СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ PR-ДІЯЛЬНОСТІ В ПОБУДОВІ ІМІДЖУ ЦЕНТРІВ ЗАРУБІЖНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Nadiya Vartsaba старший викладач кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики факультету міжнародних відносин і журналістики Київського національного університету культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150427

Ключові слова:

PR-стратегії, імідж, інструментарій PR, центри зарубіжних культур

Анотація

Мета дослідження – з’ясувати основні PR-стратегії та інструментарій для популяризації зарубіжних культур в Україні. Методологія дослідження полягає у комплексному застосуванні аналітичного, соціологічного та компаративного методів для дослідження напрямів створення стратегічних напрямів іміджу закладів культури з метою популяризації міжкультурних зв’язків. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше проаналізовано досвід формування іміджу закладів культури інших країн засобами PR-технологій на теренах України. Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в сучасних умовах фінансування галузі соціокультурної сфери принциповим є пошук і визначення різних засобів та інструментів PR для популяризації культурно-освітніх установ. У сучасних інтеграційних явищах державних ідей та національних культур спостерігається динаміка росту діяльності центрів культури, як одної з частин глобального громадського комунікативного простору. Конкурентна діяльність стимулює організації культури до використання PR стратегій побудови іміджу, а також до застосування PR-інструментарію у своїй культурно-освітній діяльності. Світовий досвід побудови комунікативних зв’язків засвідчує, що ті держави, які проводили послідовну та виважену політику у сфері культури стали яскравим прикладом швидкого зростання до рівня високорозвинених країн.

Посилання

Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент глобального суспільства: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз / В. М. Бебик. – Київ: МАУП, 2005. – 437 с.

Дудко О. С. Міжнародний піар у позиціонуванні суб’єктів міжнародної діяльності в мульти-культурному середовищі // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского: Серия “Филология. Социальные коммуникации”. – Симферополь, 2011. – Том 24 (63), № 4. – Часть 1. С. 455 – 462.

Лебедева Т. Паблик рилейшнз: системные модели, технологи / Т. Лебедева. – Москва: Изд. МГУ, 2007. – 224 с.

Поняття, різновиди, принципи та форми взаємодії з цільовою аудиторією в PR-діяльності [Електронний ресурс] // Bukvar.su. – Режим доступу: http://bukvar.su/marketing/134950-Ponyatie-raznovidnosti-principy-i-formyvzaimodeiystviya-s-celevoiy-auditorieiy-v-PR-deyatel-nosti.html. – Назва з екрана.

Феномен соціокультурної комунікації [Електронний ресурс] // Bukvar.su. Режим доступу: http://bukvar.su/sociologija/page,2,71205-Moda-kak-fenomen-sociokul-turnoiy-kommunikacii.html. – Назва з екрана.

PR-стратегия [Електронний ресурс] / Всероссийский специализированный журнал «Пресс-служба» – Режим доступу: http://www.press-service.ru/terms/193/. – Назва з екрана.

PR-стратегія в умовах кризи [Електронний ресурс] / Донецький національний технічний університет – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/7693.pdf. – Назва з екрана.

Bebuk, V.M. (2005). Information and communication management of global society: psychology, technology, and technology of public relations. Kyiv: [in Ukrainian].

Dudko O. S. (2011). International PR in positioning of subjects of international activity in the multicultural environment. Scientific notes of the Taurian National University named after them. VI Vernadsky: Series «Philology. Social Communications.,» 455-462 [in Ukrainian].

Lebedeva T. (2007). Public relations: system models, technology. Moscow: publishing house of the Moscow State University [in Russian].

Concept, varieties, principles and forms of interaction with the target audience in PR-activities. Bukvar.su. Retrieved from http://bukvar.su.marketing.134950-Ponyatie-raznovidnosti-principy-i-formy-vzaimodeiystviya-scelevoiy-auditorieiy-v-PR-deyatel-nosti.html [in Ukrainian].

The phenomenon of socio-cultural communication. Bukvar.su. Retrieved from http://bukvar.su.sociologija.page,2,71205-Moda-kak-fenomen-sociokul-turnoiy-kommunikacii.html [in Ukrainian].

PR-strategy. «Press Service.» Retrieved from http://www.press-service.ru.terms.,193 [in Ukrainian].

PR-strategy in the minds of the crisis. Donetsk national technical university. Retrieved from http://ea.donntu.edu.ua:8080.jspui.bitstream.123456789.7693.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті