkiv, Ukraine.

Лапін О.О. Організаційно-економічні основи підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу промислових підприємств: автореф. … канд. екон. наук: 08.06. 01 / O.O. Лапін. – Одеса, 2006. – 24 с.

Lapin, O.O. (2006), “Organizing-economic bases of increasing to efficiency of the use the intellectual capital industrial enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Odesa, Ukraine.

Маркова Н.С. Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу: автореф. … канд. екон. наук: 08.09.01 / H.C. Маркова. – Харків, 2005. – 22 с.

Markova, N.S. (2005), “Theorist-methodical bases of the shaping and developments of the intellectual capital”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kharkiv, Ukraine.

Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / Ж. Ришар; пер. с фр.; под ред. Соколова Я.В. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Rishar, Zh. (2000), Bukhgalterskii uchet: teoriia i praktika [Accounting: theory and practice], Finansy i statistika, Moscow, Russia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-02

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль