Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF, PDF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 10-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Статті приймаються за такими спеціальностями:

 • 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія
 • 09.00.02 Діалектика і методологія пізнання
 • 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури
 • 09.00.05 Історія філософії
 • 09.00.06 Логіка
 • 09.00.07 Етика
 • 09.00.08 Естетика
 • 09.00.09 Філософія науки
 • 09.00.10 Філософія освіти
 • 09.00.11 Релігієзнавство
 • 09.00.12 Українознавство 

Вимоги до оформлення наукових статей, які подаються до публікації, сформульовано відповідно до Наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від 17.10.12 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», а також нового національного стандарту ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках", який набув чинності 1 жовтня 2010 р.

Загальні вимоги:

 1. Обсяг матеріалів, що направляються до редакції, повинен становити 5-8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
 2. Стаття має бути набрана українською та англійською мовами в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розміром 10, з одинарним міжрядковим інтервалом, у форматі А4 (210×297). Шрифт у заголовках, текстах, ілюстраціях повинен співпадати. Поля з усіх боків мають  становити по 25 мм.
 3. Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації.
 4. Редактор формул Microsoft Equation.
 5. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця - мати назву.
 6. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок один, то він позначається "Рисунок 1". Слово "Рисунок" і назву розміщують після пояснювальних даних і розташовують таким чином: Рисунок 1 - Деталі приладу... Рисунки слід виконувати розміром не менше 60´60 через один інтервал від основного тексту та згруповувати.
 7. Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці. Не допускається розміщувати таблицю вздовж довжини сторінки аркуша документа (таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації). Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її ділять на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку або боковик. Слово "Таблиця" вказують один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи номер. Назву варто розташувати над таблицею. Наприклад: Таблиця 1 - Дані експериментальних… Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком.
 8. Формули повинні відокремлюватися одним рядком від решти тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують у круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту. Стиль формул для Microsoft Eguation - курсив, розмір складових формули:
  • Full – 13 pt.
  • Subscript/Superscript – 9 pt.
  • Sub-Subscript/Superscript – 7 pt.
  • Symbol – 15 pt.
  • Sub-Symbol – 10 pt. 
 9. Стаття повинна мати такі структурні елементи:
  • індекс УДК;
  • прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання друкувати через кому, які мають бути вирівняні до лівої межі тексту (не більше 3-х авторів);
  • повна назва організації, місто, країна, електронна адреса автора(-ів), які друкуються малими літерами (шрифт звичайний) і мають бути вирівняні до правої межі тексту (прізвище, ініціали автора(ів) і назва статті – українською та англійською мовами);
  • реферат (від 200 до 300 слів загальноприйнятою термінологією), що має бути структурованим і містити наступні елементи: мета; методи; результати; наукова новизна; практична значущість; ключові слова (6–8 слів) трьома мовами, реферат не повинен повторювати назву статті;
  • текст статті;
  • список літератури.
 10. Текст статті, який складається із вступу, основної частини і висновків, друкувати, відступивши від назви один рядок. Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1, стаття повинна мати такі структурні елементи:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формування цілей статті  (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 11. У тексті не повинно бути жодних шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді "тире" (-) за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.
 12. Список літератури оформлюється згідно з наказом ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та має містити не більше 10 джерел з датою їх видання не раніше, ніж 20 років. У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. Бажано використовувати статті редакторів збірника. У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід подавати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою. Транслітерація прізвищ авторів залежно від мови оригіналу виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови). Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно з вимогами гарвардського стилю (стиль «автор-дата»).
 13. Заголовок списку друкується жирними літерами, центрується. Неправильно наведене джерело літератури або наведене без посилання вилучається із статті.
 14. До статті обов’язковододаються:
  • рецензія доктора наук, де, крім підпису рецензента, обов’язково вказується його прізвище, ім’я, по батькові (повністю ), посада, місце роботи, напрям його наукових досліджень;
  • експертний висновок про можливість відкритої публікації поданої статті;
  • ліцензійний договір на використання твору;
  • авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові українською, російською мовою та англійською транслітерацією), науковий ступінь, вчене звання, назва організації (повністю та скорочено), посада, контактна інформація (телефон, e-mail).
 15. Статті подаються в електронному вигляді відповідальному секретарю збірника.

Відповідальність за зміст статті несе автор(-и). Надіслані матеріали не повертаються.

Статті, які не відповідають вищевикладеним вимогам, до розгляду не приймаються.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.