Характеристика біоорганічної складової твердих побутових відходів

Автор(и)

  • В. Ю. Приходько Одеський державний екологічний університет, Україна
  • К. Р. Гюльахмедова Одеський державний екологічний університет, Україна

Ключові слова:

органічні відходи, морфологічний склад, утилізація, диференціація,

Анотація

Мета. Характеристика потоку органічних відходів з ТПВ, які легко розкладаються: оцінка складу, вмісту окремих компонентів та визначення можливих напрямків утилізації. Методи. Методи системного аналізу, статистичної обробки даних. Результати. Майже 60% від маси ТПВ складають компоненти, які містять біодоступний вуглець – харчові і садово-паркові, папір і картон, текстиль, засоби особистої гігієни, гума та шкіра, деревина. Загальний вміст та співвідношення між основними компонентами залежить від місцевих умов та змінюються у часі. В якості критерію для оцінки мінливості вмісту окремих компонентів в загальній масі ТПВ був обраний коефіцієнт варіації. Показано, що найбільш варіабельним є вміст гуми та шкіри, а також деревини; найбільш сталою характеристикою є вміст харчових відходів. Муніципальна практика поводження з ТПВ полягає в тому, що органічні відходи, які легко розкладаються, розміщуються на сміттєзвалищах та полігонах, які є джерелами забруднення навколишнього середовища, наприклад, парниковими газами. Винятком є частина паперу та картону. Виходячи з доступних технологій, розроблена схема основних напрямків утилізації таких відходів в Україні. Висновки. Група відходів, які містять біодоступний вуглець, складає значну частину ТПВ. Співвідношення між різними компонентами цієї групи є характерною особливістю джерела утворення і має враховуватися при розробці ефективної системи поводження з ТПВ для конкретного міста або регіону. Сучасна практика поводження з відходами полягає у захороненні відходів на полігонах та звалищах, які є джерелами забруднення навколишнього середовища. З іншого боку, такі відходи можуть бути ефективно використані, особливо найбільші за масою харчові, садово-паркові відходи та папір і картон. Однак необхідною умовою для цього є їх відокремлення від загального потоку ТПВ в момент утворення відходів.

Біографія автора

В. Ю. Приходько, Одеський державний екологічний університет

канд. геогр. наук, доц.

Посилання

Приходько В.Ю. Анализ и перспективы проблемы твердых бытовых отходов // Трансграничное со-трудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды: Материалы IVМеждународной научно-практической конференции. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины. 2018. С.129-133.

What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management / Daniel Hoornweg, Perinas Bhada-Tata, 2012. 116 p. URL: http://siteresources.worldbank.org/. (accessed 20.03.2018)

Сафранов Т. А., Губанова Е. Р., Шанина Т. П., Приходько В. Ю. Оптимизация системы управления и обращения с муниципальными отходами в контексте устойчивого развития урбанизированных территорий. Устойчивое развитие. 2014. № 16 (март). С. 11-18.

Управління та поводження з відходами. Частина 2. Тверді побутові відходи: навчальний посібник / Петрук В. Г., Васильківський І. В., Кватернюк С. М. та ін. Вінниця : ВНТУ, 2015. 100 с.

Мальований М.С., Мяновська М.Б., Бахарєв В.С.. Склад та потенційні запаси вторинної сировини в твердих побутових відходах міста Житомира. Екологічна безпека, 2013. №1 (15). C. 83-88 URL: http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2013_1(15)/Pdf/83.pdf. (дата звернення 18.10.2018)

Кучерявий В.П., Попович В.В. Полігони твердих побутових відходів західного лісостепу України та проблеми їх фіто меліорації. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. № 22.2. С. 56-66 с.

Скрипник А.П. Анализ морфологического состава твёрдых бытовых отходов Украины как составля-ющая подхода к решению проблемы отходов. Вісник Одеського державного екологічного універси-тету. 2007. Вип. 4. С. 78–85.

«Програма поводження твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки» завертджена рішеннм сесії Закарпатської обласної ради від 14.06.2016 р. №355-VII скликання.. URL: http://zakarpat-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/rishennya-rady/vii-sklykannya/3-sesiya-2-zasidannya-14-06-2016/ (дата звернення 18.10.2018)

Схема санітарного очищення м. Києва. ТОМ 2 «Технологічна частина поводження з відходами» // Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». Київ. 2011.59 с. URL:http://golos.kievcity.gov.ua/files/2014/6/19/TOM-2.pdf (дата звер-нення 18.10.2018).

Звіт з аналізу існуючого стану системи поводження з ТПВ в Одеській області за 2013-2017 рр. / ТОВ ЕСКО «Екологічні системи». 2017. 37 с.

Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Донецкой области: состав твердых бытовых отходов. URL: http://granik.com.ua/files/Sostav%20TBO.pdf. (дата звернення 18.10.2018)

«Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на пе-ріод 2017-2021 роки» затверджена рішенням Полтавської обласної державної адміністрації від 13.02.2017 р. № 309. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/docs/pro-zatverdzhennya-kompleksnoyi-programi-povodzhennya-z-tverdimi-pobutovimi-vidhodami-u-poltavs (дата звернення 18.10.2018).

Ukraine’s Greenhouse Gas Inventory Report 1990-2016 / Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. Kyiv, 2017. 519 p. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/kadastr2016/ukr-2018-nir-23may18.zip. (accessed 22.10.2018)

Шмарин С.Л., Алексеевец И.Л., Филозоф Р.С. , Ремез Н.С., Денафас Г. Содержание биоразлагаемых компонентов в составе твердых бытовых отходов в Украине. Экология и промышленность. 2014. № 1. С. 79-83.

Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Т. 5. Отхо-ды. URL: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/ vol5.html (дата обращения 26.04.2018)

Перелыгин В.М., Разнощик В.В. Гигиена почвы и санитарная очистка населенных мест. – М: Меди-цина, 1977. 198 с.

Кориневская В.Ю., Шанина Т.П. Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды . Вісник Одеського державного екологічного університе-ту. 2011. Вип. 11. С. 27-34.