Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічні умови в регіонах України

Автор(и)

  • Т. А. Сафранов Одеський державний екологічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-0928-5121
  • Г. П. Катеруша Одеський державний екологічний університет, Україна
  • О. В. Катеруша Одеський державний екологічний університет, Україна

Ключові слова:

сценарії змін клімату, максимальна температура повітря, жаркі дні, дні з високою температурою, соціально-економічний ризик,

Анотація

Мета. Оцінка очікуваних просторово-часових екстремальних проявів температурного режиму в теплий період та соціально-економічних ризиків від них в Україні. Методи. Оцінка можливих змін режиму екстремальної температури та їх соціально-економічних наслідків у різних регіонах України ґрунтується на двох траєкторіях зміни концентрації викидів: RCP4.5 – середнього і RCP8.5 – високого рівнів викидів парникових газів. Вивчення часових змін кількості жарких днів в окремі місяці (квітень-жовтень), суми таких днів за ці місяці і за літній сезон з 2011 по 2050 рік проводилось для чотирьох станцій у різних регіонах України. Аналіз просторового розподілу жарких днів і днів з високою температурою виконано на основі даних 27 станцій країни. Жарким вважається день, коли максимальна температура повітря перевищує 25 ºС, днем з високою температурою – коли вона перевищує 30 ºС. Під соціальним ризиком розуміють ймовірність попадання населення певної території в зону з небезпечним або аномальним явищем в середньому за рік. Економічний ризик – це сукупні збитки від небезпечного явища на даній території. Він залежить від соціального ризику і суми часток валового внутрішнього продукту, які припадають на одного мешканця країни, за період, що дорівнює середній тривалості цього явища. Для розрахунку економічного ризику використано відомості прес-служби Державної служби статистики за даними «Інтерфакс-Україна». Результати. Надано динаміку можливої річної кількості жарких днів у деяких містах країни за період 2011-2050 рр., особливості просторового розподілу середньої за рік кількості жарких днів і тривалості періодів з високою температурою, а також оцінку можливих соціально-економічних наслідків кліматичного температурного ризику, зумовлених екстремальними проявами температурного режиму для всіх областей країни. Висновки. Кількість жарких днів і днів з високою температурою переважно зростатиме за обома сценаріями. Тому всі області країни в тій або іншій мірі будуть соціально і економічно уразливими при формуванні періодів високих температур. Найбільших економічних збитків від максимальних температур вище 30 ºС можуть зазнати Донецька та Дніпропетровська області. Максимальні значення економічних ризиків в цих областях при формуванні додатних екстремальних температурних періодів зумовлені найвищою щільністю населення в порівнянні з іншими регіонами України.

Біографії авторів

Т. А. Сафранов, Одеський державний екологічний університет

д-р. геол.-мін. наук, проф.

Г. П. Катеруша, Одеський державний екологічний університет

канд. геогр. наук, доц.

Посилання

Alexander Lisa V., Allen Simon K., Bindoff Nathaniel L. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 2013. 30 p. URl: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_TS_FINAL.pdf

Chang C.C., Wang Y.C., Wu J., Liu C.M., Sung F.C., Huang Y., Lin W.Y. and Chuang C.Y. The impact of climate change on gastrointestinal diseases in Taiwan. Int. Conf. on Environmental Epidemiology and Ex-posure, ISEE/ISEA, Paris, 2006. Sept. 2 – 6. P. 406.

Балабух В.О., Малицька Л.В., Лавриненко О.М. Особливості погодних умов 2014 року в Україні. Фізика атмосфери, метеорологія і кліматологія. Наукові праці УкрНДГМІ. 2015. Вип. 267.С 28-38.

Балабух В.О. Впливи зміни клімату в Україні та у Закарпатській області – сьогодення та сценарії на майбутнє. Адаптація до зміни клімату: навчальний посібник. Карпатський Інститут Розвитку. Аге-нтство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФOРЗA», 2015. Розділ 2. С. 9-31.

Балабух В.О. Зміна інтенсивності конвекції в Україні: причини та наслідки. URL: https://meteo.gov.ua/files/content/docs/Vinnitsa/UkrGMI.pdf (дата звернення: 10.09.2108).

Бабиченко В. Н., Адаменко Т.И., Бондаренко З.С., Николаева Н.В., Рудишина С.Ф., Гущина Л.М. Экстремальная температура воздуха на территории Украины в условиях современного климата. URL: https://uhmi.org.ua/conf/climate_changes/presentation_pdf/oral_1/Babichenko_et_al.pdf (дата звернення: 5.09.2108).

Степаненко С.М. та ін. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: монографія / Оде-ський держ. екол. у-т.; за ред. С.М. Степаненко, А.М. Польового. Одеса: ТЕС, 2015. 518 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. К.: Міністерство екології та природних ресурсів України. ФОП Грінь Д.С. 2016. 350 с.

Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: монографія / С.М. Степаненко та ін. Одеський держ. екол. ун-т.; за ред. С.М. Степаненко, А.М. Польового. Екологія, 2011. 694 с.

Сафранов Т.А., Хохлов В.М, Волков А.І. Можливий вплив змін температурного режиму на рекре-аційно-туристичну діяльність в регіонах України. Український гідрометеорологічний журнал. 2016. №18. С. 18-28.

Бабіченко В.М., Дячук В.А. Клімат України: монографія. Київ: Вид. Раєвського, 2003. 343 с.

Волкова М.А., Чередько О.А., Ивашкова О.А. Особенности формирования и социально-экономические последствия температурних рисков в Томской области. Вестник Томского университета. 2013. № 374. С. 180-187.

Быков А.А., Акимов В.А., Фалеев М.И. Нормативно-экономические модели управления риском. Деловой экспресс. 2004. Т. 1, № 2. С. 125-137.

Кобышева Н.В., Галюк Л.П., Панфутова Ю.А. Методика расчета социального и экономического рис-ков, создаваемых опасными явлениями погоды. Труды ГГО. 2008. Вып. 558. С. 162–171.

Кобышева Н.В., Кобышев Е.А. Районирование территории России по степени опасности смерчей. Природные опасности России. Т. 5 : Гидрометеорологические опасности, 2001. С. 165–167.

Степаненко С.М. Динаміка та моделювання клімату: монографія. Одеса: «Екологія», 2013. 204 с.