DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2016-45-04

Геологічні фактори формування пасткових умов у пермських відкладах Орчиківської палеодепресії Дніпровсько-Донецької западини

І. В. Височанський, І. М. Самчук

Анотація


Розглянуто (в теоретичному плані) різноманіття екранів та показана їх екранувальна і обмежувальна роль у формуванні пасток вуглеводнів. У числі різновидів, як основні, виділяються: покрівельний і підошовний флюїдоупори, літологічне виклинювання, надрозмивний і підрозмивний флюїдоупори, диз’юнктивне порушення, соляний масив, гідродинамічний напір та ін. Розглянуто місце прояву екранів та вирішальна (екранувальна) або другорядна чи підпорядкована (обмежувальна) їх роль у формуванні пасток. Конкретизована роль екранів в утворенні пасток, покладів і родовищ окремо нижньопермських і верхньокам’яновугільних відкладах на підняттях Орчиківської палеодепресії і показано істотні відміни типів пасток і покладів у зазначених товщах.

Результати виконаних досліджень, переконливо свідчать про наявність і широке поширення на території досліджень практично всіх основних різновидів екранів. Їх пасткоутворювальна і пасткообмежувальна роль дозволила виділити типи пасток і родовищ. Значна частина пасток відноситься до несклепінного типу.

Різноманіття пасток, яке зумовлене екранами різного типу, що функціонують як самостійні, відокремлені від інших чинники, так і в комплексі з ними, стає надійною базою для прогнозування аналогічних або подібних умов. Останні можуть існувати не тільки на  підняттях, але й на моноклінальних схилах, в приштокових зонах і в межах синклінальних прогинів.


Ключові слова


структура; екран; пастка; поклад; родовище; екранування; диз’юнктив; літологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vysochans'ky, I. V. (1994) Struktury–pastky nafty i hazu platformnykh rehioniv (na prykladi Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny)[ Structures traps oil and gas platform regions (for example, the Dnieper-Donets basin)]. L'viv, 60.

Vysochans'ky, I. V. (2015) Naukovi zasady poshukiv nesklepinnykh pastok vuhlevodniv u Dniprovs'ko-Donbas'komu avlakoheni [Scientific research foundations not vaulted hydrocarbon traps in the Dnipro-Donbass hollow]: Kh. KhNU named V. N. Karazin, 235.

Vysochans'kyy, I. V (2014) Morfo-henetychna klasyfikatsiya struktur yak osnova dlya vyyavlennya rezervu novykh pastok VV u Dniprovs'ko-Donbas'komu avlakoheni [Morpho-genetic classification structures as a basis to identify new reserve explosive traps in the Dnipro-Donbass avlakogene] The issue of Ukraine's gas industry, 2, 10-24.

Galickij, I. V. (1963) Nekotorye osobennosti stroenija i istorii razvitija soljanokupol'nyh struktur jugo-vostochnoj chasti DDV [Some features of the structure and history of the salt domes made structures of the south-eastern part of the DDD]. Geological journal, 3, 47-61.

Kogan, V. D. (1983) Vozrast diapirovyh struktur vostochnoj chasti Pridneprovskogo grabena [Age diapir structures eastern Dnieper graben]. Oil and Gas Geology, 4,. 47-61.

Lagutin, A.A., Lizanec A.V., Muharinskaja I.A. (1980) Osobennosti porod-kollektorov nizhnepermskoj hemogennoj tolshhi Melihovskogo gazokondensatnogo mestorozhdenija [Features Lower Permian reservoir rocks chemogenic column Melikhovo gas condensate field] The development of the gas industry of the Dnieper-Donets basin and adjacent territories, Moscow, 19-34.

Rjabyh, O.F., Prijmenko, A.F. (1984) Karbonatnye kollektory permskoj galogennoj tolshhi DDV [Carbonate reservoirs of Permian strata halogen DDD]. Oil and gas industry, 3, 3-6.

Gerasimovich, R.V. (1985) Neftegazonosnost' nizhnepermskih otlozhenij jugo-vostoka DDV [Oil and gas deposits of Lower Permian southeast DDD]. Oil and gas industry, 2, 19-21.

Boboshko, A. V. Ul'janov, M.G., Shehtman, L.I., Jakovlev, O.Je. (1985) Promyshlennaja gazonosnost' karbonatno-galogennoj tolshhi nizhnej permi jugo-vostochnoj chasti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny [Industrial gas-bearing carbonate-Lower Permian strata halogen south-eastern part of the Dnieper-Donets Basin]. Moscow, 50.

10. Kolomiec, Ja. I, Sterlin, B.P., Jakovlev, O.Je. (1984) Promyshlennaja gazonosnost' nizhnepermskih shlejfov jugo-vostochnoj chasti DDV. [Industrial gas-bearing Lower Permian loops south-eastern part of the DDV]. Oil & Gas Industry, 3, 1-3.

11. Kolomiec, Ja. I., Sterlin, B.P., Jakovlev, O.J (1984) Novyj tip gazovyh zalezhej jugo-vostoka Dneprovsko-Doneckoj vpadiny [A new type of gas fields south-east of the Dnieper-Donets Basin]. Geology of oil and gas, 8, 6-9.

