ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

V. А. Peresadko, N. V. Popovych, N. I. Cherkashyna

Анотація


У статті висвітлено історію розробки концепції сталого розвитку. Виділено 4 етапи історії створення стратегій сталого розвитку за період 1972–2015 рр.: етап розробки концепції сталого розвитку (1972–1992 рр.), етап первинної розробки стратегій сталого розвитку (1992–1997 рр.), етап масової розробки стратегій сталого розвитку (1997–2005 рр.), етап оновлення стратегій сталого розвитку у розвинених країнах та розробки стратегій країнами, що розвиваються (2005–2015 рр.). Охарактеризовано особливості кожного з етапів та ключові події, що відбулися у даний період у галузі сталого розвитку. Подано визначення поняття «стратегія сталого розвитку», що були зазначені у документах ОЕСР та Комісії ООН зі сталого розвитку. Висвітлено класифікацію стратегій сталого розвитку за територіальним охопленням, структурою, підходом до процесу планування, наведено приклади стратегій кожного типу.


Ключові слова


сталий розвиток; стратегія; історія; класифікація стратегій сталого розвитку; забезпечення сталого розвитку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Begun, T. V. (2012). Ustojchivoe razvitie: opredelenie, koncepcija i faktory v kontekste monogorodov [Sustainable development: definition, concept and factors in the context of monotowns]. Economics, management, finance: II International Scientific Conference, (Perm', 2012), 158-163.

Hrycyšen, D. O., Muzyka, O. V. (2011). Modelʹ stijkoho rozvytku Ukrajiny: analiz sučasnoho stanu [Sustainable development model of Ukraine: the current state analysis]. Economics and Organization Management, 1 (9), 97-104.

Burkynsʹkyj, B. V. ed. (2012). Zaprovadžennja pryncypiv «Hlobalʹnoho zelenoho kursu» u modelʹ stijkoho rozvytku Ukrajiny [Implementing the principles of “Global green course” in Ukrainian model of sustainable development]. Odesa: IPREED NAN Ukrajiny, PP «Pidpryjemstvo Feniks», 48.

Lisovsʹkyj, S. A. (2009). Suspilʹstvo i pryroda: balans interesiv na terenax Ukrajiny [Society and nature: the balance of interests on the territory of Ukraine]. Kyiv: In-t heohrafiji NAN Ukrajiny, 300.

Naukovi zasady rozrobky stratehiji staloho rozvytku Ukrajiny [Scientific principles of sustainable development strategy of Ukraine creating]. (2012). IPREED NAN Ukrajiny, IH NAN Ukrajiny, IPPE NAN Ukrajiny. Odesa: IPREED NAN Ukrajiny, 714.

Orlov, N. A. (2008). Formirovanie koncepcii perehoda Ukrainy na ustojchivoe razvitie: jekologopravovye problemy [Developing the concept of Ukraine's transition to sustainable development: environmental and legal problems]. Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. "Jurisprudence", 21 (60), 2, 192-200.

Melʹnyk, L. H. ed. (2005). Osnovy stijkoho rozvytku [Basics of sustainable development]. Sumy: «Universytetsʹka knyha», 654.

Stepanov, V. N. (2012). Neustojchivoe razvitie strany kak problema nacional'noj i vseobshhej bezopasnosti [Unsustainable development of the country as a problem of national and global security]. Ekonomіst, 3, 12-14.

Aleksandrov, I. O. ed., Polovjan, O. V., Konovalov, O. F., Lohačova, O. V., Tarasova, M. Ju. (2010). Stratehija staloho rozvytku rehionu [Regional sustainable development strategy]. Donecʹk: «Noulidž», 203.

Xaričkov, S. K. ed., Berežna, I. V., Kupinecʹ, L. Je.(2012). Sučasni tendenciji formuvannja ekolohičnoji infrastruktury pryrodokorystuvannja [Modern trends in the development of nature management environmental infrastructure]. Odesa, 356.

Annemarie van Zeijl-Rozema (2011). Regional Sustainable Development: Barriers in Practice. Findings from policy, citizens, practitioners and monitoring. Annemarie van Zeijl-Rozema. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 245.

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment [Electronic resource]. Available at: http://www.unep.org/Documents.Multilingual 13. James Meadowcroft (2007). National Sustainable Development Strategies: Features, Challenges and Reflexivity. James Meadowcroft. European Environment, 17, 152–163.

OECD/DAC (2001). Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development Cooperation. OECD: Paris, 73 р.

Regional Approaches to Sustainable Development: Linking Economic, Transportation, and Environmental Infrastructure in Rural and Small Metropolitan America (2011). Washington, DC: NADO Research foundation, 40.

