Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами

Автор(и)

  • Є. А. Черкез Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. І. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Є. І. Газетов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. В. Медінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. О. Погребна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. В. Світличний Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

Ключові слова:

Куяльницький лиман, гідрогеодинамічний режим підземних вод, складові підземного живлення

Анотація

Мета. Встановлення сучасних особливостей гідродинамічного режиму водоносних горизонтів і відповідних складових формування живлення лиману підземними водами за даними багаторічних спостережень для уточнення кількісних оцінок водного балансу Куяльницького лиману. Методи. Гідродинамічні методи розрахунків питомих витрат підземних вод в залежності від просторово-часових змін їх напорів і рівнів води в лимані. Результати. Для встановлення закономірностей режиму підземних вод в 2015 році облаштована мережа гідрогеологічних свердловин в заплаві верхів’їв Куяльницького лиману (селища Ковалівка – Стара Еметівка). За результатами спостережень 2015 – 2017 років виявлена наявність тісного гідравлічного зв’язку між ґрунтовими і поверхневими водами лиману і встановлено, що питомий приплив ґрунтових вод з боку східного берега перевищує приплив з боку західного. Результати розрахунків питомих витрат підруслового стоку в верхів’ях лиману вказують на те, що в посушливі періоди відбуваються втрати води з лиману на формування підруслового стоку зворотного напряму. Надана оцінка питомих витрат потоку ґрунтових вод з боку моря скрізь алювіальні відклади пересипу і питомих витрат потоків підземних вод, які поступають з бортів долини лиману (водоносні горизонти в еолово-делювіальних відкладах середнього та верхнього плейстоцену вододільної рівнини, куяльницького ярусу і понтичного регіоярусу). Станом на 2016 -2017 рр. середній річний обсяг всіх складових живлення Куяльницького лиману підземними водами є еквівалентним підйому рівня лиману приблизно на 17 - 20 см і в порівнянні з обсягами лиману в 2016 році складає біля 35 - 50 %. Висновки. При оцінці водного балансу Куяльницького лиману разом з традиційними чинниками формування його гідрологічного режиму (атмосферні опади, річковий і боковий стік, випар) необхідно враховувати просторово-часові зміни обсягів всіх складових підземного живлення лиману.

Біографії авторів

Є. А. Черкез, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

д-р геол.-мін. наук, проф.,

В. І. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.,

С. В. Медінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

д-р природ. наук,

Посилання

Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья / В. В. Адабовский В. Н. Большаков, Е. Д. Гопченко ; отв. ред.: Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко ; Одесский гос. экологический ун-т. – Одесса : ТЭС, 2012 . – 223 с.

Адабовский В.В., Богатова Ю.И. Особенности современного гидролого-гидрохимического режима Куяльницкого лимана и прогнозная оценка его составляющих в условиях возможного пополнения водоема морскими и пресными водами. Український гідрометеорологічний журнал 2013. №3. С.127-137.

Эннан А. А., Шихалеев И. И., Шихалеева Г. Н. , Адобовский В. В., Кирюшкина А. Н. Причины и последствия деградации Куяльницкого лимана (северо-западное Причерноморье, Украина). Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія. 2014. 19, вип. 3. С. 60-69.

Водний режим та гідроекологічні характеристики Куяльницького лиману: Монографія / За ред.. Н. С. Лободи, Є. Д. Гопченка. Одеса : ТЕС, 2016. 332 с.

Геоэкологический анализ ситуации и разработка схем мероприятий по улучшению водно-солевого режима Куяльницкого лимана. Отчет о научно-исследовательской работе. Под ред. Г.И. Швебса. Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова. Одесса, 1995. 195 с.

Черкез Є.А., Медінець В.І., Тюреміна В.Г., Праведний В.М. Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 3-4 (28). В друці

Mедінець В.І. Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки / В.І. Mедінець, Н.В. Ковальова, Н.В. Дерезюк, С.М. Снігірьов, Є.А. Черкез, С.В. Медінець, Є.І. Газетов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1-2 (27). C. 35-51.

Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навчальний посібник. Київ: Фірма «ІНКОС», 2009. 614 с.

Геология шельфа УССР. Лиманы / Молодых И.И., Усенко В.П., Палатная Н.Н. и др. – Киев: Наук. думка, 1984 – 176 с.

Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: Водообмен в нарушенных условиях / Шесто-палов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. и др; Отв. ред. Шестопалов В.М.; АН УССР. Ин-т геоло-гических наук. Киев : Наук. Думка, 1991. 528 с.

Водообмен в гидрогеологических структурах Украины: Методы изучения водообмена / Шестопалов В.М., Огняник Н.С., Дробноход Н.И. и др; Отв. ред. Шестопалов В.М.; АН УССР. Ин-т геологических наук. Киев : Наук. Думка, 1991. 272 с.

Гончар Г.Я. Північно-західна частина Чорного моря – область розвантаження підземних вод. Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів в межах УРСР. Видавництво Київського уні-верситету. Вип. 5. 1972. С 91-96.

Гончар Г.Я. Гідродинамічні та гідрохімічні градієнти підземних вод північно-західного Причорномор’я. Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів в межах УРСР. Видавниче об’єднання «Вища школа». Вип. 8. Київ. 1975. С 67-73.

Гидрогеология. Под ред. В.М. Шестакова и М.С. Орлова. – М., Изд-во МГУ, 1984. 317 с.

Черкез Е.А., Шмуратко В.И., Вахрушев О.А. Ротационно-фильтрационная модель водного баланса Куяльницкого лимана. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Лимани північно-західного Причономор`я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення” 12-14 вересня 2012 р. Україна, м.Одеса. ОДЕКУ. 2012. С. 47 – 51.

Ротационная динамика и уровни воды Куяльницкого лимана и верхнесарматского водоносного горизонта / В.В. Додин, А.Р. Погосян, В.Н.Праведный, Е.А. Черкез, В.И. Мединец, О.А. Буняк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічнний стан, проблеми водного та екологічного менеджменту та шляхи їх вирішення ”1-3 жовтня 2014 р.– Одеса: ОДЕКУ, 2014.С. 75-77.

Семенов В.Г. Эксплуатационная разведка и переоценка запасов лечебно-столовых вод «Куяльник» Куяльницкого месторождения в Одесской области. Причорномор ДРГП, м.Одеса, 1999. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-29