DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-18

Метод математичного моделювання в меліоративній географії та рекреації

V. O. Rezunenko, Yu. F. Kobchenko, O. Yu. Kobchenko

Анотація


У меліоративній географії об’єктом дослідження є природно-агромеліоративні системи, які вивчаються різними методами, в тому числі, і методом математичного моделювання. Для їх дослідження нами запропонована математико-фізико-статистична модель зв’язку врожайності сільськогосподарських культур з природними факторами. Проаналізувавши статистичні показники гідрометеорологічних умов у Харківській області, нами встановлено, що кількісна залежність врожаю від числа посушливих днів має складну нелінійну багатопараметричну форму. При цьому тіснота зв’язку врожайності кукурудзи і цукрових буряків з погодними умовами виявилась дуже значною, на що вказує великий коефіцієнт кореляції між ними, який дорівнює 0.87-0.90. Нами відпрацьована гіпотеза про вид функціональної залежності між цими ознаками. Використання методу математичного моделювання для аналізу просторово-часової структури розвитку природно-антропогенних явищ дозволяє уніфікувати гідрометеорологічні характеристики і це може бути використано у різних галузях науки, і зокрема в рекреаційній географії. Відзначено, що рекреаційна географія є новітньою галуззю знання, де чiльне місце у наукових дослідженнях займають математичні методи. У роботі запропонована модель природно-рекреаційної системи, що дозволяє впроваджувати комплексне вивчення міждисциплінарних зв’язків досліджуваних об’єктів. Особливість моделі полягає в тому, що вона дозволяє охопити всі етапи розвитку систем, починаючи з планування, проектування і створення рекреаційних систем, і закінчуючи оцінкою і прогнозом їх функціонування.

Ключові слова


меліоративна географія; природно-агромеліоративна система; рекреація; сільське господарство; погода; клімат; гідрометеорологічні характеристики; математичні методи; моделювання

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Аnоshkо, V. S. (1989). Меliоrаtivnaja gеоgrаfija Bеlоrussii. Мinsk: BGU, 387.

Аrmаnd, D. L. (1976). Оpit mаtеmаtichеskоgо аnаlizа svjazi mеzdu rаstitеlnоstju s klimаtоm. Izv. VGО, 82(1), 54-61.

Bеydyk, О. О. (1997). Slоvnyk-dоvіdnyk z hеоhrafiyi turyzmu, rеkrеаlоhiyi tа rеkrеаtsіynоyi hеоhrаfiyi. Кyiv: Pаlіtrа, 130.

Gоlоyad, B. Ya., Rimаrchuk, І. V. (2013). Rеkrеаtsіynо-turists’kyy nаpryam hоspоdаryuvаnnya - zаstava dоbrоbutu krayan Prykаrpаttya. Іvаnо-Frаnkіvsk: Rukh, 32.

Zаtаvnij, F. D. (1994). Gеоgrаfiya Ukrаiny. u 2-h knigаh. Lvіv: Svіt, 472.

Lіpіns'kоhо, V. М., Dyachukа, V. А., Bаbіchеnkо, V. М. (2003). Кlіmаt Ukrаiny. Кyiv: Vid-vо Rаevs’kоhо, 343.

Kobchenko, Yu. F. (2006). Fіtоpоgоdnyy kоmplеks yak sistеmа. Kharkiv: Vіsn. Khаrk. universytetu, seriya “Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya”, 753, 80-85.

Коbchеnkо, Yu. F., Кlymеnkо, V. М., Prоtаsоv, О. І. (2002). Еkоlоhо-mеlіоrаtyvny mоnіtоrynh yak mеtоd dоslidzhennya sкlаdnikh systеm. Vestn. HISP, 75, 121-126.

Kobchenko Ju. F., Rezunenko V. A., Gvozd' N. A. (2003). Primenenie statisticheskogo kriterija HI-kvadrat dlja analiza gidrometeorologicheskoj informacii i prognozirovanija razvitija pogodnyh kompleksov. Kharkov: Vestnik Har'kovskogo universiteta, sеriya “Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya”, 610, 143-150.

Kobchenko, Ju. F., Rezunenko V. A. (2004). Obrabotka gidrometeorologicheskoj jeksperimental'noj informacii metodom sistemy krivyh Pirsona. Materialy konferencii «Karazinskie prirodovedcheskie studii». Kharkov: HNU, 287-290.

Kravtsiv, V. S., Yevdokymenko, V. K., Habrel', M. M. (2013). Rekreacіyna polіtyka v Karpats'komu rehіonі: pryncypy formuvannya, shlyakhy realіzacіyi. Chernivtsi: "Prut", 72.

Maslyak, P. O. (2010). Rekreacіyna heohrafіya. Kyiv: Lіbra, 397.

Pavlov, V. I., Cherchyk, L. M. (2012). Rekreatsiynyy kompleks Volyni: teoriya, praktyka, perspektyvy. Luts'k: "Nadstyr"ya", 122.

