Про журнал

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2004

Галузь та проблематика: У журналі висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій.

ISSN 2409-9805 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21135-10933 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 26.11.2020 № 1471 як фахове видання категорії Б зі спеціальності 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах:  Google Scholar; Research Bible; BASE; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); CiteFactor; Crossref

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

 Прийом статей: до №1 – до 15 лютого; до №2 – до 15 травня; до № 3 – до 15 серпня; до №4 – до 15 листопада.

Мова видання: українська,  англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Добровольська В.В., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент
Відповідальний секретар: Філіппова Н.П., кандидат наук із соціальних комунікацій
Редакційна колегія: Збанацька О.М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент (заступник головного редактора); Бездрабко В.В., доктор історичних наук, професор; Білущак Т.М., кандидат історичних наук; Веретеннікова Н.В., кандидат наук із соціальних комунікацій; Дубровіна Л.А., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України; Заваліна О.Л., доктор інформаційно-бібліотечних наук (США); Збігнєв Осінський, доктор наук, професор (Польща); Кобєлєв О. М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент; Кунанець Н.Е., доктор наук із соціальних комунікацій, професор; Литвин С. Х., доктор історичних наук, професор; Лобузіна К.В., доктор наук із соціальних комунікацій; Маслак В.І., доктор історичних наук, професор; Новальська Т.В., доктор історичних наук, професор; Парвіз Казімі, доктор філософії (Азербайджан); Ржеуський А.В., кандидат наук із соціальних комунікацій; Тур О.М., доктор наук із соціальних комунікацій, професор; Чередник Л. А., кандидат філологічних наук, доцент.

Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

Тел.: +38(044)280-2193
E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua

Вимоги до публікацій:  https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/requirements.pdf

Галузь та проблематика

У журналі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищіх навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться даною проблематикою.
 
Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

У рамках редакційної політики Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці альманаху. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.