12. Tereshhenko, V.A., Jakovlev, O.Je. (1983) Gazogidrodinamicheskie osobennosti nizhnepermskogo hemogennogo kompleksa jugo-vostochnoj chasti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny [Gas-hydrodynamic features of the Lower Permian complex chemogenic south-eastern part of the Dnieper-Donets Basin]. Petroleum geology and geophysics, 6, 3-4.

13. Samchuk I. M. (2016) Prohnozuvannya dilyanok rozpovsyudzhennya shleyfiv solyanykh shtokiv [Prediction distribution sites loops salt stocks Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation, 127-129.

14. Arsirij, Yu. O., Babij, B. A., Bilyk, S. F. [et al.] (1998) Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrajiny (Vols. 3) [Atlas oil and gas deposits of Ukraine]. Lviv : UNHA, 932-1416.

15. Vysochanskij, I. V., Dem'janchuk, V. G., Nedzel'skij, D. E., Palij, A.M. (1981) Kachestvennaja harakteristika lovushek [Qualitative characteristics of traps] Petroleum geology and geophysics, 2, 2-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Височанський І. В. Структури–пастки нафти і газу платформних регіонів (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини) [Текст] / І. В. Височанський // Дис. … доктора геол.-мін. наук. – Львів, 1994. – 60 с.
  2. Височанський І. В.  Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені [Текст]: монографія / І. В. Височанський. –Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна,  2015. – 235 с.
  3. Височанський І. В. Морфо-генетична класифікація структур як основа для виявлення резерву нових пасток ВВ у Дніпровсько-Донбаському авлакогені [Текст] / І. В. Височанський // Зб. наук. праць. Питання розвитку газової промисловості України. Харків, УкрНДІзаз, 2014. – Вип. ХLII. Т. 2. – С. 10-24.
  4. Галицкий И. В. Некоторые особенности строения и истории развития солянокупольных структур юго-восточной части ДДВ [Текст] / И.В. Галицкий // Геологический журнал, 1963. Т. 23. – Вып. 3. – С. 47-61.
  5. Коган В. Д. Возраст диапировых структур восточной части Приднепровского грабена [Текст] / В. Д. Коган, В. И. Андреева // Геология нефти и газа, 1983. №4. – С. 47-61.
  6. Лагутин А. А. Особенности пород-коллекторов нижнепермской хемогенной толщи Мелиховского газоконденсатного месторождения [Текст] / А. А. Лагутін, А. В. Лизанец, И. А. Мухаринская. В кн. «Развитие газовой промышленности Днепровско-Донецкой впадины и сопредельных территорий». М.: ВНИИЭгазпром, 1980. – С. 19-34.
  7. Рябых О.Ф. Карбонатные коллекторы пермской галогенной толщи ДДВ [Текст] / О.Ф. Рябых,, А. Ф. Прийменко // Нефтяная и газовая промышленность, 1984. №3. – С. 3-6.
  8. Герасимович Р.В. Нефтегазоносность нижнепермских отложений юго-востока ДДВ [Текст]/ Р. В. Герасимович // Нефтяная и газовая промышленность, 1983. №2. – С. 19-21.
  9. Бобошко А. В. Промышленная газоносность карбонатно-галогенной толщи нижней перми юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / А. В. Бобошко, М. Г. Ульянов, Л. И. Шехтман, О. Э. Яковлев. М.: ВНИИЭгазпром, 1985. – 50 с.

10. Коломиец Я. И. Промышленная газоносность нижнепермских шлейфов юго-восточной части ДДВ. [Текст] / Я. И. Коломиец, Б. П. Стерлин, О. Э. Яковлев // Нефтегазовая и газовая промышленность, 1984. №3. –
С. 1-3.

11. Коломиец Я. И. Новый тип газовых залежей юго-востока Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / Я. И. Коломиец, Б. П. Стерлин, О. Э. Яковлев // Геология нефти и газа. – М.: Недра, 1984. №8. – С. 6-9.

12. Терещенко В. А. Газогидродинамические особенности нижнепермского хемогенного комплекса юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / В. А. Терещенко, О. Э. Яковлев // Нефтегазовая геология и геофизика, 1983. № 6. – С. 3-4.

13. Самчук І. М. Прогнозування ділянок розповсюдження шлейфів соляних штоків [Текст] / І. М. Самчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 16-17 червня. Київ.: УНГ України, 2016. – С. 127-129.

14. Атлас родовищ нафти і газу України. Східний нафтогазоносний регіон ІІІ [Текст] / Колектив авторів // Українська нафтогазова академія. Львів, 1999. – С. 932-1416.

15. Высочанский И. В. Качественная характеристика ловушек [Текст] / И. В. Высочанский, В. Г. Демьянчук, Д. Е. Недзельский, А.М. Палий // Нефтегазовая. геология и геофизика, 1981. № 2. – С. 2-6.

Copyright (c) 2017 І. В. Височанський, І. М. Самчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.