Класифікація парагенетичних і парадинамічних зв’язків у ландшафтних системах

Автор(и)

  • Ю. В. Яцентюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

Ключові слова:

парадинамічна антропогенна ландшафтна система, ландшафт, природні умови, антропогенний ландшафт,

Анотація

Мета. Впорядкувати різноманіття парадинамічних і парагенетичних зв’язків у ландшафтних системах шляхом їх класифікації за різними ознаками. Методи. Логічні, теоретичного узагальнення, знаходження емпіричних залежностей, аналітико-картографічного аналізу. Результати. Наведено класифікацію парадинамічних і парагенетичних зв’язків у ландшафтних системах за закономірностями, спрямованістю, змістом, вираженістю, силою та характером впливу. Представлено схеми класифікації, охарактеризовано види парадинамічних і парагенетичних зв’язків. Проведений аналіз дозволив виділити за закономірностями натуральні та суспільні; за спрямованістю – прямі, зворотні, поздовжні та поперечні; за змістом – внутрішньосистемні та міжсистемні; за вираженістю – явні та приховані; за характером впливу – позитивні та негативні; за силою – міцні та слабкі парадинамічні та парагенетичні зв’язки у ландшафтних системах. Висновки. Виявлено, що дослідження особливостей та механізмів прояву парадинамічних і парагенетичних зв’язків дозволяє проектувати та створювати оптимально функціонуючі парадинамічні антропогенні ландшафтні системи, що переважають у ландшафтній структурі антропогенно освоєних регіонів Землі.

Біографія автора

Ю. В. Яцентюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. геогр. наук, доц.

Посилання

Боков В. Пространственно-временные основы геосистемных взаимодействий: автореф. дис. … докт. геогр. наук М., 1990. 39 с.

Воровка В. Парадинамічні взаємодії в антропогенному ландшафтному комплексі «морський порт-акваторія моря». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. 2017. Вип. №6. С. 127-134.

Гродзинський М. Ландшафтна екологія: Підручник. К.: Знання, 2014. 550 с.

Гродзинський М. Пізнання ландшафту: місце і простір: Монографія. У 2-х томах. К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. Т.2. 503 с.

Денисик Г., Стефанков Л. Сучасні напрями досліджень антропогенних ландшафтів в Україні. Географические аспекты устойчивого развития регионов. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 15-18.

Дмитрук О. Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічного дослідження. – К.: ВГЛ «Обрії», 2004. 240 с.

Лаврик О. Річкові ландшафтно-технічні системи: Монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. 301 с.

Михно В.Б., Дьяконов К.Н., Быковская О.П., Горбунов А.С., Мерекалова К.А., Хорошев А.В. Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов. В 2-х томах. Воронеж: Истоки, 2018. Т. 2. 426 с.

. Пащенко В. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. К., 1999. 284 с.

Пістун М. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 1996. 231 с.

Природа, техника, геотехнические системы. М.: Наука, 1978. 151 с.

Топчієв О. Основи суспільної географії. - Одеса: Астропринт, 2001. 560с.

Яцентюк Ю. Антропогенні парагенетичні ландшафтні комплекси . Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія, 2006. Вип.12. С.43-48.

Яцентюк Ю. Міські парадинамічні антропогенні ландшафтні системи. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія». Вип.18. 2018. С. 69-79.

Яцентюк Ю. Парагенетичні та парадинамічні зв’язки в антропогенних ландшафтних системах . Українська географія: сучасні виклики Збірник наукових праць. У 3-х т. Київ: Прінт-Сервіс, 2016. Т.ІІ. С. 354-356.

Яцентюк Ю. Парадинамическая зона минерального (геоморфологического) влияния водохранилищ Подольского региона Украины . Проблеми на географията. София. 2018. Вып. 1-2. С. 101-112.

Яцентюк Ю. Парадинамические связи в горнопромышленных парадинамических антропогенных ландшафтных системах Украины. Магілёŷсkі мерыдыян. Т.18. Вып.1-2 (41-42). 2018. С.71-76.

Яцентюк Ю. Парадинамічна антропогенна ландшафтна система Хмельницької атомної електростанції . Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія». Вип.16. 2017. С. 107-112.

Яцентюк Ю. Парадинамічні і парагенетичні зв’язки та ландшафти. Географічна наука і практика: виклики епохи. У 3-ох т. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Т.2. С.89-91.

Яцентюк Ю. Промислові антропогенні парадинамічні та парагенетичні ландшафтні системи міста Вінниці. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. № 3-4. С. 94-98.