Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин

Автор(и)

  • І. В. Шульженко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна
  • І. О. Романюк Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна

Анотація

Мета. Обґрунтувати законодавчу диференціацію правового регулювання працевлаштування жінок шляхом надання їм пільг та переваг, а також надати пропозиції щодо подальшого удосконалення правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкової економіки задля подальшого підвищення їхніх соціально-трудових гарантій.

Методика. Проведено дослідження законодавчої диференціації правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкової економіки. Проаналізовано і обґрунтовано напрямки подальшого реформування трудового законодавства в галузі правового регулювання працевлаштування жінок.

Результати. Внесено пропозиції щодо доповнення статті 14 Закону «Про зайнятість населення» пунктом про надання державною службою зайнятості додаткових гарантій щодо працевлаштування дружини або чоловіка, які мають статус молодого фахівця, в одному населеному пункті за місцем розташування замовника, де, відповідно до угоди, зобов’язаний відпрацювати не менше трьох років один з подружжя.

Обґрунтовано висновок, що становлення ринкової економіки і виникнення у зв’язку із цим різноманітних підприємств і організацій, які базуються на різних формах власності, зміна ролі держави у сфері регулювання соціально-трудових відносин обумовили необхідність розроблення більш гнучкої й оптимальної системи правового захисту жінок у галузі зайнятості та працевлаштування. Запропоновано на законодавчому рівні створити умови, за яких жіноча праця була б економічно вигідною і жінкам, і роботодавцям.

Наукова новизна. Доведено, що в Україні зберігається уразливе становище жінок на ринку праці, а проблема їхньої зайнятості та працевлаштування в сучасних соціально-економічних умовах залишається дуже актуальною. Вирішення її потребує внесення додаткових змін у вітчизняне законодавство та здійснення гнучкої політики надання пільг та переваг жінкам у галузі зайнятості та працевлаштування.

Практична значущість. Практична значущість статті полягає в тому, що сформульовані пропозиції можуть бути використані в підготовці нового Трудового кодексу України та інших нормативно-правових актів, що забезпечують гендерну рівність у галузі зайнятості та працевлаштування.

Ключові слова: праця жінок, ринкові відносини, диференціація правового регулювання праці, пільги та переваги.

Посилання

Довженко В. Становище жінок на ринку праці України в умовах соціально-економічної трансформації суспільства: шляхи вирішення проблеми / В. Довженко // Сучасні проблеми жінок на ринку праці та шляхи їх вирішення. – К.: Столиця, 1998. – 308 с.

Толкунова В.Н. Право женщин на труд в СССР / В.Н. Толкунова. – М.: Юрид. лит., 1980. – 208 с. – (Социализм: Опыт. Проблемы. Перспективы).

Ветухова І.А. Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05. / І.А. Ветухова. – Х., 2001. – 13 с.

Буроменский М. Международно-правовые предпосылки гендернего реформирования украинского законодательств / М. Буроменский // Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2000 р., Київ. – К., 2001. – С. 80-87

Андріїв В. Жінки і ринок праці: деякі гендерні аспекти / В. Андріїв // Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада, 2000 р., Київ. – К., 2001. – С. 174-177.

Лаврінчук І.П. Трудове законодавство України. Гендерна експертиза / І.П. Лавринчук. – К.: Логос, 2001. – 70 с.

Лаврінчук І. Основні напрями гендерного аналізу трудового законодавства України / І. Лаврінчук // Рівність жінок і чоловіків в Україні: правові аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листопада 2000 р., Київ. – К. – С. 162-170.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

Кодекс законів про працю України. – К., 2003.

Про зайнятість населення: Закон України // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 164.

Статистичний бюлетень за січень-лютий 2003 року. Державний комітет статистики України. К., 2003.

Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей: Указ Президента України № 1396/2000 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 1-2. – С. 17.

Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням: Постанова Кабінету Міністрів України № 992. // Збірник Постанов Уряду України. – 1996. – № 17. – С. 460.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-07

Номер

Розділ

Відродження України: проблема історії, мови, культури