Palamarchuk, M. M., Danilishin, B. M., Doroguncov, S. І. (1999). Pryrodno-resursnyy potentsіal staloho rozvytku Ukrainy. Kyiv: RVPS Ukrainy, 716.

Puzachenko, Ju. G. (2004). Matematicheskie metody v ekologicheskih i geograficheskih issledovanijah. Moscow: Akademija, 416.

Stafіychuk, V. І. (2008). Rekrealohіya. Navchal'nyy posіbnyk. Kyiv: Al'terpres, 2, 264.

Fomenko, N. V. (2007). Rekreacіynі resursy ta kurortolohіya. Navchal'nyy posіbnyk. Kyiv: Tsentr navchal'noi lіteratury, 312.

Ts'ohla, S. Yu. (2012). Transformacіya rekreatsіynoyi dіyal'nostі ta rozvytok regіonal'nikh rynkіv kurortno-rekreacіynykh posluh (metodologіya, analіz і shlyakhy vdoskonalennya): monografіya. Sіmferopol': Tavrіya, 352.

Chervanev, І. G., Golikov, A. P., Trofimov, A. M. (1986). Matematicheskie metody v geografii. Kharkov: KhGU, 348.

Shyshchenko, P. H. (2003). Prykladna fіzychna heohrafіya. Kyiv: Lybіd', 343.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аношко, В. С. Мелиоративная география Белоруссии [Текст] / В. А. Аношко. – Минск :БГУ, 1989. – 387 с.

2. Арманд, Д. Л. Опыт математического анализа связи между растительностью и климатом [Текст] // Изв. ВГО. – Т. 82, Вып. 1. –1976. – С. 54-61.

3. Бейдик, О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії [Текст] / О. О. Бейдик. – К. : Палітра, 1997. – 130 c.

4. Голояд, Б. Я. Рекреаційно-туристський напрям господарювання - застава добробуту краян Прикарпаття. [Текст] / Б. Я. Голояд, І. В. Римарчук. – Івано-Франківськ : Рух, 2013. – 32с.

5. Заставний, Ф. Д. Географія України. [Текст] – Львів : Світ, 1994. – 472 с.

6. Клімат України [Текст] / За ред. В. М. Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко. – Київ : Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.

7. Кобченко, Ю. Ф. Фітопогодний комплекс як система [Текст] / Ю.Ф.Кобченко // Вісн. Харк. ун-ту. Серия «Геология-География-Экология». – 2006. – № 753. – С. 80-85.

8. Кобченко, Ю. Ф. Еколого-меліоративни моніторинг як метод дослідження складних систем [Текст] / Ю. Ф. Кобченко, В. М. Клименко, О. І. Протасов // Вестн ХИСП. – 2002. – № 75.– С. 121-126.

9. Кобченко, Ю. Ф. Применение статистического критерия ХИ-квадрат для анализа гидрометеорологической информации и прогнозирования развития погодных комплексов [Текст] / Ю. Ф. Кобченко, В. А. Резуненко,
Н. А. Гвоздь // Вестн. Харьк. ун-та. Серия «Геология-География-Экология». – 2003. – № 61. – С.143-150.

10. Кобченко, Ю.Ф. Обработка гидрометеорологической экспериментальной информации методом системы кривых Пирсона [Текст] / Ю. Ф. Кобченко, В. О. Резуненко // Материалы конференции «Каразинские природоведческие студии». – Харьков : ХНУ. – 2004. – С.287-290.

11. Кравців, В. С. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації [Текст] / В. С. Кравців, В. К. Євдокименко, М. М. Габрель. – Чернівці : "Прут", 2013. – 72 с.

12. Масляк, П. О. Рекреаційна географія [Текст] / П. О. Масляк. – К. : Лібра, 2010. – 397 с.

13. Павлов, В. І., Черчик Л. М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи [Текст] / В. І. Павлов, Л. М. Черчик. – Луцьк : "Надстир'я", 2012. – 122 с.

14. Паламарчук, М. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України [Текст] / М. М. Паламарчук, Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов. – Київ : РВПС України, 1999. – 716 с.

15. Пузаченко, Ю. Г. Математические методі в екологических и географических исследованиях [Текст] / Ю. Г. Пузаченко. – М. : Академия, 2004. – 416 с.

16. Стафійчук, В. І. Рекреалогія [Текст] : навчальний посібник / В. І. Стафійчук. – 2-е вид. – К. : Альтерпрес, 2008. – 264 с.

17. Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник [Текст] / Н. В. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. — 312 с.

18. Цьохла, С. Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення): монографія [Текст] / С. Ю. Цьохла. – Сімферополь : Таврія, 2012. — 352 с.

19. Черванев, И. Г. Математические методы в географии [Текст] / И. Г. Черванев, А. П. Голиков, А. М. Трофимов. – Харьков. : ХГУ,1986. – 348 с.

20. Шищенко, П. Прикладна фізична географія [Текст] / П. Г. Шищенко. – К. : Либідь, 2003. – 343 с.

Copyright (c) 2018 V. O. Rezunenko, Yu. F. Kobchenko, O. Yu. Kobchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.