Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя

Автор(и)

  • О. В. Пилипович Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Д. А. Кричевська Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

геоситема, конструктивно-географічний аналіз, природокористування, антропогенна трансформація, Пасмове Побужжя,

Анотація

Пасмове Побужжя є унікальною геосистемою Малого Полісся сформованою талими водами Окського льодовика. Сьогодні ця геосистема зазнає негативних антропогенних трансформацій в основному через сусідство з урбогеосистмою Львова. Мета. Здійснити комплексний конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя. Методи. Системний аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, лабораторно-інструментальний – для визначення якості грунтових вод, картографічний – для створення картосхеми об’єктів господарської інфраструктури та пропонованих екологічних заходів в межах Пасмового Побужжя. Результати. Проаналізовано природні умови регіону та головні види природокористування. Пасмове Побужжя зазнає досить потужного негативного антропогенного впливу, що пов’язано, зокрема із тісним взаємозв’язком із урбосистемою Львова. Особливого навантаження зазнає західна частина Малехівського пасма, що пов’язано із розташуванням тут Грибовицького сміттєзвалища. Висновки.  Визначено на пріоритетні екологічні проблеми, що перешкоджають сталому розвитку території досліджень. Запропоновано першочергові заходи з метою покращення геоекологічної ситуації в межах Пасмового Побужжя.

Біографії авторів

О. В. Пилипович, Львівський національний університет імені Івана Франка

канд. геогр. наук доц

Д. А. Кричевська, Львівський національний університет імені Івана Франка

канд. геогр. наук доц.

Посилання

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опор-ного розрізу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя). Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. 2009. Вип. 36. С.51-57.

Гаськевич В.Г. Ерозійна деградація сірих лісових грунтів Пасмового Побужжя. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 62-69.

Гаськевич В. Г. Ерозійна деградація темно–сірих опідзолених ґрунтів Пасмового Побужжя: геогра-фія, причини, наслідки. Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володи-мира Гнатюка. № 2 (вип. 26). 2009. С. 22-28.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської Облдержадміністрації. URL: http://deplv.gov.ua/

Державна екологічна інспекція у Львівській області. URL: http://dei.lviv.ua

Західно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів. URL: http://zbbuvr.gov.ua/monitoring/results/ 2017/14

Золотарьова І. Б.Особливості та принципи меліорування земель Львівської області. Вісник Націона-льного університету водного господарства та природокористування. 2015 р. Випуск 1 (69). Серія «Сільськогосподарські науки». С.80-93

Кричевська Д. А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практич-них робіт з дисципліни «Конструктивна географія» для студентів напряму підготовки 6.040104 «Гео-графія». Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 55 с.

Кузярін О. Т. Перспективні природоохоронні території басейну верхів’я Західного Бугу. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2012. Вип. 28. Львів. С. 121-130

Курганевич Л. П., Шіпка М. З. Умови формування та фактори впливу на водний режим річки Полтва. Вісник Львів. ун-ту. Сер. географ. 2012. Вип. 40. Ч.II. С.52-59.

Львівське обласне управління водних ресурсів. URL: http:oblwodgosp.gov.ua/gamaliivske-vodoskhovishche

Муха Б. П. Ландшафти. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М.Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. С.297-310

Нестерчук І. К. Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток: монографія. Жито-мир: ЖДТУ, 2011. 312 с.

Петлін В. М. Конструктивна географія. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 544 с.

Пилипович О. В. Вислобоки: путівник. Львів: ЛНУ, 2013. 68 с.

Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового побужжя: Моногра-фія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 192 с.

Природа Львівської області. За ред. д.г.н., проф. К. І. Геренчука. Вид-во Львівського університету, 1972. 152 с.

Схема районного розпланування Львівської області. К., 2009. URL: http://loda.zuap.org/scheme_plans

Топчієв О. Г. Планування території – сучасний напрям конструктивної географії. Укр. геогр. журн. 2008. No 1. С. 54-57.

Царик Л. П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика ( на матеріалах Тернопільської області ). Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. 256 с.

Цись П. М. Геоморфологія УРСР. Львів : Видавництво Львівського університету, 1962. 223 с., іл.

Шищенко П. Г. Прикладная физическая география. К.: Вища школа, 1988. 192 с.

Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании: моног-рафия. Киев : Фитосоциоцентр, 1999. 284 с.