АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ДВОМОВНОГО ТЕЗАУРУСА ІНФОРМАЦІЙНОГО МАСИВУ ПРЕДМЕТНОї ОБЛАСТІ «РОЗУМНЕ МІСТО»

Автор(и)

  • Natalіya Kunanets Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Halyna Matsiuk Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165332

Ключові слова:

thesaurus, subject area, algorithm for forming a thesaurus.

Анотація

Мета роботи. Проаналізувати технологічні засади створення двомовного тезауруса предметної області «Розумне місто» як інтероперабельної моделі подання знань вузькоспеціальної предметної області та формування пошукових термінів. методологія дослідження полягає у застосуванні системного підходу для уніфікації алгоритму формування двомовного тезауруса відповідно до міжнародних вимог та стандартів. Наукова новизна роботи полягає у консолідації підходів до формування алгоритму створенням двомовного тезауруса предметної області «Розумне місто»; дослідженні термінологічної системи відповідної області та її систематизації у двомовному тезаурусі для формування пошукових запитів у веб-застосунках та інформаційних системах. Висновки. Поява інноваційної галузі дослідження «Розумне місто» потребує формування принципово нової термінологічної системи, яку необхідно систематизувати у формі інформаційно-пошукового тезауруса. Створення такого тезауруса вимагає систематизації знань та розроблення алгоритму для його організації та забезпечення процесів інформаційного пошуку.

Біографії авторів

Natalіya Kunanets, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри «Інформаційних систем та мереж»

Halyna Matsiuk, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

викладач

Посилання

Агрикола Э. Микро-, медио- и макроструктура как содержательная основа словаря. Вопр. языкознания, 1984. Вып. 2. С. 72-82.

Вискушенко С. А. До проблеми розробки двомовного термінологічного тематичного словника англійської фахової мови тваринництва. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство: зб. наук. праць. Луцьк, 2011. Ч. 2. С. 194-197.

Гладун А. Я, Рогушина Ю. В. Основи методології формування тезаурусів з використанням онтологічного та мереологічного аналізу. Искусственный интеллект. 2008. № 5. С. 112-124.

Гринев С. В. Введение в терминоведение : учеб. пособие М., 1993. 309 с.

Дмитрук М. В. Формування української ветеринарної лексики: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / М. В. Дмитрук. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 20 с.

Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. Москва, 1981. 363 с.

Кудашев И. С. Проектирование переводческих словарей специальной лексики : монография/ Helsinki, 2007. 443 с.

Кульчицький І. М. Відображення структурних відношень реєстру термінологічних словників у базах даних. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». 2010. № 689. С. 271-280.

Кунанець Н., Мацюк Г. Тезаурус предметної області «Розумне місто». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2017. № 872. С. 179-189.

Кунанець Н., Мацюк Г. Тезаурус як засіб опису термінологічних систем та знань предметної області «Розумне місто» URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1153

Купріянов Є. В. Теоретичні аспекти укладання багатомовного електронного словника гідротурбінних термінів. Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. 2009.

№ 17. С. 132-136.

Кучеренко О. Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2009. № 648. С. 92-94.

Морковкин В. В. Идеографические словари. Москва, 1970. 71 с.

Перебийніс В. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями. Київ, 2002. 424 с.

Радзієвська С. Принцип укладання англо-українського словника-довідника з нанонауки. Термінологічний вісник: зб. наук. праць. Київ, 2013. Вип. 2 (1). С. 171-179.

Румянцева Е. А. Аспекты разработки двуязычных учебных электронных словарей. URL: http:// dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Rumyanceva.htm

Селіверстова К. Т. Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного словника. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2013_5_4.pdf

Симоненко Л. О. Біологічна термінологія: формування та функціонування: навч. посіб. Умань, 2006. 103 c.

Солоіденко Г. Електронні інформаційні ресурси бібліотек НДУ НАН України: проблеми інтеграції. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_10.

Стрішенець Н. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології Київ, 2004. 329 с.

Широков В. А. Елементи лексикографії. Київ, 2005. 304 с.

Шуневич Б. І. Проблеми укладання нових словників нормалізованих терміносистем (на прикладі пожежної термінології). Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. 2009. Вип. 45. С. 138-142.

Шуневич Б. Сучасні способи відбору термінів та укладання перекладних словників нових терміносистем. Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. 2009. Вип. 38. С. 90-93.

IDEF 5 – Ontology Description Capture Method. URL: Access mode: http://www.ided.com/IDEF5.html

PAS 180 Smart city technology. URL: http://www.bsigroup.com/smart-cities/Smart-Cities-Standards- and-Publication/PAS-180-smart-cities-terminology/

Agrikola, E. (1984). Mikro-, medio- i makrostruktura kak soderzhatelnaya osnova slovarya. Vopr. Yazyikoznaniya. Vip. 2. р. 72-82. [in Russian].

Vyskushenko, S. A. (2011). Do problemy rozrobky dvomovnogho terminologhichnogho tematychnogho slovnyka anghlijsjkoji fakhovoji movy tvarynnyctva. Naukovyj visnyk Volynsjkogho nacionaljnogho universytetu im. Lesi Ukrajinky. Filologhichni nauky. Movoznavstvo: zb. nauk. pracj. Lucjk, 2011. Ch. 2. р. 194-197. [in Ukrainian].

