Робітники держгоспів у соціальній структурі українського села (друга половина XX ст.)

Автор(и)

  • Б. П. Крачковський Львівський національний аграрний університет, Україна
  • А. Д. Копитко Львівський національний аграрний університет, Україна

Анотація

Мета. Вивчити роль та місце робітників держгоспів у процесі формування соціальної структури українського села в 50-90-х рр. XX ст.

Методика. У процесі дослідження автори розглядають формування прошарку сільськогосподарських робітників держгоспів як один з елементів політики в СРСР, спрямований на індустріалізацію села загалом. Значну увагу зосереджено на ролі жінок, молоді та пенсіонерів у структурі робітників держгоспів. Простежено шляхи трансформації їхнього соціального складу та основні джерела поповнення. Враховано, поряд із соціальними та виробничими критеріями, також і територіальний у становленні цієї верстви, що дозволило побачити тісний зв'язок її становлення з планомірними заходами радянської влади. Окреслено органічний зв'язок між багатьма негативними явищами в українському селі доби незалежності з його радянським минулим. Руйнація держсектору в сільському господарстві за часів незалежності в багатьох аспектах виявилась необґрунтованою.

Результати. Апробовані як частина наукової монографії, на наукових конференціях, використовуються під час читання курсів соціології, політології.

Наукова новизна. У статті автори пропонують розглядати проблему ролі робітників держгоспів у становленні соціальної структури українського села в нерозривному зв'язку із соціальними процесами в селі загалом та особливостями політики радянської влади зокрема.

Практична значущість. Результати, отримані авторами, переконливо свідчать про необхідність побудови ефективного держсектору в сільському господарстві України, поряд з іншими формами власності, та переконують в необхідності побудови цілеспрямованої державної програми відродження українського села в умовах ринкової економіки з метою ліквідації негативних диспропорцій в його соціальній структурі.

Ключові слова: радгоспи, сільське господарство, державна форма власності, робітники, місто, село, джерела поповнення, міграція.

Біографії авторів

Б. П. Крачковський, Львівський національний аграрний університет

канд. іст. наук, доц.

А. Д. Копитко, Львівський національний аграрний університет

канд. іст. наук, доц.

Посилання

Одноосібні селянські господарства / М. Андрушко, Л. Балаш, Р. Попівняк, О. Лисюк // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2010. – № 17. – С. 234-238.

Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посіб. / Н.В. Коваліско. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 323 с.

Клопов Э.В. Рабочий класс СССР: тенденции развития в 60-70-е годы / Э.В. Клопов. – М.: Мысль, 1985. – 336 с.

Крачковський Б.П. Робітники сільського господарства України: 60-і - перша половина 90-х рр. XX ст. / Б.П. Крачковський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Л.: Логос, 2000. – 311 с.

Кужільний Г. Голодомор: цинізм та наслідки трагедії / Г. Кужільний // Персонал плюс. – 2012. – 14-20 листопада.

Народне господарство Української РСР в 1990 році. Статистичний щорічник. – К.: Техніка, 1991. – 390 с.

Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 766 с.

Нас було 52 млн. Куди поділись 6000000 // Тиждень. – 2012. – № 2. – С. 14-17.

Наумко В. Село на нашій Україні: сучасний стан, проблеми, тривоги (етнографічний нарис) / В. Наумко // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 4. – С. 28-32.

Прибиткова І.М. Місто: простір, час, соціум / І.М. Прибиткова // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 7. – С. 15-18.

Прибиткова І.М. Чи загрожує депопуляція українському селу? / І.М. Прибиткова // Філософська і соціологічна думка. – 1989. – № 3. – С. 19-20.

Радгоспи Української РСР в цифрах. Статистичний збірник. ЦСУ при Раді Міністрів УРСР. – К.: Статистика, 1973. – 254 с.

Труд в СССР: Статистический сборник. Госкомстат СССР – М.: Финансы и статистика, 1988. – 302 с.

Чернега І.І. Зайнятість сільського населення на сучасному етапі ринкових перетворень / І.І. Чернега // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 138-142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-07

Номер

Розділ

Відродження України: проблема історії, мови, культури