Report of the World Comission on Environment and Development: Our common future [Electronic resource]. Available from: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

Sustainable development knowledge platform [Electronic resource]. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org

UN Department of Economic and Social Affairs (2004). Assessment Report on National Sustainable Development Strategies: the Global Picture 2003. Division for Sustainable Development, UNDESA: New York, 8.

UNCED (1992). United Nations Conference on Environment and Development. Agenda 21. United Nations Organization: New York, [Electronic resource]. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/Agenda21.pdf

UNCSD (2002). Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millennium / UNCSD Background Paper 13. DESA/DSD/PC2/BP13, 46.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бегун Т. В. Устойчивое развитие: определение, концепция и факторы в контексте моногородов [Текст] / Т. В. Бегун // Экономика, управление, финансы: мат. II междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). – Пермь: «Меркурий», 2012. – С. 158–163.

2. Грицишен Д. О. Модель стійкого розвитку України: аналіз сучасного стану [Текст] / Д. О. Гри-цишен, О. В. Музика // Економіка і організація управління. – 2011. – Вип. 1 (9). – С. 97–104.

3. Запровадження принципів «Глобального зеленого курсу» у модель стійкого розвитку України [Текст]: наукова доповідь / за редакцією академіка НАН України, д. е. н., проф. Б. В. Буркинського. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, ПП «Підприємство Фенікс», 2012. – 48 с.

4. Лісовський С. А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України [Текст]: монографія / С. А. Лісовський. – К.: Ін–т географії НАН України, 2009. – 300 с.

5. Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України [Текст]: монографія / ІПРЕЕД НАН України, ІГ НАН України, ІППЕ НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 714 с.

6. Орлов Н. А. Формирование концепции перехода Украины на устойчивое развитие: экологоправовые проблемы [Текст] / Н. А. Орлов // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – Т. 21 (60), № 2. – С. 192 – 200.

7. Основи стійкого розвитку [Текст]: Навчальний посібник / За заг. редакцією проф. Л. Г. Мельника. – Суми: «Університетська книга», 2005. – 654 с.

8. Степанов В. Н. Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопас-ности [Текст] / В. Н. Степанов // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 12–14.

9. Стратегія сталого розвитку регіону [Текст]: монографія / І. О. Александров, О. В. Половян, О. Ф. Коновалов, О. В. Логачова, М. Ю. Тарасова; за заг. ред. д. е. н. І. О. Александрова / НАН України. Ін–т економіки промисловості. – Донецьк: вид–во «Ноулідж», 2010. – 203 с.

10. Сучасні тенденції формування екологічної інфраструктури природокористування [Текст]: моно-графія / С. К. Харічков, І. В. Бережна, Л. Є. Купінець та ін.; за ред. С. К. Харічкова, НАН України, Ін–т пробл. ринку та екон.–екол. дослідж. – Одеса, 2012. – 356 с.

11. Annemarie van Zeijl–Rozema. Regional Sustainable Development: Barriers in Practice. Findings from policy, citizens, practitioners and monitoring [Text] / Annemarie van Zeijl–Rozema. – Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 2011. – 245 p.

12. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment [Electronic resource]. – Available from: http://www.unep.org/Documents.Multilingual

13. James Meadowcroft. National Sustainable Development Strategies: Features, Challenges and Reflexivity [Text] / James Meadowcroft // European Environment. – 2007. – № 17. – Р. 152–163.

14. OECD/DAC. Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development Cooperation [Text]. – OECD: Paris, 2001. – 73 р.

15. Regional Approaches to Sustainable Development: Linking Economic, Transportation, and Environmental Infrastructure in Rural and Small Metropolitan America [Text]. – Washington, DC: NADO Research foundation, 2011. – 40 p.

16. Report of the World Comission on Environment and Development : Our common future [Electronic resource]. – Available from: http://www.un–documents.net/our–common–future.pdf

17. Sustainable development knowledge platform [Electronic resource]. – Available from: https://sustainabledevelop-ment.un.org

18. UN Department of Economic and Social Affairs. Assessment Report on National Sustainable Development Strategies: the Global Picture 2003 [Text]. – Division for Sustainable Development, UNDESA: New York, 2004. – 8 p.

19. UNCED. United Nations Conference on Environment and Development. Agenda 21. – United Nations Organization: New York, 1992 [Electronic resource]. – Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/Agenda21.pdf

20. UNCSD. Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millennium / UNCSD Background Paper 13 [Text]. – DESA/DSD/PC2/BP13, 2002. – 46 р.

Copyright (c) 2016 V. А. Peresadko, N. V. Popovych, N. I. Cherkashyna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.