ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НИХ У ФІНАНСОВІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЗВІТНОСТІ

Автор(и)

  • С.М. Петренко ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського,
  • В.О. Бесарабов ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Формування об’єктів соціально орієнтованого обліку та розкриття інформації про них у фінансовій та соціальній звітності.

Методика. Проаналізовано міжнародні стандарти соціальної відповідальності, сформовано основні переваги їх застосування українськими компаніями. Визначено напрями соці­альної відповідальності, які мають фінансовий характер та їх взаємозв’язок з показниками фінансової звітності. Сформовано показники соціальної звітності, які доповнюють та деталізують показники фінансової звітності.

Результати. Доведено, що головне місце в соціальній звітності повинні займати показ­ники соціально відповідальної діяльності компанії, які не знаходять свого самостійного відоб­раження у фінансовій звітності. Відповідно до цього сформовано перелік об’єктів бухгалтерського обліку соціально відповідальної діяльності, інформацію про які запропоновано відображати у фінансовій та соціальній звітності компанії.

Наукова новизна. Запропоновано перелік показників стану і результатів фінансування соціальних програм, які доповнюють та деталізують фінансову звітність.

Практична значущість. Сформовані показники стану та результатів фінансування соціальних програм дозволяють визначити ефект від їх здійснення.

Ключові слова: фінансова звітність, соціальна звітність, соціально відповідальна діяль­ність, інформація, об’єкти обліку.

Біографія автора

С.М. Петренко, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

д.е.н., професор, зав.кафедри бухгалтерського обліку

Посилання

Guidance on social responsibility: Международный стандарт ISO 26000:2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nornik.ru>.

“Guidance on social responsibility”, International standard ISO 26000:2010, available at: www.nornik.ru.

Отчетность в области устойчивого развития: международное исследование КПМГ, 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kpmg.com/ru>.

“Reporting in the field of firm development” (2011), international study, available at: www.kpmg.com/ru.

Концепція Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kbs.org.ua>.

“Concept to National strategy to social responsiblity of the business in Ukraine”, available at: http://kbs.org.ua.

Воробей В. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу / В. Воробей, І. Журовська. – К.: Представництво ООН в Україні. – 2010. – 84 с.

Vorobei, V. and Zhurovska, I. (2010), Nefinansova zvitnist: instrument sotsialno vidpovidalnoho biznesu [Not financial reporting: instrument of the social responsible business], Predstavnytstvo OON v Ukraini, Kiev, Ukraine.

Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: монографія / І.В. Жиглей. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 496 с.

Zhyhlei, I.V. (2010), Bukhhalterskyi oblik sotsialno vidpovidalnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia: neobkhidnist ta oriientyry rozvytku [Accounting to social responsible activity subject managements: need and landmarks of the development], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.

Зовнішній вигляд корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.sostav.ua>.

“Exterior to corporative social responsiblity in Ukraine”, available at: www.sostav.ua (accessed June 23, 2011).

ГVардия. Рейтинг социально ответственных компаний Украины – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kontrakty.ua>.

“Guard. Rating of the social responsible companies of the Ukraine – 2013”, available at: http://kontrakty.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-02-02

Номер

Розділ

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль