ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ “УКРАЇНСЬКА БІБЛІОГРАФІЯ В ОСОБАХ”: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Natalіia Stronska кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційних комунікацій та бібліотекознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150417

Ключові слова:

електронні бібліотеки, інформаційне суспільство, бібліографія, біобібліографія, українська бібліографія в особах

Анотація

Мета роботи. Дослідження з розглядом особливостей репрезентації електронної бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку актуалізованих останнім даних. Останнє пов’язане зі специфікою функціонування електронної бібліотеки, структурною частиною якої є інформаційна модель “Українська бібліографія в особах”. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дає змогу розкрити та піддати аналізу певних моделей побутування інформації стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються бібліотеками. Наукова новизна роботи полягає в аналізі сучасних біобібліографічних онлайнових ресурсів і баз даних, що показав їхню розпорошеність, неоднорідність рівня та обсягу подання інформації. Висновки. Створення електронного біографічного ресурсу передбачає розробку вдосконаленої схеми інтегрованого персонального представлення інформації про бібліографа, де подаються такі основні взаємопов’язані блоки верхнього ієрархічного рівня біографічної інформації, як електронна бібліотека, мультимедійні ресурси, тезаурус.

Посилання

Chowdhury G. Access and usability issues of scholarly electronic publications / G. Chowdhury // Scholarly Publishing in an Electronic Era. International Yearbook of Library and Information Management (2004/2005). – 2005. – P. 77–98.

Chowdhury S. Usability and impact of digital libraries : a review / S. Chowdhury, M. Landoni, F. Gibb // Online Information Review. – 2006. – № 6. – P. 656–680.

Garcia Marco F. J. Hypertext and indexing languages : common challengesand perspectives / F. J. Garcia Marco, M. A. Estaban Navarro // Knowledge organization and change :proceedings of the Fourth International ISKO Conference, 15-18 July 1996, Washington DC.– Frankfurt/Main : Index Verlag, 1996.– P. 87–94.

ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science : [electronic resource] // ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science. – Electronic data. – Acces mode: https://www.library.ucsb.edu/research/db/1182. –Screen mode.

UNIMARC Manual : Bibliographic Format 1994 : [electronic resource]// IFLA. – Electronic data. – Acces mode: https://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm. –Screen mode.

Wittenberg K. Electronic Publishing / K. Wittenberg // Chronicle of Higher Education. – 2000.– Vol 47. – № 16. – P. 24–25.

Авдеева Н. В.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки : история создания и перспективы развития / Н. В. Авдеева // Информационные ресурсы России. – 2009. – № 5 – С. 17–21.

Антоненко I. П. Електронні ресурси як об’єкт каталогізації : історія питання, термінологія, форматне забезпечення / І. П. Антоненко, О. В. Баркова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – С. 11–22.

Антопольский А. Б. Правовые и технологические проблемы создания и функционирования электронных библиотек / А. Б. Антопольский, Е. А. Данилина, Т. С. Маркова. – Москва : ПАТЕНТ,

– 207 с.

Земсков А. И. Электронная информация и электронные ресурсы : публикации и документы, фонды библиотек / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг; под ред. Л. А. Казаченковой. – Москва : Издательство «ФАИР», 2007. – 528 с. – (Спец. издат. проект для б-к).

Лавренова О. А. На пути к электронной библиотеке / О. А. Лавренова // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : 7-я Междунар. конф. «Крым 2000»: материалы конф. – 2000. – Т. 1. – С. 289–292.

Майстрович Т. В. Проблемы формирования фонда электронных документов / Т. Майстрович // НТБ. – 2000. – № 10. – С. 37–32.

Майстрович Т. В. Типология электронных библиотек / Т. В. Майстрович // Электронная библиотека : современные технологии интеграции информационных ресурсов : сб. науч. тр. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 46–53.

Попик В. I. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. І. Попик; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. – Київ, 2013. – 520 c.

Самбулов Д. В. Сравнительный анализ электронных книг / Д. В. Самбулов // International Journal of Open Information Technologies. – 2013. – Т. 1. – № 3. – С. 11–19.

