Криза гуманістичної парадигми сучасного суспільства

Автор(и)

  • Е. М. Давиденко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Осмислити процес дегуманізації в контексті сучасної соціокультурної реальності. Розглянути причини прояву кризи гуманізму в сучасному суспільстві, акцентувати увагу на ймовірних його наслідках.

Методика. У статті відбиті фундаментальні філософські принципи об'єктивності й історизму, загального зв'язку і розвитку, аналізу і синтезу, єдності логічного й історичного.

Результати. Результати дослідження можуть бути використані в науково-дослідній діяльності за подальшого дослідження цієї проблематики у філософії, соціології, психології тощо.

Наукова новизна. У теоретичному плані дослідники постійно зіштовхуються з низкою протиріч і критичним становленням до гуманізму. За наявності різноманіття теоретичних і практичних досліджень, присвячених цій проблематиці, сьогодні існує немало невивчених питань. Серед них такі як: інтегративна оцінка сучасного життя і перспектив розвитку світового співтовариства з погляду гуманістичного світогляду, вивчення ролі глобалізації, яка впливає на духовну сферу суспільства, розхитуючи її традиційні системи цінностей, пошук причин деформації системи цінностей гуманізму в сучасному суспільстві, виявлення основних напрямків дегуманізації сучасної культури в умовах трансформації українського суспільства.

Практична значущість. Дослідження гуманізму стимулювали наукові дискусії на міжнародній і всеросійській науково-практичній конференціях і конгресах: це XVІІІ Всесвітній конгрес гуманізму, присвячений обговоренню різних аспектів підтримки світу і запобігання конфліктів, а також ролі гуманістичного руху в цьому процесі (Осло, 2011 р.). Напрямки подолання кризи гуманізму можуть бути використані в різних сферах життєдіяльності людини і суспільства.

Ключові слова: гуманізм, антигуманізм, гуманістична парадигма, інформаційний гуманізм, неогуманізм, постгуманізм.

Посилання

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – 447 с.

Соловьев А.В. Информационное общество как постнеогуманистическая социокультурная среда / А.В. Соловьев // Вестник ТГУ. – 2007. – № 9 (53). – С. 204-209.

Миллер В.И. Конфликт гуманизма и антигуманизма в современной культуре / В.И. Миллер // Конфликт как феномен социального взаимодействия: теоретические и прикладные аспекты. – Сургут, 2003.

Иванов В. Собрание сочинений в 4 т. / В. Иванов. – Брюссель, 1979. – Т. 3. – С. 372.

Smith W.A. Who's who in hell: A handbook a international directory for humanists, freethinkers, naturalists, rationalists a non-theists / W.A. Smith. – N.Y., 2000. – 1237 p.

Bullogh V.L. Toward a new enlightenment: The philosophy of Paul Kurtz / V.L. Bullogh, T.J. Madigan. – New Brunswick; L., 1994. – 401 p.

Ахиезер А.С. Гуманизм как элемент культуры [Электронный ресурс] / А.С. Ахиезер, С.Я. Матвеева // Современный гуманизм: проблемы и перспективы. – 2004. – Режим доступа: http://www/libertarium.ru/libertariuni/llibahimatl.

Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада / П.Дж. Бьюкенен. – М.: АСТ, 2004. – 313 с.

Трубнікова О.В. Трансформація гуманізму: сучасний стан проблеми / О.В. Трубнікова // Філософія науки: традиції і інновації. – 2010. – № 1. – С. 120-125.

LaHaye T.F. Mind Siege: The Battle for the Truth in the New Millennium / T.F. LaHaye, D. Noebel. – Nashville: World Publishing, 2000. – Р. 80-81.

Богданова О.А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре XX века: автореф. дис. ... д-ра наук / О.А. Богданова. – Ростов-на-Дону, 2001. – 42 c.

Фромм Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ. – 2008. – 352 c.

Зиммель Г. Кризис культуры / Г. Зиммель // Избранное. – Т. 1. Философия культуры. – С. 491.

Уолцер М. О терпимости. Лекции по этике, политике и экономике / М. Уолцер; пер. с англ. – М., 2000. – 160 с.

Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук [Электронный ресурс] / М. Фуко; пер. на русский язык: В.П. Визгин, Н.С. Автономова. – М.: Прогресс, 1977. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5169.

Куртц П. Гуманизм и скептицизм – парадигмы культуры третьего тысячелетия / П. Куртц // Возможность невозможного: Планетарный гуманизм для России и мира. – С. 33-34.

Пазенок В.С. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / В.С. Пазенок [та ін.]. – К.: Укр. центр духовної культури, 2001. – 380 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-05

Номер

Розділ

Культура і цивілізація: єдність та відмінність