Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів північно-західного Причорномор’я України

С. В. Корнєєнко, Д. Ф. Чомко, С. Є. Шнюков, Ф. В. Чомко

Анотація


Для оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів в западинних морфоскульптурах найчастіше застосовується закисний модуль, який визначається співвідношенням FeО/Fe2O3. Але цей модуль є недостатньо коректним. Головним його недоліком є те, що колоїдні сполуки закисного заліза, які утворюються за надмірного зволоження, є дуже не стійкі і швидко окислюються.

За результатами, отриманими при виконанні комплексних досліджень на опорних ділянках Північно-Західного Причорномор’я, в оґлеєних лесових ґрунтах виділені мікро- і петрогенні компоненти. Визначено основні породоутворюючі мінерали і хімічні елементи в гігроморфних оґлеєних ґрунтах, в породах перехідної зони і в лесах. Вивчено особливості міграція та концентрації хімічних елементів в лесах і лесових ґрунтах. Розроблено нові принципи і показники якісної та кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів.


Ключові слова


Північно-Західне Причорномор’є; западинні морфоструктури (блюдця); деградовані лесові ґрунти; оґлеєння; петрогенні компоненти; мікрокомпоненти; інтенсивність міграції і накопичення; геохімічні критерії; якісна і кількісна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bicova, V. S. (1962). Tipi lessovikh porod uga Ukraini i ih ingenerno-geologicheskaya kharakteristika. M., Izd-vo AN SSSR, 114. [in Russian]

Glasovskaya, M. A. (1988). Geohimiya prirodnih i tehnogenih landshftov SSSR. M., Vitcha shcola, 328. [in Russian]

Kraev, W. F. (1956). Ingenerno-geologicheskie svojstva lessovih porod pravoberegnoj chasti Nignego Pridnestrovya v svyasi s usloviyami ih formirovaniya. M., Docladi AN SSSR, 109, 611-613. [in Russian]

Gorbunov, N. I. (1988). Mineralogiya I fisicheskaya himiya pochv. M., Nauka, 294. [in Russian]

Gorev, L. N., Peleshenko. V. I. (1982). Vodno-fisicheskie i fisiko-himicheskie processi v pochvo-gruntah pri oroshenii. K., Izd-vo pri Kievskom un-te, 112. [in Russian]

Gorev, L. N., Peleshenko, V. I. (1984). Meliorativnaya gidrohimiya. K., Wischa shkola, 256. [in Russian]

Korneenko, S. V. (2006). Ingenerno-geologicheskie osobennosti sapadinnih morfoskulptur (bljudec) Pivnichno-Sahidnogo Prichornomor`ya. Visnik KU. Geologiya, 14. K., 130-134. [in Russian]

Korneenko, S. V., Molodih, I. I., Shabatin V. S. (2006). Porivnyalna harakteristika ingenerno-geologichnih vlastivostej subarealnih lesovih i gidromorfnih ogleenih pored rajoniv rosvitku sapadinnih morfoskulptur (bljudec) Pivnichno-Sahidnogo Prichornomor`ya. Visnik KU. Geologiya, 14. K., 135-145. [in Russian]

Korneenko, S. V. (2011). Metodika gidrogeologichnih doslidgen. Navchalnij posibnik. K., Vidavnichij centr Kiiv. nac. un-tu, 69. [in Ukrainian]

Leont`ev, O. R., Richagov, G. I. (1998). Obschaya geomorfologiya. M., Wischaya shkola, 319. [in Russian]

Mandrik, B. N., Chomko, D. F., Chomko, F. V. (2005). Gidrogeologiya. Pidruchnik. K., Vidavnichij centr Kiiv. nac. un-tu, 197. [in Ukrainian]

Molodih, I. I. (1982). Grunti podov i stepnih bljudec subaeralnogo pokrova Ukraini. K., Nauchnaya misl`, 160. [in Russian]

Molodih, I. I., Korneenko, S. V. (1993). Ingenerno-geologicheskaya ocenka postkriogennoj degradacii lessovih porod v konturah ostatochno9poligonalnih morfostruktur juga Vostochno-Evropejskoj platformi. M., Geoekologiya, ingenernaya geologiya, gidrogeologiya i geokriologiya, 5, 75-76. [in Russian]

Pedan, G. S., Senkovich, A. A. (2016). Vliyanie oroscheniya na rejim gruntovih wod Odesskoj oblasti. Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina. 162-164. [in Russian]

Perel`man, A. I. (1975). Geohimiya landschafta. M., Wischaya shkola, 342. [in Russian]

Posipajko, O. I. (1998). Metodi issledovaniya mnogokomponentnih solevih system. M., Nauka, 255. [in Russian]

