Порівняльна оцінка якості прибережних поверхневих морських вод Одеської затоки і району о. Зміїний в 2016 р

Автор(и)

  • Н. В. Ковальова Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine
  • В. І. Медінець Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine
  • А. П. Мілева Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine
  • І. Л. Грузова Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine
  • М. Г. Ботнар Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine
  • С. М. Снігірьов Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine
  • Є. І. Газетов Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine
  • С. В. Медінець Одеський національний університет імені І. І.Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

Якість морського середовища, TRIX, хлорофіл а, солоність, температура

Анотація

Мета. Виявлення особливостей змін якості морського середовища за результатами синхронних спостережень в морських водах у двох районах Чорного моря з різними рівнями антропогенного навантаження. Методи дослідження. Гідролого-гідрохімічні та гідробіологічні. Результати. На основі результатів  комплексних досліджень з квітня до грудня 2016 року в двох районах з різним антропогенним навантаженням проведені розрахунки  індексу трофічного статусу морських вод TRIX. Проведений аналіз динаміки змін TRIX показав, що в обох районах простежується його сезонний хід, а також  практично всіх фізико-хімічних характеристик водного середовища. Висновки.  Показано, що трофічний статус вод в Одеській затоці був вищим ніж в районі острова Зміїний, тобто якість морського середовища в Одеській затоці була гіршою ніж в прибережних водах острову Зміїний. При цьому зафіксовано погіршення якості морських вод у порівнянні с періодом 2004-20013 рр.

Біографії авторів

Н. В. Ковальова, Одеський національний університет імені І. І.Мечникова

канд. біол. наук, с.н.с.,

В. І. Медінець, Одеський національний університет імені І. І.Мечникова

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.,

С. М. Снігірьов, Одеський національний університет імені І. І.Мечникова

канд. біол. наук,

С. В. Медінець, Одеський національний університет імені І. І.Мечникова

д-р прир. наук

Посилання

Directive 2008/56/EC of the European Parlament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive). – 22 p. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy. European Communities, 2000. – 133 р.

Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution. Istanbul, 1992, 34 p. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 23.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. Ратифіковано Законом України N 257/94-ВР від 29.11.94. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 49. 433 С.

Острів Зміїний: екосистема прибережних вод : монографія / В.А. Сминтина, В.І. Медінець. І.О. Сучков [та ін.] ; відп. ред.. В.І. Медінець ; Одес. Нац.. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – XII, 228 c., [10] арк.. іл.. – (Наук. проект «Острів Зміїний» / керівник проекту В.А. Сминтина). ISBN 978-966-190-149-9.

Северо-западная часть Черного моря: біологія и екологія:отв.ред. Ю.П.Зайцев, Б.Г. Александров, Г.Г. Миничева Г.Г. К.:Наук.думка. 2006. 700 с.

Vollenveider R. A., Giovanardi F., Montanari G., Rinald A. Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters, with special reference to the NW Adriatic Sea, Proposal for a trophic scale, turbidity and generalized water quality index //Environmetrics. 1998. 9: Р. 329-357.

Дятлов С. Е. , Гончаров А.Ю., Богатова Ю. И. // Трофический статус северо-западной части Черного моря/|Вода: гигиена и екология. - 2013. - №1(1).– С.51-60.

Baytut O. , Gonulol A., Koray T. Temporal Variations of Phytoplankton in Relation to Eutrophication in Samsun Bay, Southern Black Sea // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science. – 2010. - Vol. 10. - P. 363-372

Медінець В.І., Ковальова Н. В., Снігірьов С. М., Грузова І.Л.// Оцінка якості морських вод в районі острова Зміїний за допомогою індексу TRIX //Наук. зап. Тепноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. 2010. № 3(44). С. 159-162. ISSN 2078-2357.

Kovalova N. Comprehensive Assessment of Long-Term Changes of the Black Sea Surface Waters Quality in the Zmiinyi Island Area[Текст] / N. Kovalova, V. Medinets // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2012. № 12. P. 485-491 (2012), ISSN 1303-2712.

Ковалева Н.В., Мединец В.И. Долговременные изменения качества морских вод Черного моря в районе острова Змеиный/ Мат. VII Междунар. конф. «Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона». Керчь, 20-23 июня 2012 г. – Керчь: ЮгНИРО, 2012. Т1.С.196-200.

Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 190 с.

Руководство по химическому анализу морских вод.-СПб.:Гидромереоиздат, 1993. 218 с.

##submission.downloads##