Екологічний стан та використання рекреаційних ресурсів озер Велимче та Сомине Волинської області

Автор(и)

  • О. С. Музиченко Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна
  • З. В. Лавринюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна

Ключові слова:

озеро, рекреаційний потенціал, рекреаційне водокористування, якість води, оцінка рекреаційної придатності,

Анотація

Мета. Оцінка екологічного стану та рекреаційної придатності акваторії озер Велимче та Сомине Турійського району Волинської області. Методи. Польові, аналітичні. Результати. Розглянуто сучасні аспекти оцінки рекреаційного потенціалу водойм. Проаналізовано чинники, які визначають умови рекреаційного використання озер. Екологічна оцінка якості поверхневих вод проведена як узагальнююча оцінка якості по двох блоках показників: блоку сольового складу та блоку трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників. Згідно нормативів якості поверхневих вод досліджено екологічний стан та якість води озер Велимче та Сомине Волинської області. На основі системи цільових критеріїв та показників проведена комплексна оцінка рекреаційної придатності акваторії озер. Висновки. За сукупністю цільових показників та критеріїв вода озер Велимче та Сомине має сприятливі умови для більшості контактних та безконтактних видів рекреаційної діяльності, що сприяє безпечному відпочинку на цих водоймах. З точки зору рекреаційного використання, характеризуються естетичною привабливістю аквальних ландшафтів у поєднанні з лісовими масивами, наявністю зручного доїзду до цих озер та швидким в останні роки розвитком інфраструктури навколо озерних комплексів.

Біографії авторів

О. С. Музиченко, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

канд. біол. наук, доц.,

З. В. Лавринюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

канд. хім. наук, доц.

Посилання

Андрусяк Н. С. Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів// Ученые записки Таврического нац. ун-та имени В. И. Вернадского. Серия: География. − Том. 24 (63). − 2011. − № 2. – Ч. 2. − С. 3−7.

Ахматов С. В. Основные положения рекреационной лимнологии // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 333. – С. 169–171.

Гранично допустимі значення показників якості води для господарських водойм. Загальний перелік ГДК і ОБРВ шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм (№ 12-04-11 від 09.08.1990). – К. : Мінрибгосп СРСР, 1990. – 45 с.

Ільїн Л. В., Мольчак Я. О. Озера Волині. Лімно-географічна характеристика – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 140 с.

Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся: монографія. – Т. 2. Регіональні особливості та оптимізація / [за ред. В. М. Пащенка]. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 400 с.

Климович С. В. , Бортновский В. Н. Подходы к оценке рекреационной пригодности поверхностных водоемов// Проблемы здоровья и экологии. – № 2 (16). – 2008. – С. 131-135.

Краєвська А. С., Мороз О. О., Грабовецький Б. Є.. Рекреаційні ресурси санаторно-курортних підприємств: сутність та перспективи використання. Вінниця : ВНТУ, 2012. – 186 с.

Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П., А. В. Яцик та ін. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями . – К. : Символ-Т, 1998. – 28 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование: сло-варь-справочник. – М. : Мысль, 1990. – 637 с.

Шевцова Н. С., Власов Б. П., Зайцев В. М. Рекреационная оценка акватории озер республики Беларусь на основе целевых показателей // Природные ресурсы. – 2001. – № 3. – С. 134–137.

##submission.downloads##