Soldak, A. G. (1979). Gidrogeologo-meliorativnie usloviya stepnoj zoni USSR. K., Wischa shkola, 192. [in Russian]

Spravochnoe rukovodstvo gidrogeologa. T. 1. (1967). L., Nedra, 572. [in Russian]

Chomko, F. V., Chomko, D. F. (2012). Metodika gidrogeologichnih doslidjen`. Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina, 57. [in Ukrainian]

Chomko, F. V., Korneenko, S. V., Chomko, D. F., Schnyukov, S. E. (2016).Geohimichni kriterii kil`kisnoi ocinki intensivnosti ogloennya lessiv Pivnichno-sahidnogo Prichornomor`ya. Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina, 149-154. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Быкова, В. С. Типы лессовых пород юга Украины и их инженерно-геологическая характеристика [Текст] / В. С. Быкова. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 114 с.
  2. Глазовская, М. А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР [Текст] / М. А. Глазовская.– М. : Высш. школа, 1988. – 328 с.
  3. Краев, В. Ф. Инженерно-геологические свойства лессовых пород правобережной части Нижнего Приднепровья в связи с условиями их формирования [Текст] / В. Ф. Краев // Доклады АН СССР. Т. 109. – М., 1956. – С. 611–613.
  4. Горбунов, Н. И. Минералогия и физическая химия почв [Текст] / Н. И. Горбунов. – М. : Наука, 1988. – 294 с.
  5. Горев, Л. Н. Водно-физические и физико-химические процессы в почво-грунтах при орошении [Текст] / Л. Н. Горев, В. И. Пелешенко. – К. : Изд-во при Киевском ун-те, 1982. – 112 с.
  6. Горев, Л. Н. Мелиоративная гидрохимия [Текст] / Л. Н. Горев, В. И. Пелешенко. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1984. – 258 с.
  7. Корнєєнко, С. В. Інженерно-геологічні особливості западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор’я [Текст] / С. В. Корнєєнко // Вісник КНУ: Геологія, № 14. – К., 2006. – С. 130–134.
  8. Корнєєнко, С. В. Порівняльна характеристика інженерно-геологічних властивостей субаеральних лесових і гідроморфних оглеєних порід районів розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор'я [Текст] / С. В. Корнєєнко, І. І. Молодих, В. С. Шабатин // Вісник КНУ: Геологія, № 14. – К., 2006. – С. 135–145.
  9. Корнєєнко, С. В. Методика гідрогеологічних досліджень. [Текст] : навч. посіб. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 69 с.

10. Леонтьев О. К. Общая геоморфология [Текст] : учебн. / О. К. Леонтьев, Г. И. Рычагов. – М. : Высш. школа, 1998. – 319 с.

11. Мандрик, Б. М. Гідрогеологія [Текст] : підручник. / Б. М. Мандрик, Д. Ф. Чомко, Ф. В. Чомко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 197 с.

12. Молодых, И. И. Грунты подов и степных блюдец субаэрального покрова Украины [Текст] / И. И. Молодых. – К. : Научная мысль, 1982. – 160 с.

13. Молодых, И. И. Инженерно-геологическая оценка посткриогенной деградации лессовых пород в контурах остаточно-полигональных западинных морфоскульптур юга Восточно-Европейской платформы [Текст] / И. И. Молодых, С. В. Корнеенко // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология и геокриология, № 5. – М., 1993. – С. 75–76.

14. Педан, Г. С. Влияние орошения на режим грунтовых вод Одесской области [Текст] / Г. С. Педан, А. А. Сенькович // Гідрогеологія: наука, освіта, практика. Матеріали III наукової конференції. –Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 162–164.

15.  Перельман, А. И. Геохимия ландшафта [Текст] / А. И Перельман. – М. : Высш. школа, 1975. – 342 с.

16. Посыпайко, О. И. Методы исследования многокомпонентных солевых систем [Текст] / О. И. Посыпайко.– М. : Наука, 1998. – 255 с.

17. Солдак, А. Г. Гидрогеолого-мелиоративные условия степной зоны УССР [Текст] / А. Г. Солдак. – К. : Вища школа, 1979. – 192 с.

18. Справочное руководство гидрогеолога. Т. 1. – Л. : Недра, 1967. – 572 с.

19. Чомко, Ф. В. Методика гідрогеологічних досліджень [Текст] / Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко. – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 57 с.

20. Чомко, Ф. В. Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесів Північно-західного Причорномор’я [Текст] / Ф. В. Чомко, С. В. Корнєєнко, Д. Ф. Чомко, С. Є., Шнюков // Гідрогеологія: наука, освіта, практика. Матеріали III наукової конференції. –Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 149–154.

Copyright (c) 2017 С. В. Корнєєнко, Д. Ф. Чомко, С. Є. Шнюков, Ф. В. Чомко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.