Ghladun, A. Ja, Roghushyna, Ju. V. (2008). Osnovy metodologhiji formuvannja tezaurusiv z vykorystannjam ontologhichnogho ta mereologhichnogho analizu. Yskusstvennыj yntellekt. # 5. р. 112-124. [in Ukrainian].

Grinev, S.V. (1993). Vvedenie v terminovedenie: ucheb. posobie M.309р. [in Russian].

Dmytruk, M. V. (2001). Formuvannja ukrajinsjkoji veterynarnoji leksyky: avtoreferat dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. filol. nauk / M. V. Dmytruk. – Zaporizhzhja: ZDU. 20 р. [in Ukrainian].

Karaulov, Yu. N. (1981). Lingvisticheskoe konstruirovanie i tezaurus literaturnogo yazyika. Moskva, 363 р. [in Russian].

Kudashev, I. S. (2007). Proektirovanie perevodcheskih slovarey spetsialnoy leksiki : monografiya/ Helsinki. 443 р. [in Russian].

Kuljchycjkyj, I. M. (2010). Vidobrazhennja strukturnykh vidnoshenj rejestru terminologhichnykh slovnykiv u bazakh danykh. Visn. Nac. un-tu «Ljviv. Politekhnika». # 689. р. 271-280. [in Ukrainian].

Kunanecj, N., Macjuk, Gh. (2017). Tezaurus predmetnoji oblasti «Rozumne misto». Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Ljvivsjka politekhnika». # 872. р. 179-189. [in Ukrainian].

Kunanecj, N., Macjuk, Gh. Tezaurus jak zasib opysu terminologhichnykh system ta znanj predmetnoji oblasti «Rozumne misto» URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1153 [in Ukrainian].

Kuprijanov, Je. V. (2009). Teoretychni aspekty ukladannja baghatomovnogho elektronnogho slovnyka ghidroturbinnykh terminiv. Naukovyj visnyk Volynsjkogho nacionaljnogho un-tu imeni Lesi Ukrajinky. # 17. р. 132-136. [in Ukrainian].

Kucherenko, O. (2009). Rozbudova suchasnoji nacionaljnoji terminologhiji cyviljnogho zakhystu. Visnyk Nac. un-tu «Ljvivsjka politekhnika». # 648. р. 92-94. [in Ukrainian].

Morkovkin, V. V. (1970). Ideograficheskie slovari. Moskva. 71 р. [in Russian].

Perebyjnis, V. (2002). Anghlo-ukrajinsjkyj navchaljnyj slovnyk z metodychnymy komentarjamy ta ghramatychnymy tablycjamy. Kyjiv. 424 р. [in Ukrainian].

Radzijevsjka, S. (2013). Pryncyp ukladannja anghlo-ukrajinsjkogho slovnyka-dovidnyka z nanonauky. Terminologhichnyj visnyk: zb. nauk. pracj. Kyjiv. Vyp. 2 (1). р. 171-179. [in Ukrainian].

Rumyantseva, E. A. Aspekti razrabotki dvuyazyichnyih uchebnyih elektronnyih slovarey. URL: http:// dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Rumyanceva.htm[in Russian].

Seliverstova, K. T. Pidghotovka ghaluzevykh slovnykiv: zdobutky i osoblyvosti metodyky ukladannja perekladnogho slovnyka. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2013_5_4.pdf [in Ukrainian].

Symonenko, L. O. (2006). Biologhichna terminologhija: formuvannja ta funkcionuvannja : navch. posib. Umanj. 103 р. [in Ukrainian].

Soloidenko, Gh. Elektronni informacijni resursy bibliotek NDU NAN Ukrajiny: problemy integhraciji. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_10. [in Ukrainian].

Strishenecj, N. (2004). Anghlo-ukrajinsjkyj slovnyk-dovidnyk bibliotechno-informacijnoji terminologhiji K. 329 р. [in Ukrainian].

Shyrokov, V. A. (2005). Elementy leksykoghrafiji. Kyjiv. 304 р. [in Ukrainian].

Shunevych, B. I. (2009). Problemy ukladannja novykh slovnykiv normalizovanykh terminosystem (na prykladi pozhezhnoji terminologhiji). Visnyk Zhytomyrsjkogho derzh. un-tu im. Ivana Franka. Vyp. 45. р. 138-142. [in Ukrainian].

Shunevych, B. (2009). Suchasni sposoby vidboru terminiv ta ukladannja perekladnykh slovnykiv novykh terminosystem. Visnyk Zhytomyrsjkogho derzh. un-tu im. Ivana Franka. Vyp. 38. р. 90-93. [in Ukrainian].

IDEF 5 – Ontology Description Capture Method. URL: Access mode: http://www.ided.com/IDEF5.

html [in English].

PAS 180 Smart city technology. URL: http://www.bsigroup.com/smart-cities/Smart-Cities-Standards- and-Publication/PAS-180-smart-cities-terminology/ [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті