ПРІОРИТЕТНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.33-45

Ключові слова:

структурна політика, реструктуризація, цілі структурної політики, структурні дисбаланси, цільові програми розвитку

Анотація

У статті визначено засади структурного регулювання національної економіки в найближчій перспективі у формі реструктуризації. Досліджено завдання суб’єктів структурної політики на мікро-, макро- і мезорівнях. За результатами структурно-темпорального аналізу, проведеного у попередніх працях авторки, виділено чотири цільові напрями: загальні показники, секторально-галузевий розвиток і розвиток продуктивних сил, експорт-імпорт товарів і послуг, оплата праці та міжнародна трудова міграція. Сформовані цілі узагальнено у вигляді трьох домінант розвитку: націленість на економічне зростання, стабілізація структурно-просторового та часового розвитку, вирівнювання рівнів розвитку. Означено, що у найближчій та середньостроковій перспективі Україна повинна скористатися власними конкурентними перевагами і розвивати галузі, в яких має здобутки на внутрішньому і світовому ринках: сільське господарство та переробна промисловість, легка і меблева промисловість, інформаційні технології,  виробництво і продаж зброї. Запропоновано розробити та реалізувати цільові комплексні програми, подібні до тих, які впроваджують з метою здійснення регіонального структурного розвитку спільноти в країнах – членах Європейського Союзу: загальнодержавні програми – «Інтелектуальний розвиток», «Інфраструктура та навколишнє середовище», підтримка регіонів, «Розвиток освіти знань»; низку регіональних програм – підтримка науково-дослідної діяльності, підприємництва, діяльності, пов’язаної з дорожньою та залізничною інфраструктурою, муніципальним управлінням, ревіталізацією, інфраструктурою охорони здоров’я та соціальними послугами тощо. Для реалізації програм та цілей запропоновано застосовувати інструменти «мʼякого» та «жорсткого» впливу.

Біографія автора

Оксана Богданівна ПЕЛЕХ, Рівненський державний гуманітарний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту

Посилання

Bodrov, V. H. (2005). Strategic priorities of economic and institutional transformations in the context of Ukraine’s Euro-Atlantic choice [Stratehichni priorytety ekonomichnykh ta instytutsionalnykh peretvoren v konteksti Yevroatlantychnoho vyboru Ukrainy], Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku, DUEP, Dnipropetrovsk, s. 58–66 [in Ukrainian]

Sukharev, O. S. (2019). Structural policy: towards a new investment model of economic growth [Strukturnaya politika: k novoy investitsionnoy modeli ekonomicheskogo rosta], Finansy: teoriya i praktika, No. 23 (2), s. 84–104 [in Russian]

Simachev, Yu., Akindinova, N., Yakovlev, A. (2018). Structural policy in Russia: new conditions and possible agenda [Strukturnaya politika v Rossii: novye usloviya i vozmozhnaya povestka], Vysshayia shkola ekonomiki, Moskva, 32 s. [in Russian]

Zajdel, M. (2002). Istota i zakres polityki strukturalnej. Polityka Gospodarcza, Nr. 5–6, s. 362–371.

Pelekh, O. B. (2018). Structural shifts in the Ukrainian economy (2000–2017) [Strukturni zrushennia v ekonomitsi Ukrainy (2000–2017 rr.)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Vyp. 21, Ch. 2, s. 61–67 [in Ukrainian]

Pelekh, O. B. (2018). Ukrainian GDP structural changes in terms of employment upon the types of economic activity [Strukturni zminy VVP Ukrainy z pozytsii zainiatosti za vydamy ekonomichnoi diialnosti], Infrastruktura rynku, No. 25, s. 128–134. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018 [in Ukrainian]

Pelekh, O. B., Yuskiv, B. M. (2018). Migrants’ money transfers as an element of the Ukrainian GDP structure [Hroshovi perekazy mihrantiv u strukturi valovoho vnutrishnoho produktu Ukrainy], Investytsii: praktyka ta dosvid, No. 22, s. 10–18 [in Ukrainian]

Pelekh, O. B. (2018). Microeconomic changes dynamics in the Ukrainian GDP structure [Dynamika makroekonomichnykh zmin u strukturi valovoho vnutrishnoho produktu Ukrainy], Efektyvna ekonomika, No. 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6657. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.54 [in Ukrainian]

Pelekh, O. B. (2019). Analysis of structural changes in the economy: proposal and use of resources in consolidated accounts of Ukraine and Poland [Analiz strukturnykh zmin v ekonomitsi: propozytsiia i vykorystannia resursiv u zvedenykh natsionalnykh rakhunkakh Ukrainy ta Polshchi], Efektyvna ekonomika, No. 11. Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7436 [in Ukrainian]

Communication from the Commission Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 3.3.2010 COM(2010) 2020 final. European Commission. Brussels. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010: 2020:FIN:EN:PDF.

Dokument roboczy służb Komisji Sprawozdanie krajowe – Polska 2018 r. SWD (2018) 219 final. Towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego banku Centralnego i Eurogrupy Europejski semestr 2018 r.: Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia (UE), nr. 1176/2011. COM(2018) 120 final. Bruksela, dnia 7.3.2018 r. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-poland-pl.pdf.

Borek, K. (2015). Znaczenie polityki spójności w zmniejszaniu różnic rozwojowych i strukturalnych między krajami Unii Europejskiej, Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 30 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-16

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