Электронные библиотеки в образовании : специализированный учебный курс : практическое руководство / Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.– Москва : ЮНЕСКО, 2007.– 247 с.

Электронные издания :Основные виды и выходные сведения : Межгосударственный стандар :ГОСТ 7.83-2001.– Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2002.– 13 с.

Chowdhury, G. (2005) Access and usability issues of scholarly electronic publications. Scholarly Publishing in an Electronic Era. International Yearbook of Library and Information Management (2004/2005), 2005,77–98 [in English].

Chowdhury, S.,&Landoni, M., Gibb, F. (2006) Usability and impact of digital libraries : a review.Online Information Review,6, 656–680 [in English].

Garcia Marco, F. J., & Navarro Estaban, M. A. (1996) Hypertext and indexing languages : common challenges and perspectives. Knowledge organization and change : proceedings of the Fourth International ISKO Conference, 15-18 July 1996, Washington DC. Frankfurt-am-Main: Index Verlag, 87–94 [in English].

ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science. ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science. Retrieved fromhttps://www.library.ucsb.edu/research/db/1182[in English].

UNIMARC Manual : Bibliographic Format 1994.IFLA. Retrieved from https://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm[in English].

Wittenberg, K. (2000) Electronic Publishing.Chronicle of Higher Education,47,16, 24–25 [in English].

Avdeeva, N. V. (2009) Jelektronnaja biblioteka dissertacij Rossijskoj gosudarstvennoj biblioteki : istorija sozdanija i perspektivy razvitija. Informacionnye resursy Rossii, 5, 17–21[inRussian].

Antonenko, I. P., &Barkova, O. V. (2004) Elektronnі resursi jak objekt katalogіzacії : іstorіja pitannja, termіnologіja, formatne zabezpechennja.Bіblіotechnij vіsnik,2, 11–22 [in Ukrainian].

Antopol’skij, A. B., &Danilina, E. A.,Markova, T. S. (2008) Pravovye i tehnologicheskie problemy sozdanija i funkcionirovanija jelektronnyh bibliotek. Moskva: PATENT, 207 [in Russian].

Zemskov, A. I., &Shrajberg, Ja. L. (2007) Jelektronnaja informacija i jelektronnye resursy : publikacii i dokumenty, fondy bibliotek. L. A. Kazachenkovoj (Ed.) Moskva: Izdatel’stvo «FAIR», 528 [in Russian].

Lavrenova O. A. (2000) Na puti k jelektronnoj biblioteke. Proceeding from: 7 International conference «Krym 2000», 1, 289–292 [in Russian].

Majstrovich T. V. (2000) Problemy formirovanija fonda jelektronnyh dokumentov. NTB, 10,37–32 [in Russian].

Majstrovich T. V. (2011) Tipologija jelektronnyh bibliotek. Jelektronnaja biblioteka : sovremennye tehnologii integracii informacionnyh resursov : sb. nauch. tr. Sankt-Peterburg, 46–53 [inRussian].

Popik V. I. (2013) Resursi dovіdkovoї bіografіchnoї іnformacії : іstorichnij dosvіd formuvannja, suchasnij stan, problemi ta perspektivi rozvitku : monografіja. Kyiv, 2013, 520[in Ukrainian].

Sambulov D. V. (2013) Sravnitel’nyj analiz jelektronnyh knig. International Journal of Open Information

Technologies, 2013, 1, 3, 11–19 [in Russian].

Jelektronnye biblioteki v obrazovanii : specializirovannyj uchebnyj kurs : prakticheskoe rukovodstvo (2007). Institut JuNESKO po informacionnym tehnologijam v obrazovanii. Moskva: JuNESKO, 247[in Russian].

Jelektronnye izdanija : Osnovnye vidy i vyhodnye svedenija : Mezhgosudarstvennyj standar : GOST 7.83-2001 (2002). Minsk: Mezhgosudarstvennyj sovet po standartizacii, metrologii i sertifikacii, 13[in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті